دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 597-812 
6. دویست سال بازسازی حلقه-درختی دمای حداکثر در کلیک نوشهر

صفحه 641-652

10.22059/ijswr.2015.56788

مهدی نادی؛ جواد بذرافشان؛ کامبیز پورطهماسی؛ آخیم براونینگ


7. تعیین ضریب پخش طولی با انجام آزمایش‌های ردیابی

صفحه 653-662

10.22059/ijswr.2015.56789

مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی؛ محمدحسین امید


13. ارائۀ رابطۀ رگرسیونی بین عملکرد گندم دیم و ویژگی‌های خاک در منطقه‌ای نیمه‌خشک در استان زنجان

صفحه 715-725

10.22059/ijswr.2015.56795

فاطمه بابائی؛ علی رضا واعظی؛ مهدی طاهری؛ احسان زرین آّبادی؛ سیده فاطمه اسلامی