بهسازی خاک در برابر رگاب با استفاده از الیاف مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‏های آبی، گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

3 مربی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

4 استاد گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

رگاب، که گاهی بر اثر نشت جریان آب در زیر سازه‎‏های آبی به‌وجود می‏آید، در اثر تداوم می‏تواند منجر به آسیب‌پذیری سازه‌ها و گاه تخریب کامل آن‌ها ‏شود. در این تحقیق اثر مسلح‌سازی تصادفی یک خاک در تغییر شیب هیدرولیکی بحرانی و نیروی مقاوم به رگاب بررسی شد. آزمایش‌های یک‌بعدی رگاب بر نمونه‌های متراکم‌شدة یک خاک ماسه سیلتی به روش استاتیکی در دستگاه ویژة طراحی‌شده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد مسلح‌سازی خاک موجب افزایش شیب هیدرولیکی بحرانی و افزایش نیروی مقاوم به رگاب می‌شود؛ طوری که مسلح‌سازی نمونه با 5/0، 75/0، 1، و 25/1 و طول‏های 5، 25، 35، و50 میلی‌متر در بهترین حالت به‌ترتیب سبب افزایش شیب هیدرولیکی بحرانی و نیروی مقاوم به رگاب به مقدار 8/35، 5/41، 51، و 7/51 درصد می‌شود. مقایسة نتایج نمونه‌های خاک طبیعی و مسلح‌شده نشان داد مسلح‌کردن خاک موجب افزایش شیب هیدرولیکی و نیروی مقاوم در مقابل رگاب می‌شود. این افزایش تابعی از درصدوزنی و طول الیاف است. بنابراین افزایش شیب هیدرولیکی بحرانی و نیروی مقاوم به رگاب تابعی از درصدهای وزنی و طول الیاف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of soil against piping phenomena by using artificial fiber

نویسندگان [English]

  • Khaled Soltannejad 1
  • Ali Raeesi Estabragh 2
  • Jamal Abdolahi Bik 3
  • Mohammad Hosein Omid 4
1 Graduate Student of Hydraulic Structures, Department of Irrigation and Reclamation, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Irrigation and Reclamation Department, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Instructor of Irrigation and Reclamation Department, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Professor of Irrigation and Reclamation Department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Piping sometimes is occurred due to seepage of water in hydraulic structures. The continuty of this phenomenon decreases the safety or caused the failure of a structure. In this work, experimental tests were carried out on statically compacted natural and randomly reinforced silt sandy soil samples. The randomly reinforced samples were prepared with different lengths and percentages of an artificial fiber. The tests were done in special designed and made apparatus. During the tests, seepage velocity, hydraulic gradient, permeability and seepage force were measured and calculated in different samples and compared with natural soil. The results showed that in the case of randomly reinforced soil, the resistance of soil against piping was increased.in addition, the increasing of the length and percentage of fiber also have important role in improvement of soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical hydraulic gradient
  • seepage velocity
  • soil reinforced
  • piping