دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 225-327 
بهسازی خاک در برابر رگاب با استفاده از الیاف مصنوعی

صفحه 263-269

10.22059/ijswr.2013.50216

خالد سلطان نژاد؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی‌بیک؛ محمدحسین امید


بررسی توانایی تجمعات خاک‌ساخت آهن و منگنز در انباشت کبالت، مس، و سرب

صفحه 289-297

10.22059/ijswr.2013.50219

محمد جواد محبی صادق؛ احمد حیدری؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا ثواقبی