ارزیابی کمی کیفیت خاک و توزیع مکانی آن در بخشی از اراضی کشاورزی استان قزوین

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده

ارزیابی کیفیت خاک، بخصوص در نواحی کشاورزی به منظور مدیریت پایدار خاک و تولید محصول، امری ضروری است. تحقیق حاضر کیفیت خاک با استفاده از شاخص IQI (Integrated Quality Index) و تغییرات مکانی آن را در بخشی از نواحی کشاورزی استان قزوین ارزیابی می‌کند. پس از محاسبه شاخص IQI در منطقه، توزیع مکانی آن با استفاده از روش‌های مختلف درون‌یابی در نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بررسی گردید. برای تعیین روش درون‌یابی مناسب، معیارهای دقت MAE و RMSE، معیار انحراف MBE و همچنین همبستگی بین مقادیر تخمینی و برآوردی استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص IQI دارای همبستگی مکانی قوی بوده (38/0Nugget/Sill =)، دامنه تأثیر آن 18/19 کیلومتر و همچنین توزیع مکانی آن از مدل نمایی پیروی می‌کند. با استفاده از معیارهای ارزیابی و همچنین روند موجود در منطقه، روش اسپلاین منظم به عنوان روش مناسب درون‌یابی این شاخص انتخاب گردید. نقشه کیفیت خاک نشان داد که وضعیت کیفیت خاک در منطقه مورد مطالعه عمدتاً متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Evaluation of Soil Quality and Its Spatial Distribution in Some Agricultural Regions of Qazvin Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Fazel Rahmani poor 1
  • Hoseinali Bahrami 2
  • Sima Rahimi Bandarabadi 3
  • Zahra Fereidooni 1
1
2
3
چکیده [English]

Continuous soil quality evaluation in is necessary agricultural regions to sustainable soil management and profitable agricultural production. The objectives of this study were comprised of an evaluation of soil quality utilizing Integrated Quality Index (IQI) along with its spatial distribution in Qazvin province. IQI was calculated and its spatial changes analyzed using different interpolation methods via GIS software. Precision criteria MAE and RMSE, bias criteria MBE and correlation between measured vs. predicted values (r) were employed to determine a suitable interpolation method. The results indicated an IQI index of strong spatial correlation (Nugget/Sill = 0.38) with an effective range of 19.18 kilometers. The IQI spatial distribution is well fitted by the exponential model. Completely Regularized Spline was selected as a suitable interpolation method using evaluation criteria as well as existing trend in area. IQI model revealed the soil areas with moderate quality (grade III) as dominant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Geostatistical
  • qazvin
  • Soil Quality Index
  • Spatial Interpolation