نویسنده = امیر لکزیان
بررسی کاربرد اسید هومیک و سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک در کشت فلفل دلمه‌ای

دوره 54، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1929-1943

10.22059/ijswr.2023.365880.669582

مهتاب روشنیان؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ عباس ملکی؛ امیر لکزیان


تأثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و ال-آسپاراژیناز در خاک

دوره 48، شماره 4، آذر 1396، صفحه 781-788

10.22059/ijswr.2017.200215.667400

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ امیر فتوت؛ رضا خراسانی


تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی

دوره 42، شماره 1، مهر 1390، صفحه 129-141

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان؛ مهدی نصیری محلاتی