دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 385-596 

مقاله پژوهشی

برآورد ضریب پخشیدگی طولی رودخانه با استفاده از انواع روش‌های داده‌کاوی

صفحه 385-394

10.22059/ijswr.2015.56728

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محسن قاسمی


بررسی تاثیر دبی و زبری بر حداکثر طول پخشیدگی املاح در یک کانال سهمی شکل

صفحه 395-404

10.22059/ijswr.2015.56729

سونیا زبردست؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ منوچهر حیدرپور؛ کارلو گالتیری


تاثیر تنش آبی و شوری بر تبخیر- تعرق و رشد نهال‌های خرمای برحی

صفحه 475-486

10.22059/ijswr.2015.56737

مجید علی حوری؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ علیرضا کیانی


ویژگی های جذبی نیترات بر کربن فعال

صفحه 545-553

10.22059/ijswr.2015.56743

مصطفی مارزی؛ محسن فرح بخش؛ کریم شهبازی


مقایسة تأثیر اکسید آهن نانو و غیر نانو بر گونه‌بندی و فراهمی فسفر در خاک‌های آهکی

صفحه 579-587

10.22059/ijswr.2015.56746

سلمان رئوف یزدی نژاد؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی؛ حسن فیضی؛ علیرضا کریمی کارویه