بررسی کارایی مصرف آب و ویژگی‌های رشد گندم تحت تأثیر کاربرد خاکی و محلول‌پاشی کود آلی زرگرین در شرایط خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت)، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فسا، فسا، ایران.

2 بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 مرکز نوآوری گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام، استان البرز، شهر هشتگرد، ایران.

4 مرکز نوآوری گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام، استان البرز، شهر هشتگرد، ایران

10.22059/ijswr.2023.351246.669397

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی کاربرد خاکی و محلول پاشی ترکیب آلی زرگرین بر کارآیی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد.

تیمارها شامل چهار سطح محلول پاشی کود آمینواسید زرگرین (با غلظت های صفر، 5/2، 5 و 5/7 لیتر در هزار)، چهار سطح کاربرد خاکی کود (صفر، 5، 10 و 20 لیتر در هکتار) و سه سطح رطوبتی (ظرفیت مزرعه (بدون تنش)، 75 و 50 درصد ظرفیت مزرعه) بود. تیمار خاکی، قبل از کاشت و محلول پاشی در 3 نوبت، در زمان‌های 5/1، 3 و 4 ماه پس از کاشت استفاده شدند.

افزودن 20 لیتر در هکتار کود سبب افزایش 13 درصدی تعداد سنبله در مقایسه با شاهد شد. همچنین تعداد دانه در سنبله با محلول پاشی 5/7 لیتر در هزار کود افزایش 16 درصدی در مقایسه با شاهد نشان داد. کاربرد سطوح 5، 10 و 20 لیتر در هکتار کود به ترتیب سبب افزایش معنی‌دار 22، 25 و 31 درصدی تعداد دانه در سنبله نسبت به شاهد شد. بیشترین کلروفیل در تمامی سطوح تنش خشکی پس از افزودن 20 لیتر در هکتار کود به دست آمد که در سطح تنش 75 درصد ظرفیت مزرعه، کلروفیل گیاه نسبت به شاهد 38 درصد افزایش یافت. بیشترین کارآیی مصرف آب با افزودن 20 لیتر در هکتار کود و در بیشترین سطح تنش خشکی، و محلول پاشی 5 لیتر در هزار کود مشاهده شد. کاربرد کود آلی در تمام سطوح تنش خشکی از کاهش وزن خشک گندم جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating water use efficiency and wheat growth characteristics as influenced by soil and foliar application of Zargreen organic fertilizer under drought conditions

نویسندگان [English]

  • Maryam Zahedifar 1
  • Ali Akbar Moosavi 2
  • Arash Ershadi 3
  • Mehdi Jafari-Asl 4
1 Associated Prof. Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture, Fasa University, Fasa, Iran
2 Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz
3 Innovation Center of Zarnam Educators Research Industrial Group, Alborz Province, Hashtgerd City Iran.
4 Innovation Center of Zarnam Educators Research Industrial Group, Alborz Province, Hashtgerd City Iran
چکیده [English]

The present research was conducted to investigate the soil and foliar application of Zargreen organic compound on the water use efficiency, yield and yield components of wheat under drought stress in the greenhouse conditions of the Faculty of Agriculture of Shiraz University.The treatments include four levels of foliar application of Zargreen amino acid fertilizer (with concentrations of 0, 2.5, 5 and 7.5 liters per thousand), four levels of soil application of fertilizer (zero, 5, 10 and 20 liters per hectare) and three levels of water contents (Field Capacity (without stress), 75 and 50 percent of the Field Capacity). Soil treatment before planting and foliar spraying were used 3 times, at 1.5, 3 and 4 months after planting.

Adding 20 liters per hectare of fertilizer increased by 13 percentage the number of spikes compared to the control. Also, the number of seeds per spike increased by 16 percentage compared to the control with foliar spraying of 7.5 liters per thousand fertilizers. The use of 5, 10 and 20 liters per hectare of fertilizer caused a significant increase of 22, 25 and 31 percentage in the number of seeds per spike compared to the control. The highest chlorophyll was obtained at all levels of drought stress after adding 20 liters of fertilizer per hectare, and at the stress level of 75 percentage of the field capacity, plant chlorophyll increased by 38 percentage compared to the control. The highest water use efficiency was observed with the addition of 20 liters per hectare of fertilizer and at the highest level of drought stress, and foliar spraying of 5 liters per thousand fertilizers. Application of organic fertilizer at all levels of drought stress prevented the decrease of dry weight of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water stress
  • Fresh weight
  • Dry weight
  • Spike
  • Greenness index