تاثیر کم آبیاری به روش تنظیم شده و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد، اجزاء عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گلرنگ در شرایط اقلیمی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه تولید و ژنتیک گیـاهی، دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منـابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

 
گلرنگ (Carthamus tinctorius L) یک محصول دانه روغنی چند منظوره است که عمدتاً برای تولید روغن خوراکی با کیفیت بالا و غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع، به طور گسترده در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشت می‌شود‌. هدف از این مطالعه، بررسی اثر روش‌های کم‌آبیاری )تنظیم‌شده RDI و خشکی موضعی ریشه PRD ( بر عملکرد، اجزاء عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گلرنگ می‌باشد که در دو فصل زراعی 1400-1399 و 1401-1400 در دانشـگاه کشـاورزی و منـابع طبیعـی خوزسـتان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با یک تیمار شاهد (آبیاری معمولی) و چهار تیمار کم آبیاری در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد، روش‌های مختلف کم‌آبیاری اثر کاهشی معنی‌داری بر صفات ارتفاع گیاه، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد روغن داشت. در مقایسه تیمارهای کم‌آبیاری RDI80 و PRD80 بیشترین عملکرد دانه (4/3 تن در هکتار) و عملکرد روغن (7/845 کیلوگرم در هکتار) و همچنین بالاترین مقدار شاخص بهره‌وری مصرف آب از تیمار RDI80 حاصل شد. همچنین در مقایسه تیمارهای RDI60 و PRD60 بیشترین عملکرد دانه (2/2 تن در هکتار) و عملکرد روغن (584 کیلوگرم در هکتار) از تیمار PRD60 بدست آمد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان استفاده از روش کم آبیاری تنظیم‌شده RDI80 برای کاهش 20 درصد و روش کم‌آبیاری خشکی موضعی ریشه PRD60 برای 40 درصد صرفه جویی در مصرف آب برای کشت گلرنگ در مناطق گرم و خشک با محدودیت منابع آبی توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of deficit irrigation methods on growth characteristics and water productivity of safflower under Arid climate

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Saeed Mousavi 1
  • Mohammad Albaji 1
  • atefeh sayadi shahraki 1
  • Mona Golabi 2
  • Mohammad reza Moradi Telavat 3
1 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Department of Plant Production and Genetics, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Safflower (Carthamus tinctorius L.) is a multipurpose crop that is widely grown in arid and semi-arid regions of the world, mainly to produce high-quality edible oil rich in unsaturated fatty acids. The objective of this study is to investigate the effects of regulated deficit irrigation (RDI) and partial root zone drying (PRD) methods on yield, yield components and water productivity efficiency of safflower. This study was conducted in the Experimental Research Station located in Agricultural and Natural Resources Sciences University of Khuzestan during the 2020 to 2021 and 2021 to 2022 growing seasons. The experiment was designed as a completely randomized block with one control treatment (Conventional irrigation) and 4 deficit irrigation treatments and in four replications. The results showed that the different irrigation methods had a significant and decreasing effect on plant height, number of seeds per plant, thousand seed weight, seed yield, biological yield and oil yield traits. Comparing RDI80 and PRD80 treatments, the highest seed yield (3.4 tons/ha) and oil yield (845.7 kg/ha) and the highest value of water productivity index was obtained from RDI80 treatment. Also, comparing RDI60 and PRD60 treatments, the highest seed yield (2.2 tons/ha) and oil yield (584 kg/ha) was obtained from PRD60 treatment. Therefore, according to the obtained results, it is recommended to use the RDI80 regulated deficit irrigation method to reduce 20% and the PRD60 partial root zone drying method to save 40% of water requirement for safflower cultivation in hot and dry areas with limited water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safflower
  • Drought
  • Regulated deficit irrigation
  • Partial root-zone
  • Water productivity

EXTENDED ABSTRACT

Introduction:

Safflower (Carthamus tinctorius L.) is a multipurpose crop that is widely grown in arid and semi-arid regions of the world, mainly to produce high-quality edible oil rich in unsaturated fatty acids.

