کارایی پلی‌اکریل‌آمید ‌آنیونی در افزایش سرعت نفوذ آب به خاک

نویسندگان

چکیده

برای اعمال مدیریت صحیح بر منابع طبیعی در ‌ایران لازم است راه کارهای مناسب برای کنترل فرسایش و حفاظت خاک، شناسایی و بهترین گزینه‌ها برای کنترل آنها به کار گرفته شوند. یکی از روش‌های جدید کنترل فرسایش خاک، کنترل رواناب با استفاده از پلیمرها می‌باشد. از ‌این رو، این تحقیق به ارزیابی اثر پلیمری به نام پلی‌اکریل‌آمید آنیونی در فرآیند نفوذپذیری آب به خاک به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار پلیمر(در غلظت‌های 0 ، 5 ، 10 ، 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم ) و روش برآورد سرعت نفوذ نهایی آب به خاک (صحرایی و آزمایشگاهی) در پنج تکرار می‌پردازد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از پلی‌اکریل‌آمید آنیونی در غلظت 10 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر بهینه‌ای در افزایش سرعت نفوذ نهایی در هر دو نوع روش برآورد صحرایی و آزمایشگاهی داشته است. هم چنین ارزیابی سرعت نفوذ اولیه آب به خاک در صحرا به روش استوانه مضاعف همراه با آب محتوی پلی‌اکریل آمید آنیونی نشان می‌دهد که پلی‌اکریل‌آمید آنیونی در غلظت 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم تاثیر بهینه‌ای در افزایش سرعت نفوذ اولیه آب به خاک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Anionic Polyacrylamide on the Increase of Infiltration Rate

نویسندگان [English]

  • Hojat Ghorbani Vagheei
  • Hoseinali Bahrami
  • Mohammad hadi Ghafarian Mogharab
  • Hosein Shahab
  • Fakhtak Taliei Tabari
چکیده [English]

A recognition of appropriate soil erosion control methods along with the use of convenient alternatives in erosion control are necessary for a proper management of natural resources. Run off control through polymers is one of the new methods employed in reducing soil erosion. This research was conducted to evaluate the effects of a polymer, called anionic polyacrylamide, on soil infiltarion rate. A factorial experiment based on a compelelty randomised design including the treatments of polymer at 0, 5, 10, and 15 mg/kg, and the final soil infilatration rates (in field and in the laboratory) in five replications was adopted. Data were analysed for an evaluation of the main and interaction effects in homogenous agricultural soils, using SPSS. The resutls indicated that using polyacrylamide at a concetration of 10 mg/kg has an optimal effect on increasing the final infiltartion rate in both field and laboratory conditions. In addition, in an evaluation of the initial infiltration rate, while employing the double ring method in the field along with polyacrylamide containing water, indicated that the polymer at a 10 mg/kg concentration has an optimal effect on enahncing the initial infiltration rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggregate stability
  • Anionic polyacrylamide
  • Final infiltration rate
  • Initial infiltration rate
  • run off