بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینۀ آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استاد مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

مسئلة اصلی روش‌های آبیاری سطحی  بازده اندک آب آبیاری است که اغلب از ضعف مدیریت و طراحی نامناسب ناشی می‌شود. هدف از این مطالعه، بهبود عملکرد آبیاری نواری براساس چهار متغیر شامل دبی ورودی، زمان قطع جریان، طول و شیب نوار بود. برای این منظور هشت سری دادة میدانی آبیاری نواری با سیستم انتهاباز در نظر گرفته شد. واسنجی پارامترهای نفوذ نوارها براساس روش بهینه‌سازی چندسطحی انجام شد. نتایج نشان داد که روش بهینه‌سازی چندسطحی در تخمین پارامترهای نفوذ آبیاری نواری روشی قابل قبول و با دقت مناسب است. مطابق روش بهینه‌سازی چندسطحی، متوسط خطای نسبی تخمین حجم رواناب 5/0 درصد و متوسط ریشة میانگین مربعات خطای تخمین زمان پیشروی و پسروی به ترتیب 1/3 و 2/3 دقیقه محاسبه شد. با استفاده از منحنی‌های هم ‌راز بازده کاربرد و یکنواختی توزیع WinSRFR، عملکرد نوارها بهینه شد. براساس مدیریت متغیرهای جریان دبی ورودی و زمان قطع جریان، بازده کاربرد به‌طور متوسط 12 درصد (با فرض کفایت 100 درصد) برای هشت سری آزمایش نسبت به شرایط موجود افزایش‌پذیر است. نتایج نشان داد متغیرهای هندسی نوار (شیب و طول نوار) به همراه متغیرهای جریان، تأثیر کم بر عملکرد بهینه داشت و مطابق تمام متغیرهای جریان و هندسی نوار به عنوان متغیرهای تصمیم، بازده کاربرد به‌طور متوسط 35/13 درصد نسبت به شرایط موجود افزایش‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of Flow and Geometric Variables on Optimal Performance of Border Irrigation Using WinSRFR Model

نویسندگان [English]

  • Vahid Rezaverdinejad 1
  • Roza Jonoobi 2
  • Sina Besharat 1
  • Fariborz Abbasi 3
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
2 Ph.D. Candidte, of Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
3 Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Low irrigation application efficiency is the major problem confronted with in surface irrigation systems due to weak management and poor designs. The purpose followed in the present study was an improvement of border irrigation performance as based upon four variables of: inflow rate cut off time, slope as well as border length. To this end, 8 series of open-end downstream field experiment8al borders were considered. Calibration of infiltration parameters regarding borders were conducted as based on multilevel optimization method. The results indicated that the multilevel optimization method, for prediction of infiltration parameters in border irrigation, was an acceptable one. According to the multilevel optimization method, the mean relative error for the volume of run-off prediction was determined as 0.5% and the average Root Mean Square Error for advance and recession times predicted about 3.1 and 3.2 minutes, respectively. The performance of borders was optimized using application efficiency and distribution uniformity performance contours of the WinSRFR. Based on flow variables (inflow rate and cut off time), the average application efficiency could be promoted for about 12 % (with adequacy equal to 100%) for the 8 series of the field experiments as  compared with the current situation. Results finally indicated that with a consideration of the geometric variables (slope and border length), and as well the flow rates as decision variables, the average application efficiency could be promoted by about 13.35 % as compared with an evaluation of the prevalent situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multilevel Optimization Method
  • Surface Irrigation Model
  • Irrigation management
Abbasi, F. (1994). Border irrigation design using mathematical models. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
Abbasi, F., Jolaini, M., Moayeri, M., Rezaee, H. T., and Shooshtari, M. M. (1999). Development a mathematical model to evaluate and design of surface irrigation systems. Technical Report No. 122, Iranian Agricultural Engineering Research Institute (IAERI), Karaj, Iran.
Ansari, H. (2011). Surface Irrigation: Evaluation, Design and Simulation. Jahad Daneshgahi Mashad, p. 352. Mashhad, Iran.
Bautista, E., Clemmens, A. J., Strelkoff, T. S., and Schlegel, J. (2009a). Modern analysis of surface irrigation systems with WinSRFR. Agricultural Water Management, 96, 1146-1154.
Bautista, E., Clemmens, A. J., Strelkoff, T. S., and Niblack, M. (2009b). Analysis of surface irrigation systems with WinSRFR-Example application. Agricultural Water Management, 96, 1162-1169.
Beykzadeh, E., Ziaei, A. N., Davari, K., and Ansari, H. (2014). Optimization of inflow rate and cutoff time using the full hydrodynamic model. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 8 (2), 377-385.
Chen, B., Ouyang, Z., Sun, Z., Wu, L., and Li, F. (2013). Evaluation on the potential of improving border irrigation performance through border dimensions optimization: a case study on the irrigation districts along the lower Yellow River. Irrigation Science, 31,715–728.
Ebrahimian, H., Liaghat, A., Ghanbarian-Alavijeh, B., and Abbasi, F. (2010). Evaluation of various quick methods for estimating furrow and border infiltration parameters. Irrigation Science, 28, 479–488.
Hanson, B. R., Prichard, T. L., and Schulbach, H. (1993). Estimating furrow infiltration. Agricultural Water Management, 24(4), 281–298.
Elliott, R. L., and Walker, W. R. (1982). Field evaluation of furrow infiltration and advance functions. Transactions of the ASAE, 25 (2), 396-400.
Gonzlez, C., Cervera, L., and Fernandez, D. M. (2011). Basin irrigation design with longitudinal slope. Agricultural Water Management, 98, 1516– 1522.
Mailapalli, D. R., Wallender, W. W., Raghuwanshi, N. S., and Singh, R. (2008). Quick method for estimating furrow infiltration. Journal of Irrigation Drainage Engineering, 134(6), 788–795.
McClymont, D. J., and Smith, R. J. (1996). Infiltration parameters from optimization on furrow irrigation advance data. Irrigation Science, 17(1), 15–22.
Mokari-Gahrood, E., Liaghat, A. M., and Nahvinia, M. J. (2013). Application of WinSRFR3.1 model in furrow irrigation simulation. Iranian Journal of lrrigation and Drainage, 1(7), 59-67.
Moravejalahkami, B., Mostafazadeh-Fard, B., Heidarpour, M., and Abbasi, F. (2009). Furrow infiltration and roughness prediction for different furrow inflow hydrographs using a zero-inertia model with a multilevel calibration approach. Biosystems Engineering, 103 (3), 371-381.
Morris, M. R., Hussain, A., Gillies, M. H., and Halloran, N. J. (2015). Inflow rate and border irrigation performance. Agricultural Water Management, 155, 76-86.
Rodriguez, J. A. and Martos, J.C. (2008). SIPAR_ID: Freeware for surface irrigation parameter identification. Environmental Modelling and Software, 25(11), 1487-1488.
Shepard, J. S., Wallender, W. W., and Hopmans, J. W. (1993). One method for estimating furrow infiltration. Transactions of the ASAE, 36(2), 395–404.
Valiantzas, J. D., Aggelides, S., and Sassalou, A. (2001). Furrow infiltration estimation from time to a single advance point. Agricultural Water Management, 52, 17–32.
Walker, W. R. (2005). Multilevel calibration of furrow infiltration and roughness. Journal of Irrigation Drainage Engineering, 131 (2), 129–136.
Verdinejad, V., and Norjoo, A. (2014). Optimization of furrow irrigation performance using WinSRFR under furrow firming conditions of sugarbeet cultivation. Iranian Journal of Soil and Water, 27 (6), 1281-1293.