Objective:

This study aims to investigate the effects of regulated deficit irrigation (RDI) and partial root zone drying (PRD) methods on yield, yield components and water productivity efficiency of safflower.

 

Materials and methods:

 This study was conducted in the Experimental Research Station located in Agricultural and Natural Resources Sciences University of Khuzestan during the 2020 to 2021 and 2021 to 2022 growing seasons. The experiment was designed as a completely randomized block with one control treatment (Conventional irrigation) and 4 deficit irrigation treatments and in four replications.

 

Results:

 The findings of this research showed that deficit irrigation management had a significant reducing effect on plant height, number of seeds per pod, 1000 seed weight, seed yield, biological yield and oil yield. Conventional CI irrigation treatment with 3907.5 kg/ha showed higher seed yield than other treatments. The average seed yield in partial root zone drying treatment PRD80 and PRD60 was 2577.6 and 2280.3 kg/ha, respectively, as well as for deficit irrigation treatments RDI80 and RDI60, 3409.3 and 1671.4 kg/ha respectively.  The highest oil yield related to CI treatment (993.6 kg/ha) was obtained. The results showed that there is a significant difference between deficit irrigation treatments in terms of water productivity efficiency index for seed yield, biological yield and oil yield. The highest value of total irrigation and precipitation productivity index WP(Ir+P) related to deficit irrigation treatment set RDI80 for oil yield (0.12 kg/m3), biological yield (1.42 kg/m3) and seed yield (0.49kg/m3) was obtained. Comparison of the averages showed the lowest value of WP(Ir+P) related to deficit irrigation treatment set RDI60 for oil yield (0.08 kg/m3), biological yield (0.89 kg/m3) and seed yield (0.30 kg/m3) was obtained. In comparison of deficit irrigation treatments with the same stress levels (RDI80 and PRD80), the highest seed yield (3.4 tons/ha) and oil yield (845.7 kg/ha) were obtained from RDI80 treatment. Also, comparing RDI60 and PRD60 treatments, the highest seed yield (2.2 tons/ha) and oil yield (584 kg/ha) were obtained from PRD60 treatment.

 

Discussion:

The success in promoting and developing the cultivation of oilseeds in a specific country or region in terms of climate largely depends on the seed and oil yield of that plant. The global average yield of safflower is 822kg/ha. In this research, the yield in optimal conditions was about 3900 kg/ha (4.7 times the average yield). It seems that the selection of the appropriate variety and tolerant to the climatic conditions of the region, the selection of the optimal planting density, the appropriate amount and time of using fertilizer and irrigation are the factors to increase the yield, which are recommended to be observed in safflower cultivation. The purpose of applying deficit irrigation is to reach the maximum production capacity per unit of water consumption and to save water consumption, therefore, according to the results; it is possible to use the regulated deficit irrigation (RDI80) to reduce by 20% and the partial root zone drying (PRD60) root local recommended for 40% water saving for safflower cultivation in hot and dry areas with limited water resources.

 

Keywords:  Safflower, Drought, Regulated deficit irrigation, Partial root-zone, Water productivity.

