سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاکهای آهکی ایران

نویسندگان

چکیده

در این بررسی سینتیک آزاد شدن منگنز در شش نمونه مرکب خاک سطحی با استفاده از DTPA تحت شرایط 35% رطوبت اشباع و در دامنه زمانی 25/0 تا 960 ساعت مطالعه گردید. در تمام نمونه‌ها سرعت آزاد شدن منگنز در ابتدا زیاد بوده ( 25تا 55 درصد کل منگنز قابل استخراج در ده ساعت اول آزاد شد)، سپس سرعت آزادشدن منگنز کاهش یافته و در تمام خاکها پس از 720 ساعت به حدود صفر رسید. شش مدل ریاضی (الوویچ ساده شده، تابع توانی، دیفیوژن پارابولیکی، مرتبه صفر، مرتبه اول و مرتبه دوم) به منظور توصیف سینتیک آزاد شدن منگنز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه مدلها با استفاده از ضریب تشخیص (r2) و خطای معیار تخمین (SEE) نشان داد که معادله تابع‌توانی با دارا‌بودن بالاترین r2 و پایین‌ترین SEE، بهترین معادله جهت توصیف سینتیک آزاد شدن منگنز می‌باشد. معادلات دیفیوژن پارابولیکی ، مرتبه اول و مرتبه دوم نیز در مرتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در‌ضمن هیچ یک از دو معادله مرتبه صفر و الوویچ ساده شده بصورت قابل قبولی قادر به توصیف سینتیک آزاد شدن منگنز از خاکها نبودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kinetics of Manganese Release from some Calcareous Soils

نویسندگان [English]

  • Abdolamir Bostani
  • Hasan Twofighi
چکیده [English]

Manganese release kinetics was studied in six composite soil samples by using DTPA as the extracting solution in %35 of saturation moisture and in time range of 0.25- 960 hrs. In all the samples, the release of Mn was initially, relatively fast (with 25 – 55 % of total Mn released during the first 10 hrs), then the rate diminished gradually, approaching zero after a lapse of 720 hrs. Six mathematical equations (zero-order, first-order, second-order, power function, simplified Elovich and parabolic diffusion) were employed to describe and evaluate the kinetics of manganese release. A comparison of the equations, by means of comparing the coefficient of determination (r2) and the standard error of the estimate (SEE) of the equations, indicated that the power function equation best described the kinetics of Mn release, as evidenced by the highest correlation coefficient (r2) along with the lowest value of the standard error of the estimate(SEE).The first-order, second-order, and parabolic diffusion equations, because of their relatively high correlation coefficients and small standard errors, could also be used to describe Mn release kinetics. However, the zero-order and the simplified Elovich equations did not so properly describe manganese release.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcareous soils
  • DTPA
  • Kinetic equations
  • manganese
  • Release Kinetics