دوره و شماره: دوره 55، شماره 3، خرداد 1403 
ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای نیشکر به‌روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در استان خوزستان

صفحه 449-466

10.22059/ijswr.2024.371718.669657

اکبر کریمی؛ نعمت الله زکوی؛ سعید صفیرزاده؛ حسین نوروزی؛ افشین آریز