Abd El-Lattief, A.E., (2013) Safflower yields and water use efficiency as affected by irrigation at different soil moisture depletion levels and plant population density under arid conditions, Archives of Agronomy and Soil Science, 59:11, 1545-1557.
Ahmadi, S.H., Andersen, M.N., Plauborg, F., Poulsen, R.T., Jensen, C.R., Sepaskhah, A.R., Hansen, S., 2010. Effects of irrigation strategies and soils on field-grown potatoes: gas exchange and xylem [ABA]. Agric. Water Manage. 97, 1486–1494.
AOCS. (1993): Official methods and recommended practices of the American Oil Chemists’ Society. – AOCS Press, Champaign, U.S.A.
Arnell, N.W., 2004. Climate change and global water resources: SRES emissions and socio-economic scenarios. Glob. Environ. Change 14, 31–52.
Ashrafi E and Razmjoo Kh (2010). Effect of Irrigation Regimes on Oil Content and interspecific variation and environmental control. New Phytologist. 193: 30-50.
Bates, B.C., Kundzewicz, Z.W., Wu, S., Palutikof, J.P. (Eds.), 2008. Climate Change and Water. Technical Paper of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC Secretariat, Geneva 210 pp.
Beis, A., Patakas, A., 2015. Differential physiological and biochemical responses to drought in grapevines subjected to partial root drying and deficit irrigation. Eur. J. Agron. 62, 90–97.
Borg, H., Grimes, D., 1986. Depth development of roots with time: an empiricaldescription. Trans. ASAE 29, 194–197.
Caloiero, T., Simone Veltri, I. D., Caloiero, P., Frustaci, F. (2018): Drought Analysis in Europe and in the Mediterranean Basin Using the Standardized Precipitation Index. – Water 10: 1043. DOI:10.3390/w10081043.
Camas, N., Cirak, C., Esendal, E. (2007). Seed yield, oil content and fatty acid composition of some safflower (Carthamus tinctorius L.) grown in Northern Turkey condition. J of Fac of Agric., 22: 98-104.
Chapman, M.A., Burke, J.M., 2007. DNA sequence diversity and the origin of cultivated safflower (Carthamus tinctorius L.; Asteraceae). BMC Plant Biol. 7, 60.Chai, Q., Gan, Y., Zhao, C., Xu, H.I.,Waskom, R., Niu, Y., Siddique, K.H.M. 2016. Regulated deficit irrigation for crop production under drought stress. A review. Agron. Sustain. Dev. (2016) 36: 3
Consoli, S., Stagno, F., Vanella, D., Boaga, J., Cassiani, G., Roccuzzo, G., 2017. Partial root-zone drying irrigation in orange orchards: effects onwater use and crop production characteristics. Eur. J. Agron. 82, 190–202.
Cook, B. I., Smerdon, J. E., Seager, R., Coats, S. (2014): Global warming and 21-st century drying. Climate Dynamics 43: 2607-2627. DOI 10.1007/s00382-014-2075-y.
Costa, J.M., Ortuno, M.F., Chaves, M.M., 2007. Deficit irrigation as a strategy to save water: physiology and potential application to horticulture. J. Integer. Plant Biol.49, 1421–1434.
Davies, W.J., Wilkinson, S., Loveys, B., 2002. Stomatal control by chemical signalingand the exploitation of this mechanism to increase water use efficiency in agri-culture. New Phytol. 153, 449–460.
Diogo, V. P. N. N. (2018): Agricultural land systems: explaining and simulating agricultural land-use patterns. – Ph.D. Thesis, Vrije Universiteit, p. 340, Amsterdam.
Donald C.M. and Hamblin J. 1976. The biological yield and harvest index of cereal as Agronomic and plant breeding criteria. Adv Agronomy, 28:361-405
Dry, P.R., Loveys, B.R., 1998. Factors influencing grapevine vigor and the potential for control with partial root zone drying. Aust. J. Grape Wine Res. 4, 140–148.
Dry, P.R., Loveys, B.R., 2000. Partial drying of the root-zone of grape. I. Transient changes in shoot growth and gas exchange. Vitis. 39, 3–7.
Ebrahimian, E., Seyyedi,  S. M., Bybordi, A., Damalas, Ch. A., 2019. Seed yield and oil quality of sunflower, safflower, and sesame under different levels of irrigation water availability. Agricultural Water Management. 218 (2019) 149–157.FAO. 2019. Agricultural Data, FAOSTAT. Available at Food and Agriculture Organization of the United Nations. http: //faostat.fao.org/faostat/collections.
