موضوعات = فرسایش و حفاظت خاک
تعداد مقالات: 54
53. تأثیر نوع خاک و قدرت جریان بر اهمیت نسبی فرایندهای ناشی از روان‌آب در شرایط آزمایشگاهی

دوره 44، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 373-382

10.22059/ijswr.2013.50410

سیده کوثر دانش یار؛ حسین اسدی؛ سید علی موسوی


54. بررسی تأثیر پوسته‌های زیستی بر ویژگی‌های هیدرولوژیکی خاک در مراتع قره‌قیر استان گلستان

دوره 44، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 397-403

10.22059/ijswr.2013.50412

جلیل کاکه؛ منوچهر گرجی؛ علی طویلی؛ محمد سهرابی؛ احمدعلی‌ پوربابایی