اثر بهره‌برداری به‌هنگام و دیرهنگام سازه‌های کانال بر توزیع عادلانه و پایدار آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا همدان

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

امروزه کمبود آب یک مشکل جدی در بیشـتر نقـاط جهـان محسـوب مـی‌شـود. بـا توجـه بـه اینکـه کشور ایـران نیز در اقلیم خشـک و نیمــه خشــک واقــع شــده است مســئله بحــران آب یکــی ازعمده‌ترین مسائل کشور می‌باشد. لـذا انجـام اقـداماتی در راسـتای ارتقاء بهره‌وری آب، امری ضروری است. شبکه‌های آبیـاری و زهکشـی، وظیفه اصلی تحویل و توزیع آب آبیاری را بر عهده دارند. بررسی‌هـای صورت گرفته در ارتباط با عملکـرد مـدیریت انتقـال، توزیـع و تحویل آب در شبکه‌های آبیاری مختلف کشور نشان می‌دهد که عملکرد اکثر شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مطلوب نیست. در این پژوهش، جهت ارزیابی عملکرد کانال‌های آبیاری، اثر بهره‌برداری به‌هنگام در مقابل بهره‌برداری دیرهنگام در کانال آبیاری E1R1 از شبکه آبیاری دز در استان خوزستان با تعریف گزینه‌های مختلف بهره‌برداری با استفاده از مدل‌های HEC-RAS و ICSS بررسی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد کانال E1R1 با انجام عملیات بهره‌برداری به‌هنگام نسبت به بهره‌برداری دیرهنگام به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. به‌طوریکه مقدار شاخص عدالت از 40/0، 71/0، 32/0 و 78/0 در گزینه‌های مختلف به‌ترتیب به 07/0، 01/0، 09/0 و 01/0 کاهش یافته است و به مقدار مطلوب صفر نزدیکتر شده است. نتایج مشابهی نیز برای سایر شاخص‌های ارزیابی عملکرد مانند کفایت، راندمان و پایداری تحویل حاصل شده است که بیانگر اهمیت بهره‌برداری به‌هنگام در بهبود عملکرد کانال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of on time and late operation of canal structures on equitable and sustainable water distribution

نویسندگان [English]

  • Kazem Shahverdi 1
  • Hesam Ghodousi 2
  • Farshad Dosti 2
1 Department of water engineering, university of bu ali sina
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan , Zanjan, Iran
چکیده [English]

Today, water shortages are a serious problem in most parts of the world. Since Iran is located in a dry and semi-arid climate, the water crisis is one of its most important issue. Therefore, attempts are necessary to improve water efficiency. The main role of irrigation and drainage networks is delivering and distributing irrigation water. Investigations on the performance of water conveyance, distribution, and delivery management in different irrigation networks show that the performance of most irrigation and drainage networks is inadequate. In this research, the effect of on-time and late operation on canal performance was examined using the E1R1 canal of the Dez network. To this end, different scenarios were specified, and the HEC-RAS and ICSS hydrodynamic models were employed to simulate the canal. The results revealed that the performance of the E1R1 canal improves remarkably as the operation is done on time rather than late. In different scenarios, the equity index increased from 0.4, 0.71, 0.32, and 0.78 to 0.07, 0.01, 0.09, and 0.01, respectively, ultimately reaching the desired value of zero. The same results were obtained for other performance indices, including adequacy, efficiency, and dependability. This shows the importance of on-time operation in improving canal performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E1R1 canal
  • HEC-RAS
  • ICSS
  • performance evaluation

Effect of on time and late operation of canal structures for equitable and sustainable water distribution

 

Introduction:

Water shortage is a serious problem in most parts of the world today. Since Iran is located in a dry and semi-arid climate, the water crisis is one of its most important issue. Therefore, attempts are necessary to improve water efficiency. The main role of irrigation and drainage networks is delivering and distributing irrigation water.

Purpose:

Investigations into the performance of water conveyance, distribution, and delivery management in different irrigation networks show that the performance of most irrigation and drainage networks are inadequate. In this research, the effect of the on-time and late operation on canals’ performance was examined using the E1R1 canal of the Dez network.

Research method:

To achieve the objective, we specified different scenarios, and the HEC-RAS and ICSS hydrodynamic models were employed to simulate the canal. To conduct the research, the hydraulic and geometry data of the E1R1 canal were gathered, and the HEC-RAS and ICSS models of the canal were prepared accordingly, with scenarios. The scenarios were as positive and negative waves applied from the canal inlet. The flow was increased from 1 m3/s to 1.2 m3/s to generate a positive wave and from 1.5 m3/s to 1.2 m3/s to generate a negative wave.

Results:

The findings of this research showed that the operation time is too crucial and should be determined exactly. Comparing the results of three different methods for determination showed that it takes a significant amount of time to reach complete increased or decreased waves; hence it is better to operate the structure based on the operator vehicle speed, which is considered as 30 km/hr. The performance of the E1R1 canal improves remarkably as the operation is done on time rather than late. In different scenarios, the equity index increased from 0.4, 0.71, 0.32, and 0.78 to 0.07, 0.01, 0.09, and 0.01, respectively, ultimately reaching the desired value of zero. Although the dependability index is similar to the equity index, this index is slightly better than the equity in the case of late operation. In general, these results show the importance of on-time operation on the performance of the canal, resulting in efficiency, adequacy, equity, and dependability indices of 0.93, 0.98, 0.09, and 0.08, respectively, in the worst condition of on-time operation. The results also demonstrated that the HEC-RAS model outperformed the ICSS model slightly, and it is user-friendly.