Elhania. S., Haddadia. M., Csákvárib. E., Zantara. S., Hamima. A., Villányib. V, Douaikc. A., Bánfalvib. Z. 2019. Effects of partial root-zone drying and deficit irrigation on yield, irrigation water-use efficiency and some potato (Solanum tuberosum L.) quality traits under glasshouse conditions. Agricultural Water Management. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105745
Geerts, S., Raes, D., 2009. Deficit irrigation as an on-farm strategy to maximize crop water productivity in dry areas. Agric. Water Manage. 96, 1275–1284.
General Department of Meteorology of Khuzestan Province. (2020) .(In Persian)
Ghrab, M., Gargouri, K., Bentaher, H., Chartzoulakisc, K., Ayadia, M., Mimound, M.B., Masmoudid, M.M., Mechliad, N.B., Psarrasc, G., 2013. Water relations and yield of olive tree (cv. Chemlali) in response to partial root-zone drying (PRD) irrigation technique and salinity under arid climate. Agric. Water Manage. 123, 1–11.
Gouveia, C. M., Trigo, R. M., Beguería, S., Vicente-Serrano, S. M. (2017): Drought impacts on vegetation activity in the Mediterranean region: An assessment using remote sensing data and multicale drought indicators. Global and Planetary Change. 151: 15-27. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.06.011.
Grecksch, K. (2019): Scenarios for resilient drought and water scarcity management in England and Wales. – International Journal of River Basin Management. 17(2): 219-227.
Gu, S.L., Du, G.Q., Zoldoske, D., Hakim, A., Cochran, R., Fugelsang, K., Jorgensen, G.,2004. Effects of irrigation amount on water relations, vegetative growth, yield and fruit composition of Sauvignon blanch grapevines under partial root zone drying and conventional irrigation in the San Joaquin Valley of California, USA.J. Hortic. Sci. Biotechnol. 79, 26–33.
Hamdi Ahmadabad, Y., Liaghat, A., Sohrabi, T., Rasoulzadeh, A., & Ebrahimian, H. (2021). Improving performance of furrow irrigation systems using simulation modelling in the Moghan plain of Iran. Irrigation and Drainage70(1), 131-149.
Hamrouni, I., Salah, H., Marzouli, B. (2007): Effects of Water- Dificit on Lipids of Safflower Aierial Parts. Phytochemistry. 58(2): 277-280. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00210-2.
Istanbulluoglu, A. (2009): Effects of irrigation regimes on yield and water productivity of safflower (Carthamus tinctorius L.) under Mediterranean climate conditions. – Agric. Water Management. 96: 1792-1798.
Janmohammadi, M., Mohammadi, N., Shekari, F., Abbasi, A., Esmailpour, M., 2017. The effects of silicon and titanium on safflower (Carthamus tinctorius L.) growth under moisture deficit condition. Acta Agric. Slov. 109, 443–455. https://doi.org/10. 14720/aas.2017.109.2.27.
Khaleghi. M., Hassanpour. F., Karandish. F., Shahnazari. A., 2020. Integrating partial root-zone drying and saline water irrigation to sustain sunflower production in freshwater-scarce regions. Agricultural Water Management. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106094.
Kang, S., Zhang, J., 2004. Controlled alternate partial rootzone irrigation: its phys-iological consequences and impact on water use efficiency. J. Exp. Bot. 55,2437–2446.
Kang, S.Z., Hu, X.T., Goodwin, I., Jerie, P., 2002. Soil water distribution, water use, and yield response to partial root zone drying under a shallow groundwater table condition in a pear orchard. Sci. Hortic. 92, 277–291.
Karandish, F., Simunek, J., 2016a. A comparison of numerical and machine-learning modeling of soil water content with limited input data. J. Hydrol. 543, 892–909.
Karandish, F., Simunek, J., 2016b. A field-modeling study for assessing temporal variations of soil-water-crop interactions under water-saving irrigation strategies. Agric. Water Manage. 178, 291–303.
