بررسی ارتباط بین ضریب زبری با میزان برداشت و رسوب‌گذاری در خاک شخم‌خورده به کمک شبیه‌سازی باران در فلوم آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع خاک، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

فرسایش خاک فرایندی است که تحت‌تأثیر زبری سطح (SSR) و بافت خاک، قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ضریب زبری با میزان برداشت و رسوب­گذاری در نمونه خاک شخم­خورده دیمزار مناطق کوهین، سرارود و گچساران به علت مستعد فرسایش بودن این خاک­ها پس از شخم، به کمک شبیه­سازی انجام شد. دو بارش (R1 و R2) با فاصله 4 ساعت با شدت 111 میلی­متر بر ساعت در فلوم آزمایشگاهی 8/5 مترمربعی با شیب 12 درصد شبیه­سازی شد. برای تعیین تلفات خاک، رواناب خروجی با رسوب همراه جمع­آوری شد. همچنین قبل و بعد از هر بارش عکس‌برداری انجام و مدل­ رقومی ­ارتفاع با اندازه پیکسل دو میلی­متری تهیه و از آن، زبری­ سطحی ­خاک محاسبه و به سه طبقه (زبر، متوسط و نرم) تقسیم شد. تفاوت مدل­ رقومی ­ارتفاع (DOD) در قبل و بعد از هر بارش (R0،R1 و R2) برای تعیین مقدار برداشت، رسوب­گذاری و نسبت­ تحویل ­رسوب (SDR) محاسبه شد و روند آن­ها با زبری بررسی شد. تلفات خاک در نمونه خاک گچساران در دو رویداد به ترتیب 4796 و 3909 گرم، کوهین 3465 و 2464 گرم و سرارود، 2679 و 2105 گرم اندازه­گیری شد. نسبت مقادیر برداشت به رسوب­گذاری در رویداد اول در خاک کوهین، سرارود و گچساران به ترتیب 4/5، 3/7 و 8/1 و در رویداد دوم به ترتیب 2/3، 9/1 و 2/1 برابر بوده­ است. مقدار SDR در بارش دوم در خاک کوهین، سرارود و گچساران به ترتیب 4/4، 3/6 و 3/2 برابر بیشتر از R1 شده است. رابطه رگرسیونی مستقیم بین تلفات خاک و زبری، با ضریب تعیین، 89/0 (P<0.05) به ­دست آمد. درنهایت می­توان با تهیه DEM و رفع عدم قطعیت­ آن، مقادیر مطمئنی از برداشت و رسوب­گذاری را به دست آورد.
فرسایش خاک فرایندی است که تحت‌تأثیر زبری سطح (SSR) و بافت خاک، قرار می‌گیرد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ضریب زبری با میزان برداشت و رسوب­گذاری در نمونه خاک شخم­خورده دیمزار مناطق کوهین، سرارود و گچساران به علت مستعد فرسایش بودن این خاک­ها پس از شخم، به کمک شبیه­سازی انجام شد. دو بارش (R1 و R2) با فاصله 4 ساعت با شدت 111 میلی­متر بر ساعت در فلوم آزمایشگاهی 8/5 مترمربعی با شیب 12 درصد شبیه­سازی شد. برای تعیین تلفات خاک، رواناب خروجی با رسوب همراه جمع­آوری شد. همچنین قبل و بعد از هر بارش عکس‌برداری انجام و مدل­ رقومی ­ارتفاع با اندازه پیکسل دو میلی­متری تهیه و از آن، زبری­ سطحی ­خاک محاسبه و به سه طبقه (زبر، متوسط و نرم) تقسیم شد. تفاوت مدل­ رقومی ­ارتفاع (DOD) در قبل و بعد از هر بارش (R0،R1 و R2) برای تعیین مقدار برداشت، رسوب­گذاری و نسبت­ تحویل ­رسوب (SDR) محاسبه شد و روند آن­ها با زبری بررسی شد. تلفات خاک در نمونه خاک گچساران در دو رویداد به ترتیب 4796 و 3909 گرم، کوهین 3465 و 2464 گرم و سرارود، 2679 و 2105 گرم اندازه­گیری شد. نسبت مقادیر برداشت به رسوب­گذاری در رویداد اول در خاک کوهین، سرارود و گچساران به ترتیب 4/5، 3/7 و 8/1 و در رویداد دوم به ترتیب 2/3، 9/1 و 2/1 برابر بوده­ است. مقدار SDR در بارش دوم در خاک کوهین، سرارود و گچساران به ترتیب 4/4، 3/6 و 3/2 برابر بیشتر از R1 شده است. رابطه رگرسیونی مستقیم بین تلفات خاک و زبری، با ضریب تعیین، 89/0 (P<0.05) به ­دست آمد. درنهایت می­توان با تهیه DEM و رفع عدم قطعیت­ آن، مقادیر مطمئنی از برداشت و رسوب­گذاری را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Roughness Coefficient and Detachment and Deposition Rate in Plowed Soil using Rainfall Simulation in Laboratory Flume

نویسندگان [English]

  • Zahra Gerami 1
  • Ahmad Karimi 2
  • Mahmood Arabkhedri 3
  • Hossein Asadi 4
1 PhD Candidate in Soil Resource Management, Department of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor of Soil Science and Engineeringm, Faculty of Agriculture, Shahrkord University
