کاربرد جذب کننده های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم 6 ظرفیتی

نویسندگان

چکیده

کروم جزء فلزاتی است که به دلیل ویژگیهای خاص خود کاربرد های متعددی در صنایع گوناگون داشته و استفاده از آن در صنعت پیوسته رشد صعودی داشته است. دامنه گسترده استفاده از این فلز در صنعت، باعث شده است که ورود آن به محیط زیست نیز افزایش یابد. به منظور بررسی اثر جاذب های آلی بر جذب کروم 6 ظرفیتی این پژوهش در محیط خاکهای آلوده به کروم شهرک صنعتی چرمشهر مشهد انجام شد و اثر فاکتورهای نوع و غلظت جاذب ها، و زمان تماس با جاذب ها مورد ارزیابی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل آماری در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل و با سه تکرار انجام شد؛ بطوریکه نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد خاکهای تحت تاثیر پساب شهرک چرمشهر تا عمق 30 سانتی متری از سطح خاک، آلوده به کروم 6 ظرفیتی بوده و کاربرد جاذب های آلی بر جذب کروم 6 ظرفیتی نتایج قابل توجهی داشت بطوریکه در میان جاذب ها پشم با غلظت 10 درصد بیشترین مقدار جذب کروم را در محیط خاک دارا بود و کاربردی ترین جاذب گزارش شد. بین غلظت های مختلف جاذب ها تفاوت معنی داری مشاهده شد و افزایش غلظت پشم و پیت ماس در محیط خاک باعث افزایش جذب شده ولی در مورد خاک اره روند معکوسی مشاهده شد وبیشترین مقدار جذب.کروم 6 ظرفیتی در کمترین غلظت 2 درصد اندازه گیری شد. بین زمانهای مختلف نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد بطوریکه پشم در زمان 15 روز و خاک اره در زمان 2 روز حداکثر جذب را داشت ولی پیت ماس در زمانهای مختلف جذب یکسانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Organic Adsorbents in Amendment of Hexavalent Chromium Contaminated Soils

نویسندگان [English]

  • Parisa Parsa
  • Gholamhosein Haghnia
  • Amir Fotovat
چکیده [English]

Chromium is among the metals that, due to its particular specifications, has numerous applications in various fields of industries and its use in industry is steadily on the increas. Widspread use of this metal has been accompanied by its increased release into environment, entailing numerous environmental hazards. In this research the effect of organic adsorbents was investigated on hexavalent chromium adsorption from soils cotaminated through leather tanning industries. A factorial design with three replications was employed. Treatments consisted of three types of adsorbents (wool, sawdust and peat moss), three concentrations of adsorbents namely 2, 5 and 10% ; along with three contact times of 2, 15 and 30 days. The results indicated that use of organic adsorbents is effective among them wool being the most suitable and the most applicable one. Different concentrations of adsorbents had different significant effects on chromium adsorption. Different application times also had different significant effects on chromium adsorption. Wool and sawdust had their maximum adsorption effect in 15 and 2 day, treatments respectively, but peat moss, adsorption of chromium contaminant was the same for the different application times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hexavalents chromium
  • organic adsorbents
  • Peat moss
  • sawdust
  • wool