بازسازی جریان رودخانه با استفاده از گاه‌شناسی درختی، و مدل‌سازی و طبقه‌بندی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضۀ کرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورة دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

با اندازه‌گیری حلقه‌های رویشی سالیانة درختان و ساخت گاه‌شناسی از آن‌ها، امکان مطالعه و بازسازی جریان رودخانه‌ها در محدودة رویشگاه‌‌ها فراهم می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بازسازی جریان رودخانه با استفاده از گاه‌شناسی درختی، و مدلسازی و طبقه‌بندی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضة کرخه است. در این تحقیق از شاخص گاه‌شناسی درختی منطقه‌ای زاگرس مرکزی دو گونة درختی بلوط ایرانی ( Quercus brantii) و بلوط مازو (Quercus infectoria) طی دورة 1840-2010 برای بازسازی جریان رودخانه در حوضة کرخه استفاده شده است. سه ایستگاه آب‌سنجی در حوضة رودخانة کرخه انتخاب و دورة پرآبی آن‌ها تعیین شد. با توجه به همبستگی مثبت و معنادار جریان رودخانه در دورة پرآبی سه ایستگاه آب‌سنجی در این حوضه با شاخص گاه‌شناسی درختی منطقه‌ای، میانگین جریان رودخانه در دورة پرآبی برای این سه ایستگاه طی سال‌های 1840 تا 2010 بازسازی شد. مقادیر مشاهداتی جریان رودخانه و مقادیر بازسازی‌شدة آن در دورة آماری مشترک به خوبی با هم مطابقت دارد. در ادامه، وضعیت هیدرولوژیکی در طول دورة گاه‌‌شناسی و بر اساس آن خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضة کرخه برای سال‌های 1840 تا 2010 بررسی شد. شدت و تداوم خشکسالی‌ها، همچنین دهه‌های پرآب و کم‌آب تعیین شد. همچنین، نتایج این تحقیق با سایر محققان نیز مقایسه شد. پس از بازسازی جریان رودخانه، از مدل شبکة عصبی احتمالاتی برای طبقه‌بندی دوره‌های بسیار کم‌آب، کم‌آب، پرآب و بسیار پرآب استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه‌شده با دقت زیاد قادر به تشخیص دوره‌های نامبرده در منطقة مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Streamflow Reconstruction Using Tree Rings Chronology, Modeling and Classification of Hydrological Drought in the Karkheh Basin

نویسندگان [English]

  • Farid Foroughi 1
  • Shahab Araghinejad 2
  • Ghasem Azizi 3
  • Mohsen Arsalani 4
1 PhD Candidate Water Resources Eng, Department of Irrigation and Reclamation Eng., Faculty of Agricultural Engineering & Technology, University College of Agriculture &Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Irrigation and Reclamation Eng., Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography, University of Tehran
4 PhD Candidate, Department of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Through an assessment of the annual growth of tree rings and making up of the chronology, the possibility of the study and reconstruction of streamflows in the habitats could be provided. The aim followed in this research was to reconstruct streamflow, applying dendrochronology, modeling, and classification of hydrological drought in Karkheh basin. Throughout the research the chronology indexes of two oak species, Quercus brantii, and Quercus infectoria, in the central Zagross region during the period 1840-2010 were used to reconstruct streamflow in Karkheh basin. Three gage stations were selected within the basin and their high flow periods determined. Correlations between streamflow, in high flow periods, as well as regional chronology index for gage stations were found out as positive and significant at 1% confidence level. With regard to these data  average streamflows at high flow periods recorded at these gage stations (from year 1840 to 2010) were reconstructed. The values of the observed and reconstructed streamflows. Within the timely common statistical periods are well consistent with each other. Hydrological conditions during the chronology period were studied and accordingly, hydrological drought analyzed within Karkheh Basin for the years 1840 to 2010. Severity and duration of the droughts as well as low vs high flow decades were determined. In addition, the results were compared with those obtained by other researchers as well. Following the reconstruction of streamflow a probabilistic neural network model was employed to classify the periods of very low, low, high, and very high flows. The results revealed that through the provided model it would be possibleto recognize the mentioned periods with a high accuracy within the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streamflow reconstruction
  • Dendroclimatology
  • tree ring
  • drought classification
  • Karkheh basin
Akkemik, U., and Aras, A. (2005). Reconstruction (1689–1994) of April-August precipitation in southwestern part of central Turkey. International Journal of Climatology, 25, 537–548.
