تعیین ضرایب ثابت معادلات ون گناختن-معلم و گاردنر با استفاده از یک معادلۀ آماری تخمین نفوذپذیری غیر اشباع خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه سازه‌های آبی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه سازه‌های آبی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

اطلاعات لازم در خصوص مقدار نفوذپذیری یک خاک در طراحی پروژه‏های عمرانی، به‌خصوص سازه‏های هیدرولیکی، اهمیت بسیار زیادی دارد. تعیین مقدار آن برای خاک‏های غیر اشباع در آزمایشگاه به صرف زمان طولانی و هزینة زیاد نیاز دارد. بنابراین ترجیح داده می‏شود با روش‏های غیر مستقیم، مانند منحنی مشخصة آب‏خاک، به تعیین آن اقدام شود. این روش‏های غیر مستقیم ضرایب ثابتی دارند که برای تعیین آن‌ها به داشتن اطلاعات خاصی از منحنی مشخصة آب‏خاک، نظیر رطوبت در نقطة اشباع خاک و رطوبت باقی‌مانده، نیاز است. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی یک مدل آماری، که تابع رطوبت اشباع و باقی‌مانده نیست، ضرایب نفوذپذیری غیر اشباع خاک محاسبه شدند که دارای همبستگی مناسب با مدل‏های مشهور در این زمینه بود. سپس، ضرایب ثابت تعدادی از معادلات تخمین نفوذپذیری به کمک این رابطة آماری تعیین شدند. نتایج حاکی از دقت بالای مدل پیشنهادی جهت تعیین این ضرایب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination the Constant Parameters of Van Genuchten-Mualem and Gardner’s Equations Using a Statistical Model to Estimate the Permeability in Unsaturated Soil

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Kholousi 1
  • Ali Raeisi Estabragh 2
  • Saeid Gohari 3
1 Graduate Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2 Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
3 Assistant Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Availability of accurate information regarding permeability of soil is needed in planning for the development projects, especially hydraulic structures. Laboratory determination of unsaturated permeability of soil involves high costs and is very time taking. Therefore, it is preferred to determine it using such indirect methods as making use of soil-water characteristic curve. These indirect methods are of constant parameters the determination of which needs such special information of soil water characteristic curve as residual and saturated water contents. Through initially examining a statistical model ( not a function of residual and saturated water contents) the  permeability coefficients of unsaturated soil that were in acceptable correlation with famous models were determined. The constant parameters of some of the equations for estimation of the permeability of unsaturated soil were then estimated. The results finally show a high accuracy of the proposed model for a determination of the constant parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residual Water Content
  • soil water characteristic curve
  • correlation coefficient
  • RETC
  • RMSE
Brooks, R. H. and Corey, A. T. (1964). Hydraulic properties of porous media, Colorado State University Hydrology Paper, No. 3. Fort Collins, CO.
Burdine, N. T. (1953). Relative permeability calculations from pore size distribution data, Transactions of the Metallurgical Society of AIME, Vol. 198, 71–78.
Childs, E. C. and Collis-George, N. (1950). The permeability of porous materials, Proceedings of the Royal Society, London, Series A, Vol. 201A, 392–405.
Darcy, H. (1856). Histoire des Foundataines Publique de Dijon, Dalmont, Paris, 590–594.
Fredlund, D. G., Rahardjo, H., and Fredlund, M. D. (2012). Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice, Wiley, New York.
Fredlund, D. G. and Xing, A. (1994). Equations for the soil-water characteristic curve, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 31, No. 3, 521–532.
Fredlund, D. G., Xing, A., and Huang, S. Y. (1994b). Predicting the permeability function for unsaturated soils using the soil water characteristic curve, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 31, No. 4, 533–546.
Gardner, W. R. and Widtsoe, J. A. (1921). The movement of soil moisture, Soil Science Journal, Vol. 11, pp. 215–232.
Gardner, W. R. (1958a). Mathematics of isothermal water conduction in unsaturated soils, Highway Research Board Special Report 40, presented at the International Symposium on Physico-Chemical Phenomenon in Soils, Washington, DC, 78–87.
Green, R. E. and Corey, J. C. (1971a). Calculation of hydraulic conductivity: A further evaluation of some predictive methods, Soil Science Society of America Proceedings, Vol. 35, 3–8.
Kholoosi, M. M., Estabragh, A. R., and Pashankpoor, S. (2014a). Estimation of Unsaturated Permeability Using Statistical Methods, 1st National Conference on Soil Mechanics and foundation Engineering, 3-4 Dec., Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, 376.(In Farsi)
Kholoosi, M. M., Estabragh, A. R., Pashankpoor, S., and Arabzadeh, A. (2014b). Calculation of Soil Water Characteristic curve Parameter Using Genetic Algorithm by R, 1st National Conference on Soil Mechanics and foundation Engineering, 3-4 Dec., Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, 377. (In Farsi)
Kunze, R. J., Uehara, G., and Graham, K. (1968). Factors important in the calculation of hydraulic conductivity, Soil Science Society of America Proceedings, Vol. 32, 760–765.
Leong, E. C. and Rahardjo, H. (1997a). Permeability functions for unsaturated soils, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 123, No. 12, 1118–1126.
Likos, W. J. and Lu, N. (2004). Unsaturated Soil, Wiley, New York.
Marshall, T. J. (1958). A relation between permeability and size distribution of pores, Soil Science Journal, Vol. 9, 1–8.
Mualem, Y. (1976a). A new model for predicting hydraulic conductivity of unsaturated porous media, Water Resources Research, Vol. 12, 513–522.
Mualem, Y. (1978). Hydraulic conductivity of unsaturated porous media: Generalized macroscopic approach, Water Resources Research, 14(2), 325–334.
Rahimi, A., Rahardjo, H., and Leong, E. C. (2014). Effect of range of soil–water characteristic curve measurements on estimation of permeability function, Engineering Geology Journal, Elsevier, Vol. 185, 96–104.
Rajkai, K., Kabos, S., and Van Genuchten, M.Th. (2004). Estimation of water retention characteristics from soil properties: comparison of linear, nonlinear and concomitant variable methods. Soil & Tillage Research, ELSEVIER. 79, 145–152.
Van Genuchten, M. T. (1980). Closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44, 892–898.