تأثیر اسید سالسیلیک بر ویژگی‌‌های جذب فسفر در خاک آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

اسید سالسیلیک یکی از اسیدهای آلی مهم در ریزوسفر گیاهان است که در شرایط کمبود فسفر از ریشه‌‌های گیاهی ترشح می‌شود. به‌منظور بررسی رفتار جذبی فسفر در حضور اسید سالسیلیک، آزمایشی در چهار غلظت اسید سالسیلیک 0 و 2 و 5 و 10 میلی‌مول در لیتر به صورت دسته‌ای[1] با غلظت‌های فسفر (0 تا 45 میلی‌گرم بر لیتر) در خاکی آهکی[2] انجام گرفت. نتایج نشان داد حضور اسید سالسیلیک به کاهش جذب فسفر بر کلوئیدهای خاک به‌سبب رقابت بر سر مکان‌های جذب منجر می‌گردد؛ طوری که با افزایش غلظت اسید سالسیلیک حداکثر جذب فسفر (q max) از 326 به 246 میلی‌گرم در کیلوگرم کاهش می‌یابد. همچنین مصرف اسید سالسیلیک منجر به کاهش پارامترهای شدت جذب لانگمویر (KL) از 20/0 به 14/0 لیتر بر میلی‌گرم، ظرفیت جذب فروندلیچ (Kf) از 59 به 46 لیتر بر کیلوگرم، شیب معادلة تمکین (KT) از 62 به 46، و عرض از مبدأ معادلة تمکین از 59 به 52 میلی‌گرم بر کیلوگرم شد. با افزایش غلظت اسید سالسیلیک نیاز استاندارد فسفر محاسبه‌شده در غلظت تعادلی 3/0 میلی‌گرم فسفر در لیتر توسط هر سه معادله به‌طور معناداری (P < 0.01) کاهش یافت؛ طوری که نیاز استاندارد فسفر محاسبه‌شده با معادلة فروندلیچ از 5/31 به 7/24 میلی‌گرم در کیلوگرم تنزل پیدا کرد. در نتیجه می‌توان گفت کاربرد اسید سالسیلیک یا اصلاح ژنتیکی گیاهان برای ترشح بیشتر این اسید می‌تواند باعث افزایش قابلیت دسترسی فسفر شود و نیاز به مصرف کود را کاهش دهد.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid on phosphorus sorption characteristics in a calcareous soil

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sepehr 1
  • Roghiyeh Mousavi 2
1 Assistance Prof., Faculty of Agriculture, University of Urmia, Urmia, Iran
2 MSc. Student, Department of soil science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

Salicylic acid is an important organic acid in plants rhizosphere soil exuded in the phosphorus (P) deficiency condition. To study the sorption behavior of P in the presence of salicylic acid, a batch experiment was conducted with different concentrations of salicylic acid (0, 2, 5 and 10mM) and P (0- 45 mg P/L) in a calcareous soil. The results showed that application salicylic acid decreased the sorption of phosphate due to competition with organic acid for the sorption sites. The maximum phosphorus sorption (qmax) decreased by increasing salicylic acid concentration from 326 to 246 mg/kg. The application salicylic acid decreased all sorption parameters such as Langmuir binding strength (KL) (from 0.20 to 0.14 ml/g), sorption capacity of Freundlich (Kf) (from 59 to 46 mg/kg), the slope of Temkin equation (KT) (from 62 to 46) and the intercept of Temkin equation (A) (from 59 to 52 mg/kg). The standard phosphorus requirement (SPR) in equilibrium concentration 0.3 mg P/L calculated by Langmuir (SPRL), Freundlich (SPRF) and Temkin (SPRT) equations significantly decreased, for example SPRF decreased from 31.5 to 24.7 mg P/kg. Eventually it can be said, application salicylic acid and /or plants genetic improvement for more exudation this acid cause to increase P availability and reduce fertilizer requirement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low- molecular- weight organic acid
  • Phosphorus
  • phosphorus deficiency
  • phosphorus sorption isotherms
  • Salicylic Acid