Karandish, F., Simunek, J., 2017. Two-dimensional modeling of nitrogen and water dynamics for various N-managed water-saving irrigation strategies using HYDRUS. Agric. Water Manage. 193, 174–190.
Karandish, F., Simunek, J., 2018. An application of the water footprint assessment to optimize production of crops irrigated with saline water: a scenario assessment with HYDRUS. Agric. Water Manage In press.
Kumar, A., Sharma, A., Upadhyaya, K.C., 2016. Vegetable oil: Nutritional and industrial perspective. Curr. Gen. 17, 230–240.
Lisar, S. Y. S., Motafakkerazad, R., Hossain, M. M., Rahman, I. M. M.2012. Water stress in plants: causes, effects and responses. In I. M. M. Rahman (Ed.), In Tech Publications. Water Stress. 12, 1-14.
Shahnazari Lopez Pereira, M., V. O. Sadras and N. Trapani. 1999. Genetic improvement of sunflower in Argentina between 1930 and 1995. I. Yield and its components. Filed Crops Res. 62: 157-166.
Mandal, M.A.S., Dutta, S.C. (Eds.), 1995. Crop Diversification: Findings from a Field Research Programme. The University Press Limited Red Crescent House61 Motijheel C/AP.O. Box 2611Dhaka 1000, Bangladesh, pp. 151.
Michael, A.M., 1978. Irrigation: Theory and Practice, 1st edition. Vikash Publishing House Private Limited, New Delhi, pp. 801.
Mohammadi, M., Ghassemi–Golezani, K., Zehtab-Salmasi, S., Nasrollahzade, S.2015.Effect of Water Deficit on Some Morphological, Yield and Yield Component of Spring Safflower (Carthamus Tinctorius L.) Cultivars. International Journal of Review in Life Sciences. 5(7):298-305.
Murad, K.F.I., Hossain, A., Fakir, O.A., Biswas, S.K., Sarker, K.K., Rannu, R.P., Timsina, J., 2018. Conjunctive use of saline and fresh water increases the productivity of maize in saline coastal region of Bangladesh. Agric. Water Manag. 204, 262–270.
Omidi, A. H., Khazaei, H., Monneveux, P., Stoddard, F. (2012): Effect of cultivar and water regime on yield and yield components in safflower (Carthamus tinctorius L.). Turkish Journal of Field Crops. 17(1): 10-15.
Pan, T., Chen, J., Liu, Y. (2018): Spatial and Temporal Pattern of Drought Hazard under Different RCP Scenarios for China in the 21st century. – https://doi.org/10.5194/nhess-2018-242.
Pankova, Ye. I., Konyushkova, M. V. (2014): Effect of Global Warming on Soil Salinity of the Arid Regions. Russian Agricultural Sciences. 39(5-6): 464-467. ISSN 10683674.
Pedrero, F., Maestre-Valero, J.F., Mounzer, O., Alarcón, J.J., Nicolás, E., 2014. Physiological and agronomic mandarin trees performance under saline reclaimed water combined with regulated deficit irrigation. Agric. Water Manage. 146, 228–237.
Poorter H, Niklas K, Reich PB, Oleksyn J, Poot P and Mommer L (2012) Biomass allocation to leaves, stems and roots: meta-analyses of interspecific variation and environmental control. New Phytologist. 193: 30-030.
Rahamatalla A.B., Babiker E.E., Krishna A.G., El Tinay A.H. (2001): Changes in fatty acids composition during seed growth and physicochemical characteristics of oil extracted from four safflower cultivars. Plant Foods for Human Nutrition. 56: 385–395.
Rahil, M.H., Qanadillo, A., 2015. Effects of different irrigation regimes on yield and water use efficiency of cucumber crop. Agric. Water Manage. 148, 10–15.
Sarker, K.K., Akanda, M.A.R., Biswas, S.K., Roy, D.K., Khatun, A., Goffar, M.A., 2016. Field performance of alternate wetting and drying furrow irrigation on tomato crop growth, yield, water use efficiency, quality and profitability. J. Integrat. Agric. 15 (10), 2380–2392.
Sarker, K.K., Hossain, A., Timsina, J., Biswas, S.K., Kundu, B.C., Barman, A., Murad, K.F.I., Akter, F., 2019. Yield and quality of potato tuber and its water productivity are influenced by alternate furrow irrigation in a raised bed system. Agric. Water Manag. 224, 105750. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105750.