3 Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of soil Engineering and Science, Terhran University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Soil erosion is a process that is affected by surface roughness (SSR) and soil texture. The aim of this study was to investigate the relationship between roughness coefficient and detachment and deposition rate in plowed soil samples of drylands of Kouheen, Sararud and Gachsaran regions due to their susceptibility to erosion after plowing, by simulation. Two precipitations (R1 and R2) with a distance of 4 hours with an intensity of 111 mm / h were simulated in a 5.8 m2 laboratory flume with a slope of 12%. To determine soil loss, runoff was collected with sediment. Also, photographs were taken before and after each rainfall and a digital elevation model with a pixel size of 2 mm was prepared and from it, surface soil roughness was calculated and divided into three classes (rough, medium and soft). The difference of the digital elevation model (DOD) before and after each rainfall (R0, R1 and R2) was calculated to determine the amount of detachment, deposition and sediment delivery ratio (SDR) and their trend was roughly studied. Soil loss in Gachsaran soil sample were measured in 4796 and 3909 g, Kouheen, 3465 and 2464 g and Sararoud, 2679 and 2105 g, respectively. The ratio of harvest to sedimentation in the first event was 5.4, 7.3 and 1.8 in Kouheen, Sararud and Gachsaran soils and 3.2, 1.9 and 1.2 in the second event, respectively. The amount of SDR in the second rainfall in Kouheen, Sararud and Gachsaran soils has been 4.4, 6.3 and 2.3 times higher than R1, respectively. The direct regression relationship between soil loss and roughness with a coefficient of determination (R2) of 0.89 (P <0.05) was obtained. Finally, by preparing the DEM and eliminating its uncertainty, reliable amounts of detachment and deposition can be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fallow
  • Dryland
  • Index of DEM of difference
  • Photogrammetry
  • Sediment delivery ratio
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H. R. Hatami, F. Mohammadnia Afrozi, S. Esfandiyaripour, E. and Abas Taghani, R. (2022). Agricultural statistics. Vol. 1:Crops. Information and Communication Technology Center of the Ministry of Agriculture- Jahad.
Arabkhedri, M. (2015). The possibility of estimation of long-term average annual erosion based on measurements of erosion from a few rainfall events. Extension and Development of Watershed Management, 3(11), 7-15. (In Farsi)
Arabkhedri, M., Gerami, Z. Shadfar, S. Bayat, R. Parvizi, Y. and Nabipay Lashkarian, S. (2020). Comparing the performance of several erodibility indices' equations of USLE model at laboratory condition. Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(7),1725-1736 15. (In Farsi)
Arabkhedri, M., Mahmoodabadi, M. Rouhipour, H. Heydariyan, A. Lotf-Allahzade, D. Rahimzade, H. and Amiri, N. (2008). Study on rain characteristics and calibration of rainfall simulator of Soil Conservation and Watershed Management Research Center. Final Report, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute. (In Farsi)
Arabkhedri, M., Mahmoodabadi, M. Taghizadeh, Sh. and Zoratipour, A. (2018). Causes of severe erosion in a clayey soil under rainfall and inflow simulation. ECOPERSIA, 6(4), 225-233.
Balaguer-Puig, M., Marqués-Mateu, A. LuisLerma, J. and Ibáñez-Asensio, S. (2017). Estimation of small-scale soil erosion in laboratory experiments with structure from motion photogrammetry. Geomorphology, 295, 285-296.
Bertuzzi, P., Rauws, G. and Courault, D. (1990). Testing roughness indices to estimate soil surface roughness changes due to simulated rainfall. Soil & Tillage Research, 17, 87-99.
Blake, G. R. and Hartge, K. H. (1986). Bulk density. p. 363-382. In A., Klute (ed.) Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods, 2nd ed. Agronomy Monograph no. 9. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, WI.
Boix-Fayos, C., Martínez-Mena, M. Arnau-Rosalén, E. Calvo-Cases, A. Castillo, V. and Albaladejo, J. (2006). Measuring soil erosion by field plots: Understanding the sources of variation. Earth-Science Reviews, 78, 267–285.
Bullard, J. E., Ockelford, A. Strong, C. L. and Aubault, H. (2018). Impact of multi-day rainfall events on surface roughness and physical crusting of very fine soils. Geoderma, 313, 181-192.