Akkemik, U., Dagdeviren, N., and Aras, N. (2005). A preliminary reconstruction (A.D. 1635–2000) of spring precipitation using oak tree rings in the western Black Sea region of Turkey. International Journal of Biometeorology, 49(5), 297–302.
Akkemik, U., D’Arrigo, R., Cherubini, P., Köse, N., and Jacoby G. C. (2008). Tree-ring reconstructions of precipitation and streamflow for north-western Turkey. International Journal of Climatology, 28, 173–183.
Akkemik, U., Nüzhet, D. H., and Ozeren, M. S. (2011). Tree-ring Reconstructions of May–June Precipitation for Western Anatolia. Quaternary Research, 75(3), 438-450.
Arsalani, M. (2012). Reconstruction of precipitation and temperature variations using Oak tree rings in central Zagros, M.A. dissertation , University of Tehran, Faculty of Geography, Tehran, Iran.
Arsalani, M., Azizi, GH., and Bräuning, A. (2015). Dendroclimatic reconstruction of May–June maximum temperatures in the central Zagros Mountains, western Iran. International Journal of Climatology, 35: 408–416.
Azizi, Gh., Arsalani, M., Bräuning, A., and Moghimi E. (2013). Precipitation variations in the central Zagros Mountains (Iran) since A.D. 1840 based on oak tree rings. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 386, 96–103.
Büntgen, U., Esper, J., Frank, D. C., Nicolussi K., and Schmidhalter, M. (2005). A 1052-year tree-ring
 
 
proxy for Alpine summer temperatures. Climate Dynamics, 25, 141–153.
Carson, E. C., and Munroe, J. S. (2005). Tree-ring based streamflow reconstruction for Ashley Creek, northeastern Utah: implications for palaeohydrology of the southern Uinta Mountains. The Holocene, 15(4), 602-611.
D’Arrigo, R., and Cullen, H. M. (2001). A 350-year (AD 1628–1980) reconstruction of Turkish precipitation. Dendrochronologia, 19(2), 169–177.
Eckstein, D. (2005). Human time in tree rings. Abstract book of Eurodendro. International Conference of Dendrochronology, September, 28-October 2nd, Viterbo – Italy.
Fritts, H. C. (1976) Tree rings and climate. Academic press, University of Arizona, Tucson, 567p.
Fritts, H. C., Guiot, J., Gordon, G. A., and Schweingruber, F. (1990.) Methods for calibration, verification and reconstruction. In: Kairiukstis L, Cook E, eds Methods of Tree-Ring Analysis: Applications in the Environmental Sciences, Reidel Press, Dordrecht. pp. 163-218.
Garcia- Suarez, A. M., Butler, C.J., Bailli, and M. G. L. (2009). Climate signal in tree-ring chronologies in temperature climate: A multi-species approach. Dendrochronologia, 27, 183-198.
Hessari, B,. Bruggeman, A,. Akhoond-Ali1, A., Oweis, T., and Abbasi, F. (2012). Supplemental irrigation potential and impact on downstream flow of Karkheh River Basin of Iran. Hydrology and Earth System Science. Discussions, 9, 13519–13536.
Hughes, M. K, Kuniholm, P. I, Garfin, G. M, Latini, C, and Eischeid, J. (2001). Aegean tree-ring signature years explained. Tree-ring Research, 57(1), 67-73.
Jamab Consulting Engineers. (2006). Water balance report of Karkheh River basin area: Preliminary analysis, Ministry of Energy, Tehran. Iran.
Karamoz, M., and Araghinejad, Sh. (2010) Advance Hydrology. Amir Kabir University Press, Tehran, Iran.
Kim, D.K., Lee, J. J., Lee, J. H., and Chang, S. K. (2005). Application of probabilistic neural networks for prediction of concrete strength. ASCE, Journal of Materials in Civil Engineering, 17(3), 353–362.