SAS Institute. (2004): Statistical Analysis System Institute: StatView Reference Manual. – SAS Institute, Cary, NC.
Schachtman, D.P., Goodger, J.Q.D., 2008. Chemical root to shoot signaling under drought. Trends Plant Sci. 13, 281–287.
Sezen, S.M., Yazar, A., Kapur, B., Tekin, S., 2011b. Comparison of drip and sprinkler irrigation strategies on sunflower seed and oil yield and quality under Mediterranean climatic conditions. Agric. Water Manage. 98, 1153–1161.
Sezen, S.M., Yazar, A., Tekin, S., 2011a. Effects of partial root-zone drying and deficit irrigation on yield and oil quality of sunflower in a Mediterranean environment. IRRIG DRAIN. 60, 499–508.
Shahnazari, A., Ahmadi, S.H., Lærke, P.E., Liu, F., Plauborg, F., Jacobsen, S.E., Jensen, C.R., Andersen, M.N., 2008. Nitrogen dynamics in the soil-plant system under deficit and partial root-zone drying irrigation strategies in potatoes. Eur. J. Agron. 28, 65–73.
Shahnazari, A., Liu, F., Andersen, M.N., Jacobsen, S.E., Jensen, C.R., 2007. Effects of partial root-zone drying on yield, tuber size and water use efficiency in potato under field conditions. Field Crops Res. 100, 117–124.
Shahnazari, A., Liu, F., Andersen, M.N., Jacobsen, S.E., Jensen, C.R., 2007. Effects of partial root-zone drying on yield, tuber size and water use efficiency in potato under field conditions. Field Crops Res. 100, 117–124.
Shahrokhnia, M.H., Sepaskhah, A.R., 2017. Physiologic and agronomic traits in safflowerunder various irrigation strategies, planting methods and nitrogen fertilization. Ind. Crops Prod. 95,126–139. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.10.021.
Shammout, M. W., Qtaishat, T., Rawabdeh, H., Shatanawi, M. (2018): Improving Water Use Efficiency under Deficit Irrigation in the Jordan Valley. Sustainability 10: 4317. DOI:10.3390/su10114317.
Shkolnika, I. M., Pigol’tsinaa, G. B., Efimov, S. V. (2019): Agriculture in the Arid Regions of Eurasia and Global Warming: RCM Ensemble Projections for the Middle of the 21st Century. Russian Meteorology and Hydrology 44(8): 540-547. ISSN 1068-3739.
Singh, S., Angadi, S.V., Grover, K., Begna, S., Auld, D., 2016a. Drought response andyield formation of spring safflower under different water regimes in thesemiarid Southern High Plains. Agric. Water Manage. 163, 354–362.
Soliman, M.A.M., Mahrous, N.M., Mahmoud, G.A., 2011. Effect of water deficit on yield and yield component of some safflower genotypes under saline soil conditions. Int. J. Acad. Res. 3, 1088–1095.
Stoll, M., Loveys, B., Dry, P., 2000. Hormonal changes induced by partial rootzonedrying of irrigated grapevine. J. Exp. Bot. 51, 1627–1634.
Tayebi, A.,  Farhvash, F., Mirshekari, B., Tarinejad, A.R., Yarnia, M., (2017). The effect of spraying salicylic acid shoots on some growth characteristics and performance of safflower (Carthamus tinctorius L.) under water stress. Journal of plant ecophysiology. 32:78-93.(In Persian)
Wang, Q., Huo, Z., Zhang, L., Wang, J., Zhao, Y., 2016. Impact of saline water irrigation on water use efficiency and soil salt accumulation for spring maize in arid regions of China. Agric. Water Manag. 163, 125–138.
Ward, F. A., Pulido-Velazquez, M. (2008): Water conservation in irrigation can increase water use. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105(47): 18215-18220. DOI:10.1073/pnas.0805554105.
Wasson, A.P., Richards, R.A., Chatrath, R., Misra, S.C., Prasad, S.V.S., Rebetzke, G.J., Kirkegaard, J.A., Christopher, J., Watt, M., 2012. Traits and selection strategies to improve root systems and water uptake in water-limited wheat crops. J. Exp. Bot. 63, 3485–3498.
Yazar, A., Incekaya, C., Sezen, S.M., Jacobsen, S.E., 2015. Saline water irrigation of quinoa (Chenopodium quinoa) under Mediterranean conditions. Crop & Pasture Science. CSIRO PUBLISHINGhttps://doi.org/10.1071/CP14243.