Cago, N. P., Moldenhauer, W. C. and Foster, G. R. (1984). Soil loss reductions from conservation tillage practices1. Soil Science Society of America Journal, 48(2), 368.
Cavalli, M., Trevisani, S. Comiti, F. and Marchi, L. (2013). Geomorphometric assessment of spatial sediment connectivity in small Alpine catchments. Geomorphology, 188, 31–41.
Chaplot, V. and Poesen, J. (2012). Sediment, soil organic carbon and runoff delivery at various spatial scales. CATENA, 88(1), 46–56.
Da Rocha Junior, P. R., Bhattarai, R. Alves Fernandes, R. B. Kalita, P. K. and Vaz Andrade, F. (2016). Soil surface roughness under tillage practices and its consequences for water and sediment losses. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 16(4), 1065–1074.
Darboux, F., Reichert, J. M. and Huang, C. (2004). Soil roughness effects on runoff and sediment production. 13th International Soil Conservation Organisation Conference, Brisbane, July.
Ding, W. and Huang, C. (2017). Effects of soil surface roughness on interrill erosion processes and sediment particle size distribution. Geomorphology, 295, 801-810.
Favey, E., Geiger, A. Gudmundsson, G. H. and Wehr, A. (2003). Evaluating the potential of an airborne laser-scanning system for measuring volume changes of glaciers. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 81(4), 555-561.
Gee G. W. and Bauder, J. W. (1986). Particle size analysis hydrometer methods. In: D.L.
Sparks et al. (Eds). Method of Soil Analysis. part 1. pp: 383-411. American Society of
Agronomy and Soil Science Society of America. Madison. WI. USA.
Govers, G., Merckx, R. Wesemael, B. and Oost, K. V. (2017). Soil conservation in the 21st century: why we need smart agricultural intensification. SOIL, 3, 45–59.
Hadi Pour, S., Khairi Abd Wahab, A. and Shahid, Sh. 2020. Spatiotemporal changes in aridity and the shift of drylands in Iran. Atmospheric Research, 233.
Hamed, Y., Albergel, J. Pepin, Y. Asseline, J. Nasri, S. Zante, P. Berndtsson, R. Niazy, M. and Balah, M. (2002). Comparision betwean rainfall simulator erosion and observed reservoir sedimentation in an erosion_sensitive semiarid catchment. Catena, 50:1-160.
He, S., Qin, F. Zheng, Z. and Li, T. (2018). Changes of soil microrelief and its effect on soil erosion under different rainfall patterns in a laboratory experiment. CATENA, 162, 203–215.
Hohle, J. (2009). DEM generation using a digital large format frame camera. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 75(1), 87-93.
Houben, P. (2008). Scale linkage and contingency effects of field-scale and hillslope-scale controls of long-term soil erosion: Anthropogeomorphic sediment flux in agricultural loess watersheds of Southern Germany. Geomorphology, 101, 172–191.
Jester, W. and Klik, A. (2005). Soil surface roughness measurement—methods, applicability, and surface representation. Catena, 64(2-3), 174–192.
Jourgholami, M. and Labelle, E. R. (2020). Effects of plot length and soil texture on runoff and sediment yield occurring on machine-trafficked soils in a mixed deciduous forest. Annals of Forest Science, 77, 19.
Khaledi Darvishan, A., Sadeghi, S. H. R. Homaee, M. and Arabkhedri, M. (2021). Sediment Budgeting in Laboratory Plots under Rainfall Simulation. Watershed Management Research, 34(2), 15-3115 (In Farsi).
Li, P., Hao, M. Hu, J. Gao, C. Zhao, G. Chan, F. K. S. Gao, J. Dang, T. and Mu, X. (2021). Spatiotemporal Patterns of Hillslope Erosion Investigated Based on Field Scouring Experiments and Terrestrial Laser Scanning. Remote Sensing, 13, 1674.
Li, Y., Jiang, Z. Yu, Y. Shan, Z. Lan, F. Yue, X. Liu, P. Gyasi-Agyei, Y and Rodrigo-Comino, J. (2020). Evaluation of soil erosion and sediment deposition rates by the 137Cs fingerprinting technique at different hillslope positions on a catchment. Environmental Monitoring and Assessment, 192, 717.
Lu, X., Li, Y., Washington-Allen, R. A. and Li, Y. (2019). Structural and sedimentological connectivity on a rilled hillslope. Science of the Total Environment, 655, 1479–1494.
Mondal, A., Khare, D. Kundu, S. Mukherjee, S. Mukhopadhyay, A. and Mondal, S. (2017). Uncertainty of soil erosion modelling using open source high resolution and aggregated DEMs. Geoscience Frontiers, 8, 425-436.
