تغییرات پارامترهای جوی، تبخیرتعرق گیاه مرجع و نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

2 گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

3 گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

چکیده

سیستم گلخانه آب شور فن­آوری نوینی است که با بهره‌گیری از راهکار نمک‌زدایی، امکان تولید آب شیرین و رشد محصول در مناطق خشک را با استفاده از آب شور فراهم می­سازد. این سیستم با کنترل عوامل جوی، رطوبت­نسبی را تا نزدیکی نقطه اشباع افزایش داده و تبخیرتعرق در این شرایط تا حد زیادی کاهش می­یابد. علی­رغم قابلیت­های این سیستم، محدودیت­هایی مانند گرفتگی صفحات تبخیرکننده و استحصال نمک، کارآیی این سیستم را با مشکل مواجه می­سازد. از این­رو در این مطالعه، ایده جدیدی تحت عنوان سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور، برای اولین بار مطرح می­گردد که حوضچه تبخیر آب شور جایگزین صفحات تبخیرکننده در گلخانه آب شور شده است. در این مطالعه پس از اجرای طرح پایلوت این سیستم یکپارچه در جنوب شرق تهران، تغییرات عوامل جوی، تبخیرتعرق مرجع، نیاز آبی گیاه، عملکرد محصول و کارایی مصرف آب در کشت محصول ریحان در این سیستم مورد مطالعه قرار گرفت و با نتایج کشت در فضای باز به عنوان شاهد مقایسه گردید. بر اساس نتایج، اولویت تأثیرگذاری عوامل جوی در فضای باز بر تغییرات پارامترهای جوی در سیستم یکپارچه به­ترتیب شامل تأثیر دما، رطوبت­نسبی و ساعات آفتابی بود. با توجه به اندازه‌گیری مقادیر نیاز آبی و عملکرد محصول در این مطالعه، مقدار کارایی مصرف آب در کشت محصول ریحان در فضای باز و محیط کشت گلخانه‌ای سیستم یکپارچه پیشنهادی به ترتیب معادل 14/1 و 89/2 کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Atmospheric Parameters Variation, Reference Crop Evapotranspiration and Basil Water Requirement in Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadinik 1
  • Ali Rahimikhoob 2
  • Sasan Aliniaeifard Aliniaeifard 3
1 Irrigation and Drainage Eng. Department , Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran
2 Department of Irrigation and Drainage Engineering, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran.
3 Department of Horticulture, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Iran
چکیده [English]

