دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، فروردین 1403 
استقرار و ارزیابی یک سامانه تصمیم‌یار به منظور ارتقاء مدیریت آبیاری در مزارع پایلوت جنوب حوضه آبریز دریاچه ارومیه

صفحه 33-49

10.22059/ijswr.2023.365750.669579

حسین دهقانی سانیج؛ ساناز محمدی؛ عبدالله امینی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ امیر نورجو؛ سمیه امامی؛ سید حسن طباطبایی؛ بهاره جمشیدی؛ غزل دهقانی سانیج


اثرات باکتری‌های محرک رشد، محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و سیلیسیم بر پارامترهای رشدی سیر تحت تنش شوری

صفحه 83-96

10.22059/ijswr.2023.366374.669603

علی رضا توسلی؛ سعید قاسمی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ سالار فرهنگی آبریز؛ احمد بایبوردی؛ هوشنگ خسروی


تغییرات فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاک‌های آلوده نفتی

صفحه 117-130

10.22059/ijswr.2023.365078.669569

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی*؛ علی بهشتی آل آقا؛ سید سیامک علوی کیا؛ عادل ریحانی تبار؛ روح ا... شریفی