Knight, T.A., Meko, D. M., and Baisan, C. H. (2010). A bimillennial-length tree-ring reconstruction of precipitation for the Tavaputs Plateau, Northeastern Utah. Quaternary Research, 73, 107-117.
Kuniholm, P.I. (1996). Long tree-ring chronologies for the eastern Mediterranean. Archaeometry 1994. In Proceedings of the 29th International Symposium on Archaeometry, Ankara, Turkey; 401–409.
Liu J., Yang, B., and Chun, Q. (2010). Tree-ring Based Annual Precipitation Reconstruction Since AD 1480 in South Central Tibet. Quaternary International, 236, 75-81.
Modaresi, F., Araghinead, Sh. (2014). A comparative assessment of support vector machines, probabilistic Neural Networks, and K-nearest neighbor algorithms for water quality classification. Journal of Water Resource Management, 28(12), 4095-4111.
Nadi M., Bazrafshan J., Pourtahmasi K., Brauning A., and Najafi H. F. (2014). Relationship between oak's tree-ring width and climatic indices (in regional and global scales) in Javanroud region, Kermanshah. Journal of water and soil conservation, In Press.
Ottoman Archive. Documents (correspondences between Ottoman Palace and provinces) in the directory of State Archives of Prime Ministry of Republic of Turkey, (In Turkish) reported by Akkemic et al (2008).
Patskoski, J. (2012). Predicting streamflow in the southeastern United States using SST and tree ring chronologies. MSc. Thesis, Civil Engineering, North Carolina State University, Raleigh.
Purgstall B. J. V. H. (1983). Ottoman State History, Translator: Vecdi Bürün, 1–7, Ücdal Publishing (In Turkish), Istanbul.
Rozas, V. (2005). Dendrochronology of pedunculate oak (Quercus robur L.) in an old-growth pollarded woodland in northern Spain: establishment patterns and the management history. Annals of Forest Science, 62(3), 209-218.
Shah, S. K., Bhattacharya, A., and Chaudhary, V. (2007). Reconstruction of June–September precipitation based on tree-ring data of teak (Tectona grandisL.) from Hoshangabad, Madhya Pradesh. India Dendrochronologia, 25, 57-64.
Specht D. (1988). Probabilistic neural networks for classification, mapping, or associative memory. IEEE International Conference on Neural Networks, 525–532.
Touchan, R,. Garfin, G. M, Meko, D. M, Funkhouser, G., Erkan, N., Hughes, M. K, and Wallin, B. S. (2003). Preliminary reconstructions of spring precipitation in southwestern Turkey from tree-ring width. International Journal of Climatology, 23, 157–171.
Touchan, R., Funkhouser, G., Malcolm, K., Hughes, M. K., and Erkan, N. (2005a). Standardized precipitation index reconstructed from Turkish tree-ring widths. Climatic Change; 72(3), 339-353.
Touchan, R., Xoplaki, E., Funchouser, G., Luterbacher, J., Hughes, M. K., Erkan, N., Akkemik, U., and Stephan, J. (2005b). Reconstruction of spring/summer precipitation for the Eastern Mediterranean from tree ring widths and its connection to large-scale atmospheric circulation. Climate Dynamics,25, 75–98.
Touchan, R., Akkemik, U., Hughes, M. K., and Erkan, N. (2007). May-June Precipitation reconstruction of southwestern Anatolia, Turkey during the Last 900 years from tree rings. Quaternary Research, 68, 196-202.
Touchan, R., Meko, D. M., and Aloui, A. (2008). Precipitation Reconstruction for Northwestern Tunisia from Tree Rings. Journal of Arid Environments, 72, 1887-1896.
Wasserman, P. D. (1993). Advanced methods in neural computing. Van Nostrand Reinhold, New York.
Watson, E., and Luckman, B. H. (2004). Tree-ring based reconstructions of precipitation for the southern Canadian cordillera. Climatic Change, 65, 209-241.
Wilson, R. J. S., Luckman, B. H, Esper, H. (2005). A 500 year dendroclimatic reconstruction of spring-summer precipitation from the lower Bavarian forest region. Germany, International Journal of Climatology, 25(5), 611-630.
Yevjevich, V. (1967). An objectivs approach to definition and investigations of continental droughts. Hydrology Paper, 23, Colorado State University, Fort Collins, Colorado.