The seawater greenhouse system is a new technology that utilizes a desalination approach using saltwater to provide fresh water production and crop growth in arid areas. By controlling the atmospheric factors, this system increases relative humidity nearly up to saturation point and the amount of evapotranspiration in these conditions greatly decreases. Despite the capabilities of this system, there are limitations, such as the eclipse of evaporator and salt collection make it difficult to operate. Therefore, in this study, a new idea under the name of "Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond" is proposed for the first time in which the evaporator in saltwater greenhouse system has been replaced by the saltwater evaporative pond. In this study, after implementing the pilot project of this integrated systemin in south east of Tehran, the atmospheric factors variations, reference crop evapotranspiration, plant water requirement, crop yield, and water use efficiency in basil cultivation were studied in this system. The results were compared to the results of open field as a control. Based on the obtained results, the priority impact of the open field atmospheric factors on atmospheric factors variations in integrated system were temperature, relative humidity, and sunshine parameters. According to the measured amounts of water requirements and crop yield in this study, the amount of water use efficiency in basil cultivation in the open field and greenhouse media of the proposed integrated system were 1.14 and 2.89 kg/m3, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop water requirement
  • Desalination
  • Greenhouse cultivation
  • Saltwater resources
  • Seawater greenhouse system
Ahmadinik, A. and Rahimikhoob, A. (2014a). Evaporation Model of Solar Stills to Use in Condensation Irrigation System. 4th National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management, 25-27 Feb, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran. (In Farsi).
Ahmadinik, A. and Rahimikhoob, A. (2014b). Condensation Irrigation System and Solar Stills Evaporation Potential. 5th National Conference on Water Resources Management, 18-19 Feb, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (In Farsi).
Ahmadinik, A. and Rahimikhoob, A. (2015). Evaluation of Modification Priestley - Taylor and Penman Models Radiation Component to Estimate Evaporation from Solar Stills. Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 9(1): 120-130. (In Farsi).
Ahmadinik, A. and Rahimikhoob, A. (2016a). Evaluation of Evaporation from Solar Stills for Crop Water Requirement of Maize in South East Tehran. Iranian Water Research Journal. 10(4): 53-61. (In Farsi).
Ahmadinik, A. and Rahimikhoob, A. (2016b). Analysis of parameters affecting the potential of solar stills evaporation. Journal of Water and Soil Conservation. 22(5): 203-217. (In Farsi).
Akinaga, T., Generalis, S. C., Paton, C., Igobo, O. N. and Davies, P. A. (2018). Brine utilisation for cooling and salt production in wind-driven seawater greenhouses: Design and modelling. Desalination. 426(1): 135–154.
Al-Ismaili, A. M. and Jayasuriya, H. (2016). Seawater greenhouse in Oman: A sustainable technique for freshwater conservation and production. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 54(1): 653–664.
Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: guidelines forcomputing crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper n. 56. FAO, Rome, Italy. 300pp.
Alvarez, V. M., Ortega, M. J. G., Gorriz, B. M., Garci, M. S. A. and Valero, J. F. M. (2017). The use of desalinated seawater for crop irrigation in the Segura River Basin (south-eastern Spain). Desalination. 422(1): 153–164.
Chatrenour, M., Rasoulzadeh, A., Rahmanian, M., Esmaielpour, B. and Abdpour, A. R. (2012). Measurement of water requirement and crop coefficient of Basil in Ardabil. 6th National Conference on New Ideas in Agriculture, 29-30 Feb, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Isfahan, Iran. (In Farsi).
Davies, P. A. and Paton, C. (2004). The Seawater Greenhouse and the Watermaker Condenser. 3rd International Conference on Heat Powered Cycles, Larnaca, Cyprus.
Davies, P. A. and Paton, C. (2005). The Seawater Greenhouse in the United Arab Emirates: thermal modelling and evaluation of design options. Desalination. 173(2): 103-111.
Ebrahimi, M., Rezaverdinejad, V., Besharat, S. and Abdi, M. (2018). A study of evapotranspiration as well as crop coefficient in Ocimum basilicum L. growth process in greenhouse. Journal of Water and Irrigation Management. 8(1): 1-10. (In Farsi).
