اثر تنش غرقاب بر فعالیت آنزیم کاتالاز و روند تغییرات کلروفیل برگ نارنگی انشو با پایه‌های مختلف در خاک‌های شرق مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم خاک بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 استاد بخش خاک‌شناسی دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار مؤسسة تحقیقات خاک و آب کشور

4 استادیار بخش باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

در این پژوهش، فعالیت آنزیم کاتالاز و پایداری قرائت کلروفیل برگ برخی پایه‌های مرکبات تحت تنش غرقابی بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل با طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با شش تکرار انجام گرفت. فاکتور اول 7 خاک با کربنات کلسیم و رس متفاوت و فاکتور دوم 7 پایة مختلف شامل نارنج، سوینگل‌سیتروملو، کاریزوسیترنج، ترویرسیترنج، سی‌ـ35، اسموت‌فلت‌سویل، و گوتو بود؛ که در سال دوم رشد تحت شرایط تنش غرقابی پیوسته قرار گرفتند. فعالیت آنزیم کاتالاز برگْ تحت تنش غرقاب افزایش یافت و این افزایش در سی‌ـ35 بیشتر از سایر پایه‌ها بود. همچنین تفاوتی معنا‌دار در روند تغییرات شاخص پایداری کلروفیل در پایه‌ها و خاک‌های مختلف وجود داشت. پایه‌های گوتو، سی‌ـ35، و سوینگل‌سیتروملو بیشترین و نارنج کمترین میانگین شاخص پایداری کلروفیل را داشتند. شاخص پایداری کلروفیل پایه‌ها در خاک‌های مختلف تفاوتی معنا‌دار با هم داشتند که نشان‌دهندة تحمل متفاوت پایه‌ها به تنش غرقابی در خاک‌های مختلف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of waterlogging stress on catalase activity and chlorophyll reading change trend in Satsuma mandarin with different rootstocks in soils of East Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi Kangarshahi1 1
  • Gholam Reza Savaghebi 2
  • Seyed Mahmoud Samar 3
  • Negin Akhlaghi Amiri 4
1 Former Graduate Student, Agricultural and Natural Resources Research Institute of Mazandaran, Mazandaran, Iran
2 . Professor, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Water and Soil Research Institute
4 Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources Research Institute of Mazandaran, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In this research, catalase activity and leaf Chlorophyll stability of Satsuma mandarin on some citrus rootstocks under waterlogging condition were studied. Experiment was conducted as factorial with randomized complete blocks and 6 replications. The first factor, include 7 soils from East Mazandaran and the second factor included 7 different citrus rootstocks: 1. Sour orange, 2. Swingle citromelo, 3. Carizo citrange, 4. Troyer citrange, 5. C35, 6. Smooth flat seville and 7. Gou tou. Seedlings were kept under continuous waterlogging stress condition in the second year of growth. The results showed that catalase activity and stability index of chlorophyll were significantly affected by waterlogging stress. Catalase activity increased under waterlogging stress and its amount in C35 was more than other rootstocks. Interaction of soil and rootstock also had significant effect on catalase activity. Also, rootstocks and different soils had significant differences in changes trend of the stability index of chlorophyll. Average of chlorophyll stability index in total waterlogging period showed that Gou tou, C35 and Swingle citromello had the highest chlorophyll stability; Sour orange had the least amount. Chlorophyll stability index of scion on different rootstocks in different soils indicated the different tolerance of rootstocks in various soils to waterlogging stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • chlorophyll stability index
  • citrus
  • genotype
  • waterlogging stress