Morgan, R. P. C. (2005). Soil Erosion and Conservation. Third edition. Blackwell Publishing.
Nelson D. W. and Sommers, L. E. (1996). Total organic carbon and organic matter. In: D.L. Sparks et al. (Eds). Method of Soil Analysis. Part 3. 3rd Ed. pp. 961-1010. Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy and Soil Science Society of America Madison WI. USA.
Nielsen, D. C. and Calderon, F. J. (2011). Fallow effects on soil. Publications from USDA-ARS / UNL Faculty. 1391.
Nouwakpo, S., Huang, C. Bowling, L. Owens, P and Weltz, M. (2021). Inferring sediment transport capacity from soil microtopography changes on a laboratory hillslope. Water, 13, 929.
Refahi, H. G. H. 2016. Water erosion and its control (Sixth ed.). Tehran: University of Tehran Press 15 (In Farsi).
Reynolds, W. D., Drury, C. F. Tan, C. S. Fox, C. A. and Yang, X. M. (2009). Use of indicators and pore volume–function characteristics to quantify soil physical quality. Geoderma, 152, 252-263.
Rieke-Zapp, D. H. and Nearing, M. A. (2005). Digital close range photogrammetry for measurement of soil erosion. The Photogrammetric Record, 20(109), 69–87. 
Saleh, A. (1993). Soil roughness measurement: Chain method. Journal of Soil and Water Conservation, 48(6), 527-529.
Smith, M. W. (2014). Roughness in the earth sciences. Earth Science Reviews, 136, 202-225.
Solomon, K. 1979. Variability of sprinkler coefficient of uniformity test results. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 1078-1086.
Sun, L., Zhou, J. L. Cai, Q. Liu, S. and Xiao, J. (2021). Comparing surface erosion processes in four soils from the Loess Plateau under extreme rainfall events. International Soil and Water Conservation Research, In Press.
Taconet, O. and Ciarletti, V. (2007). Estimating soil roughness indices on a ridge-and-furrow surface using stereo photogrammetry. Soil and Tillage Research, 93(1), 64–76.
Thomas, K., Chen, W. Lin, B.-S. and Seeboonruang, U. (2020). Evaluation of the sediment delivery distributed (SEDD) model in the Shihmen Reservoir Watershed. Sustainability, 12(15), 6221.
Ventura, E., Nearing, M.A. Amore, E. and Norton, L. D. (2002). The study of detachment and deposition on a hillslope using a magnetic tracer. Catena, 48, 149-161.
Vermang, J., Norton, L. D. Huang, C. Cornelis, W. M. da Silva, A. M. and Gabriels, D. (2015). Characterization of soil surface roughness effects on runoff and soil erosion rates under simulated rainfall. Soil Science Society of America Journal, 79(3), 903-916.
Wang, L., Zheng, F. Liu, G. Zhang, X. J. Wilson, G. V. Shi, H. and Liu, X. (2021). Seasonal changes of soil erosion and its spatial distribution on a long gentle hillslope in the Chinese Mollisol region. International Soil and Water Conservation Research, 9, 394-404.
Wang, Y. C. and Lia, C. C. (2018). Evaluating the erosion process from a single-stripe laser-scanned topography: a laboratory case study. Water, 10, 956.
Wheaton, J. M., Brasington, J. Darby, S. E. and Sear, D. A. (2010). Accounting for uncertainty in DEMs from repeat topographic surveys: improved sediment budgets. Earth Surface Processes and Landforms, 35, 136–156.
Wirtz, S., Seeger, M. and Ries, J. B. (2012). Field experiments for understanding and quantifi cation of rill erosion processes. Catena. 91, 21-34.
Xu, X., Zheng, F. Wilson, G. V. He, Ch. Lu, J. and Bian, F. (2018). Comparison of runoff and soil loss in different tillage systems in the Mollisol region of Northeast China. Soil and Tillage Research, 177, 1–11.
Zhang, G. H. and Xie, Z. f. (2019). Soil surface roughness decay under different topographic conditions. Soil & tillage Research, 187, 92-101.
Zhang, X., Wu, S. Cao, W. Guan, J. and Wang, Z. (2015). Dependence of the sediment delivery ratio on scale and its fractal characteristics. International Journal of Sediment Research, 30(4), 338–343.
Zheng, Z. C., He, S. Q. and Wu, F. Q. (2012). Relationship between soil surface roughness and hydraulic roughness coefficient on sloping farmland. Water Science and Engineering, 5(2), 191-201.
Zhu, P., Zhang, G. Zhang, B. and Wang, H. (2020). Variation in soil surface roughness under different land uses in a small watershed on the Loess Plateau, China. Catena, 188, 104465.
Zobeck, T. M. and Onstad, C. A. (1987). Tillage and rainfall effects on random roughness: a review. Soil Tillage Research, 9:1-20.