کلیدواژه‌ها = بقایای گیاهی
کاربرد معادلات سینتیکی در توصیف سرعت آزاد شدن سرب در یک خاک آهکی آلوده طبیعی تیمارشده با بیوچارهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22059/ijswr.2024.370481.669639

پروین کبیری؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان؛ رامین ایرانی پور


مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 955-964

10.22059/ijswr.2018.219065.667560

زهرا رضایی پور؛ علی رضا واعظی؛ محمد بابااکبری


ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد ذرت و شوری خاک تحت شرایط مدیریت‌های مختلف زراعی و آبیاری با آب‌شور

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 49-61

10.22059/ijswr.2017.61340

مولود حیدری نیا؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ محمد الباجی