Conclusion:

According to the results, the on-time operation is too crucial for increasing the performance of irrigation canals that should be considered. The results revealed that the performance of the E1R1 canal improves remarkably as the operation is done on time rather than late.

Daneshfaraz, R., Dasineh, M., & Ghaderi, A. (2019). Evaluation of Scour Depth around Bridge Piers with HEC-RAS (Case study: Bridge of Simineh Rood, Miandoab, Iran). Environment and Water Engineering, 5(2), 91-102.
Ghodousi, H., & Dadashi, Z. (2016). Evaluation and comparison of ICSS and Rootcanal models for simulation of flow in irrigation canals (Case study: Ghoorichay irrigation network). Iranian Water Researches Journal10(2), 107-116. (In Persian).
Ghodousi, H. & Mirzae, Z. (2017). Calculation of Channel Performance, Water Losses and Water Delivery Shortage in Irrigation Intakes for Different Water Delivery and Distribution Options, Water ans Soil Science, 28(1), 187-199. (In Persian).
Kaghazchi, A., Shahdany, S. M. H., Roozbahani, A., Banihabib, M. E., & Taghvaeian, S. (2019). Development of a Hybrid Bayesian Network Model for Hydraulic Simulation of Agricultural Water Distribution and Delivery.Proc., 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI), IEEE, 359-365.
Khiabani, M. Y., Shahdany, S. M. H., Hassani, Y., & Maestre, J. M. (2021). Introducing an economic agricultural water distribution in a hyper-arid region: a case study in Iran. Journal of Hydroinformatics23(3), 548-566.‏
Kakouei, S., Emadi, A. R., & Golami Sefidkouhi, M. A. (2017). Application of SCE Algorithm to determination of PID controller coefficients. Journal of Water and Soil Conservation24(2), 221-237. (In Persian).
Madadi, S., Emadi, A., & Shahnazari, A. (2014). Performance Assessment of Water distribution in Tajan Irrigation and Drainage Network. Journal of Water and Soil Conservation21(5), 193-208. (In Persian).
Mohammadi, M., hassanpour, F., & azizpour pirsaraie, M. (2016). Evaluation of Control and Adjustment Structures of the Shibab Main Canal Using HEC-RAS. Water and Soil30(4), 1059-1074. (In Persian).
Molden, D. J., and T. K. Gates. (1990). Performance measures for evaluation of irrigation-water-delivery systems Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 116 (6): 804–823.
Monem, M. J., & Ghodousi, H. (2014). Simulation and Optimization of Irrigation Networks Performance Under Different Operation Conditions Using Ant Colony Algorithm. Iranian Journal of Irrigation & Drainage8(4), 654-663. (In Persian).
Moradinejad, A., & Hosseini, S. A. (2022). Accuracy Estimation of Sediment Discharge Transfer Relationships of Khondab River, Joshirvan Station using HEC-RAS Model. Environment and Water Engineering8(1), 161-176. (In Persian.
Moumeni, B., & Masoudian, M. (2018). Improvement in performance of the water delivery through irrigation canals of paddy fields on the basis of flow simulation in HEC-RAS. Irrigation and Water Engineering9(1), 15-31. (In Persian).
Naghaei, R., & Monem, M. J. (2016). Development of a mathematical model of Lopac gates in accordance with the ICSS hydrodynamic model. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142(10), 04016043.‏
Omidzade, F., Ghodousi, H., & Shahverdi, K. (2020). Comparing fuzzy SARSA learning and ant Colony optimization algorithms in water delivery scheduling under water shortage conditions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 146(9), 04020028.
Savari, H., Monem, M., & Shahverdi, K. (2016). Comparing the Performance of FSL and Traditional Operation Methods for On-Request Water Delivery in the Aghili Network, Iran. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142(11), 04016055.
Shaverdi, A., & tahami pour zarandi, M. (2016). Evaluating the Effect of Sefidrud Irrigation and Drainage Network on Marginal Value of Irrigation Water in Gilan Province. Agricultural Economics and Development24(3), 89-106. (In Persian).
Shahverdi, K. (2023). AICSS: Automatic simulator–controller/optimizer model of open channels. Irrigation and Drainage, 72(4), 1124-1136.
Shahverdi, K. (2022). Determining operational patterns considering operator’s error in structures settings in irrigation networks. Water and Irrigation Management12(2), 349-358.
Shahverdi, K., & Maestre, J. (2022). Gray Wolf Optimization for Scheduling Irrigation Water. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 148(7), 04022020.
Shahverdi, K., Monem, M. J., & Nili, M. (2016). Fuzzy SARSA learning of operational instructions to schedule water distribution and delivery. Irrigation and Drainage, 65(3), 276-284.‏
Shahverdi, K., Monem, M. J., & Nili, M. (2015). Application of Reinforcement Learning Algorithm for Determining the Operational Instructions of the On-Request Method for Optimal Water Distribution and Delivery. Iranian Journal of Soil and Water Research46(2), 283-291. (In Persian).
Zare, S., & Hayati, D. (2017). Consequences Appraisal of Irrigation Networks Development Based on Farmers’ Viewpoint in Downstream of Doroodzan Dam, Fars. Journal of Water and Soil Conservation24(2), 87-106. (In Persian).