شبیه‌سازی حرکت کادمیم در خاک با استفاده از معادله توده‌ای- پراکنشی

نویسندگان

چکیده

به منظور حفاظت از آبهای زیرزمینی و همچنین برای پاکسازی مکان‌های آلوده به فلزات سنگین باید بتوان حرکت آنها را در خاک پیش‌بینی کرد. در این تحقیق برای پیش‌بینی حرکت کادمیم در خاک یک مدل دو مکانی سینتیکی ـ تعادلی جذب به معادله توده‌ای ـ پراکنشی برای املاح واکنش‌پذیر تحت شرایط جریان ماندگار آب در خاک و برای خاک‌های یکنواخت ملحق شد. همچنین جذب برگشت‌ناپذیر کادمیم در خاک بعنوان یک فرایند سینتیکی مرتبه اول توصیف شد. معادلات دیفرانسیلی حاصله با استفاده از شرایط اولیه و حدی به روش‌های عددی حل شدند. برای بررسی حرکت کادمیم در خاک، پنج نمونه خاک با ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و تاکسونومیکی متفاوت به آزمایشگاه آورده شد. آزمایش‌های جابجایی اختلاط‌پذیر با استفاده از ستون‌های خاک دست خورده در آزمایشگاه انجام گرفت. پارامترهای مدل با برازش آن به داده‌های آزمایشی که خود از آزمایش‌های جابجایی اختلاط‌پذیر حاصل می‌شدند، بدست آمد. این مدل به خوبی توانست منحنی‌های رخنه‌ی کادمیم را برای خاک‌های مختلف که دارای ویژگی‌های متنوعی بودند پیش‌بینی کند. با قرار دادن این پارامترها در مدل، غلظت و جذب کادمیم با زمان و عمق برای خاک‌های مختلف محاسبه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Cadmium Transport in Soil Using Convection-Dispersion Equation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mahmoodi
  • Mahdi Shorafa
  • Gholamreza Savaghebi
چکیده [English]

For preventing groundwater and soil from heavy metal contamination and/or to decrease contamination, and to clean up the former disposal sites from these metals, one must be beforehand able to predict the movement of these pollutants in soils. In this research in order to describe Cadmium [Cd (II)] transport in soils, we incorporated an equilibrium-kinetic two-site model into the convection-dispersion equation for reactive solutes under steady state water flow conditions in uniform soils. Also the irreversible retention of Cd (II) was described as a first-order kinetic process. For an assessment of Cd (II) movement in soils, five samples with different physical and chemical properties were collected and taken to the laboratory. Miscible displacement experiments were conducted with disturbed soil columns. Model parameters were obtained by fitting model to the experimental data resulting from miscible displacement experiments using a nonlinear least squares (best fit) parameter optimization scheme. The model was applicable in predicting Cd (II) BTCs for different soils representing a broad array of soil properties. By putting these parameters into the model, concentration and retention of Cd (II) with time and depth were calculated for different soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breakthroughcurves (BTCs)
  • Convection-dispersion equation
  • Equilibrium-kinetic two-site model
  • experiments
  • Miscible displacement