دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 597-812 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-4


6. دویست سال بازسازی حلقه-درختی دمای حداکثر در کلیک نوشهر

صفحه 641-652

مهدی نادی؛ جواد بذرافشان؛ کامبیز پورطهماسی؛ آخیم براونینگ


7. تعیین ضریب پخش طولی با انجام آزمایش‌های ردیابی

صفحه 653-662

مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی؛ محمدحسین امید


13. ارائۀ رابطۀ رگرسیونی بین عملکرد گندم دیم و ویژگی‌های خاک در منطقه‌ای نیمه‌خشک در استان زنجان

صفحه 715-725

فاطمه بابائی؛ علی رضا واعظی؛ مهدی طاهری؛ احسان زرین آّبادی؛ سیده فاطمه اسلامی


20. ارزیابی تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه دارویی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر مقادیر مختلف مس و روی

صفحه 791-799

حمایت عسگری لجایر؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ بابک متشرع زاده؛ جواد هادیان


شناسنامه علمی شماره

22. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20