نویسنده = حسن توفیقی
اثرات تغییر کاربری جنگل برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، ذخیره کربن آلی و تنفس خاک در منطقه کلاردشت

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 37-46

10.22059/ijswr.2012.24971

ابراهیم مقیسه؛ احمد حیدری؛ محمد قنادی مراغه؛ حسن توفیقی؛ فریدون سرمدیان؛ مصطفی کریمیان اقبال


سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاکهای آهکی ایران

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388

عبدالامیر بستانی؛ حسن توفیقی