نویسنده = احمد کریمی
بررسی اثر بیوچار بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک، شاخص تنش آبی و عملکرد گندم در خاک لوم شنی

دوره 53، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 471-483

10.22059/ijswr.2022.337513.669188

حسن اصولی؛ احمد کریمی؛ حسین شیرانی؛ سید حسن طباطبایی