دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 142423، اسفند 1388 (مجله تحقیقات آب و خاک ایران) 
کارایی پلی‌اکریل‌آمید ‌آنیونی در افزایش سرعت نفوذ آب به خاک

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی؛ محمدهادی غفاریان مقرب؛ حسین شهاب؛ فاختک طلیعی طبری