Entesari, M. R., Heydari, N., Kheyrabi, J., Alaei, M., Farshi, A. A. and Vaziri, J. (2008). Water Use Efficiency in Greenhouse Production. Working Group on Sustainable Use of Natural Resources for Crop Production (WG-CROP), Iranian National Committee on Irrigation and Drainage (IRNCID). 180 pp. (In Farsi).
FAO. (2009). Global agriculture towards 2050. How to Feed the World in 2050: High-level Expert Forum on, 12-13 Oct, Rome.
Feitelson, E. and Rosenthal, G. (2012). Desalination, space and power: the ramifications of Israel's changing water geography. Geoforum. 43(1): 272–284.
Goosen, M. F. A., Sablani, S. S., Al-Hinai. H., Paton, C. and Shayya, W. H. (2001). Humidification-Dehumidification Desalination: Seawater Greenhouse Development. IDA World Congress on Desalination and Water Reuse, Manama, Bahrain.
Goosen, M. F. A., Sablani, S. S., Paton, C., Perret, J., Al-Nuaimi, A., Haffar, I., Al-Hinai, H. and Shayya, W. H. (2003). Solar energy desalination for arid coastal regions: development of a humidification–dehumidification seawater greenhouse. Solar Energy. 75(5):413–419.
Hamzezadeh, M., Fathi, P., Javadi, T. and Hassani, A. (2011). The effect of different irrigation water levels on Water Use Efficiency in Basil Plant (Ocimum Basilicum var. Keshkeny Levelu) Using Marginal Analysis Theory. Journal of Water and Soil. 25(5): 953-960. (In Farsi).
Heck, N., Paytan, A., Potts, D. C., Haddad, B. and Petersen, K. L. (2017). Management priorities for seawater desalination plants in a marine protected area: A multi-criteria analysis. Marine Policy 86(1): 64–71.
Levidow, L., Zaccaria, D., Maia, R., Vivas, E., Todorovic, M. and Scardigno, A. (2014). Improving water-efficient irrigation: prospects and difficulties of innovative practices. Agriculter Water Management. 146(1):84–93.
Ming, T., Gong, T., Richter, R. K. D., Cai, C. and Sherif, S. A. (2017). Numerical analysis of seawater desalination based on a solar chimney power plant. Applied Energy. 208(1): 1258-1273.
Mahmoudi, H., Abdul-Wahab, S. A., Goosen, M. F., Ouaged, A., Sablani, S. S. and Spahis, N. (2007). Wind energy systems adapted to the seawater greenhouse desalination unit designed for arid coastal countries. Revue des Energies Renouvelables. 10(1): 19 – 30.
Mahmoudi, H., Abdul-Wahab, S. A., Goosen, M. F. A., Sablani, S. S., Perret, J., Ouagued, A. and Spahis, N. (2008). Weather data and analysis of hybrid photovoltaic-wind power generation systems adapted to a seawater greenhouse desalination unit designed for arid coastal countries. Desalination. 222(1): 119–127.
Mahmoudi, H., Spahis, N., Abdul-Wahab, S. A., Sablani, S. S. and Goosen, M. F. A. (2010). Improving the performance of a seawater greenhouse desalination system by assessment of simulation models for different condensers. Renewable Sustainable Energy. 14(1): 2182–2188.
Naderianfar, M. (2016). Determination of Water-Yield Basil Function under the Terms of Deficit Irrigation and Nano Fertilizer Application. Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 3(10): 365-376. (In Farsi).
Omidbaigi, R. (1997). Approaches to Production and Processing of medicinal plants. Tarahane'e Nashr publication. 424 pp. (In Farsi).
Sablani, S. S., Goosen, M. F. A., Paton, C., Shayya, W. H. and Al-Hinai, H. (2003). Simulation of fresh water production using a humidification–dehumidification seawater reenhouse. Desalination. 159(1): 283–288.
Seppanen, M. M. (2000). Characterize of freezing tolerance in Solanum commersonii (dun.) with special reference of the relationship between and oxidative stress. University of Helsinki, Department of Production, Section of Crop Husbandry. 56(1):4-44.
Tahri, T., Abdul-Wahab, S. A., Bettahar, A., Douani, M., Al-Hinai, H. and Al-Mulla, Y. (2009). Simulation of the condenser of the seawater greenhouse: part I: theoretical development. J. Therm. Anal. Calorim. 96(1): 35–42.
Tahri, T., Douani, M., Abdul-Wahab, S. A., Amoura, M. and Bettahar, A. (2013). Simulation of the vapor mixture condensation in the condenser of seawater greenhouse using two models. Desalination. 317(1): 152–159.
Yetilmezsoy, K. and Abdul-Wahab, S. A. (2014). A composite desirability function-based modeling approach in predicting mass condensate flux of condenser in seawater greenhouse. Desalination. 344(1): 171–180.
Zamen, M., Amidpour, M. and Rezaei, M. (2013). A novel integrated system for fresh water production in greenhouse: Dynamic simulation. Desalination. 322(1): 52–59.