کاربرد تابع توزیع بتا برای تخمین الگوی توزیع آب در آبپاش های اسپری پاش سیستم دوار مرکزی

نویسندگان

چکیده

الگوی آب پخش شده از آبپاش های سیستم آبیاری بارانی به شدت تحت تاثیر سرعت و جهت باد قرار می گیرد. برای نیل به یکنواختی پخش مطلوب لازم است که الگوی توزیع حاصل از یک آبپاش منفرد در شرایط متفاوت باد قابل پیش بینی باشد. با ترکیب الگوی توزیع آبپاش های منفرد می توان آرایش مناسب سیستم آبپاش ها را برای حصول یکنواختی مطلوب شناسایی نمود. در این تحقیق با فرض اینکه پخش آب در اطراف آبپاش مه پاش از تابع توزیع احتمالاتی بتا پیروی می کند نحوه تاثیرات سرعت و جهت های مختلف باد روی الگوی توزیع بررسی شد. آبپاش مه پاش مدل
04 PROS- با شعاع پاشش 9 متر و زاویه پخش 180 درجه که معمولا در سیستمهای آبیاری دوار مرکزی مورد استفاده می باشد در فاصله سه متری از سطح زمین تقریبا معادل ارتفاع متوسط بهره برداری، نصب گردید. فشار کارکرد مناسب برای آبپاش بر اساس متوسط فشار سیستم آبیاری دوار مرکزی psi 26 انتخاب شد. در کل 17 آزمایش در محدوده سرعت های باد 0 تا 6 متر بر ثانیه ثبت و برای مدل کردن مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا تابع توزیع بتا با الگوی توزیع حاصله در شرایط بدون باد تطبیق داده شد و ضرایب معادله استخراج گردید سپس نحوه تغییر الگوی توزیع ناحیه آبیاری شده در شدت های متفاوت باد مورد بررسی قرار گرفت و روابط احتمالاتی مناسب هر حالت تعیین گردید. در سرعت باد 3-0 متر بر ثانیه الگوی توزیع نسبتا یکنواختی حاصل می شود و در این حالت مقادیر حاصله از مدل احتمالاتی با مقادیر اندازه گیری شده، تطابق خوبی را نشان داد و حداکثر خطای نسبی حاصله برابر 4 % بود. با افزایش سرعت باد به حدود 6-3 متر بر ثانیه یکنواختی الگوی توزیع کاهش و خطای نسبی افزایش یافت که حداکثر مقدار آن کمتر از 7% بود. در سرعت باد بیشتر از 6 متر بر ثانیه به دلیل افزایش تلفات تبخیر و بادبردگی و نیز تاثیر باد روی الگوی توزیع آب بیشترین خطای نسبی بین ارقام حاصل از مدل احتمالاتی و ارقام مشاهداتی حاصل گردید که حداکثر مقدار آن کمتر از 10% بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Beta Distribution Function in Determination of Water Distribution Pattern under Spray Sprinkler of Center Pivot Irrigation System

نویسندگان [English]

  • Majid Raoof
  • Ahmad Fakheri fard
  • S. Ali Ashraf Sadreddini
  • Davood Farsadi zadeh
  • Ali Hosein zadeh delir
چکیده [English]

Speed and direction of wind greatly influence the water distribution pattern in a sprinkler irrigation system. Based on an acceptable water distribution uniformity range, distribution pattern of any single sprinkler, under different wind conditions, is needed for determinae the most suitable sprinkler arrangement. In this study water distribution of a spray sprinkler was assumed to be a function of the Beta probability distribution. Then influences of wind speed and direction on the distribution pattern was studied. Similar to Sprinkler situation on the center pivot irrigation system, a spray sprinkler PROS-04 with wetting radius of 9 m and application angle of 180° was set in 3m height from land surface. In match with the application pressure adopted in center pivot system, a 29 psi pressure was aplied during the carried out experiments. In total 17 experiments were recorded in different conditions of wind speed within a range of 0-6 m/s. Initially the Beta distibution function parameters were evaluated on the basis of measured water distribution pattern under controlled (no wind) condition. Then the change of distribution pattern to different wind conditions as well as the relevant suitable probability function parameters for each condition were determined. The water distribution pattern uniformity was observed as fair. A good proximity between the calculated and observated data was also resulted in the wind speed range of 0-3 m/s, the relative error being less than 4% in this case. In wind speeds of 3-6 m/s the distribution pattern uniformity was poor with the relative error being raised up to 7%. In wind speed greater than 6 m/s the relative error between the calculated and measured pattern was about 10%, because of wind drift and evaporation losses and also due to the diverse effect of wind on water uniformity distribution pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Application radius
  • Beta probability function
  • Center pivot
  • Distribution pattern
  • Spray sprinkler