ارزیابی تاثیر مدیریت‌های مختلف تغذیه بر عملکرد و بهره اقتصادی گیاه برنج (Oryza sativa L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

مدیریت عناصر غذایی همانند توصیه نهاده‌های کودی برای دستیابی به محصول پایدار اقتصادی گیاه برنج ضروری است. برنامه‌های مدیریت عناصر غذایی برای شرایط هر مزرعه باید ضمن بهینه‌سازی تولید و سود کشاورز، دارای کمترین اثرات نامطلوب زیست محیطی باشد. این مطالعه با هدف تعیین مناسب‌ترین مدیریت تغذیه گیاه برنج در اراضی شالیزاری از جنبه عملکرد و بهره اقتصادی از سال 1397 به مدت دو سال انجام شد. در این بررسی تعداد ده مزرعه در بخش کوچصفهان که از نظر ویژگی‌های خاک و مدیریت تغذیه متفاوت بودند، انتخاب شدند. سپس در هر مزرعه شش کرت آماده ‌و تیمارهای کودی شامل N0 (بدون نیتروژن)،  P0(بدون فسفر)، K0 (بدون پتاسیم) و N1P1K1 (توصیه کودی عمومی موسسه تحقیقات برنج)، N2P2K2 (توصیه کودی موسسه تحقیقات برنج بر مبنای آزمایش خاک) و N3P3K3 (توصیه کودی بر اساس آزمایش خاک به اضافه مصرف کود کامل و کود محرک رشد) در آنها اعمال و با مدیریت کودی عرف زارع مقایسه شدند. در این پژوهش ویژگی‌های مرتبط با حاصلخیزی خاک و عملکرد گیاه اندازه‌گیری و عرضه نیتروژن، فسفر و پتاسیم بومی خاک محاسبه شدند. بررسی‌ها نشان داد عرضه بومی نیتروژن و فسفر خاک اراضی به ترتیب در دامنه 20 تا 37 و 3 تا 9 کیلوگرم در هکتار کم بودند. تجزیه واریانس مرکب داده‌ها نشان داد اثر تیمارهای کودی بر عملکرد شلتوک، در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار‌ بودند و بیشترین میانگین عملکرد مربوط به تیمار N3P3K3 به مقدار 3968 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. اما این توصیه اختلاف معنی‌داری با تیمار (N2P2K2) با میانگین عملکرد 3914 کیلوگرم در هکتار نداشت. این دو توصیه به ترتیب میانگین عملکرد برنج را به مقدار 259 و 313 کیلوگرم در هکتار نسبت به عملکرد مدیریت عرف زراع به شکل معنی‌دار افزایش دادند. بهره اقتصادی حاصل از اعمال مدیریت تغذیه N2P2K2 با N3P3K3 اختلاف معنی‌داری نداشتند، اما نسبت به مدیریت عرف زارع دارای اختلاف معنی‌داری بودند. این یافته‌ها نشان داد که برای تولید پایدار اقتصادی برنج لازم است در کنار نوع، مقدار و زمان مصرف نهاده‌های کود به موازنه بهره- هزینه توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Different Nutritional Managements on Yield and Economic Benefit of Rice Plant (Oryza sativa L)

نویسندگان [English]

  • Shahariar babazadeh jafari 1
  • mohmmad feizian 2
  • Naser Davatgar 3
1 Department of Soil Science Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorram Abad, Iran.
2 Department of Soil Science Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorram Abad, Iran.
3 Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj
چکیده [English]

Nutrient management, as recommended by fertilizers, is essential for achieving an economically sustainable rice crop. Nutrient management programs for each farm condition should have the least adverse environmental effects while optimizing farmer's production and profits. This study was conducted to determine the most appropriate rice plant nutrition management in paddy fields in terms of yield and economic benefit from 1397 for two years. In this study, ten farms were selected in Kuchesfahan section, that were different in terms of soil characteristics and nutritional management. Then, in each field, six plots were prepared and fertilizer treatments including N0 (without nitrogen), P0 (without phosphorus), K0 (without potassium) and N1P1K1 (general fertilizer recommendation of Rice Research Institute), N2P2K2 (fertilizer recommendation of rice research institute based on soil testing) and N3P3K3 (fertilizer recommendation based on soil test plus full fertilizer and growth stimulant fertilizer) were applied in them and compared with the customary fertilizer management of the farmer. In this study, characteristics related to soil fertility and crop yield were measured and soil nitrogen, phosphorus and potassium supply were calculated. The results showed that indigenous supply of nitrogen and phosphorus in the soil was low in the range of 20 to 37 and 3 to 9 kg.ha-1, respectively. Combined analysis of data variance showed that the effect of fertilizer treatments on paddy yield was significant at 5% probability level and the highest average yield related to N3P3K3 treatment was 3968 kg.ha-1. But this recommendation did not differ significantly from the treatment (N2P2K2) with an average yield of 3914 kg.ha-1. These two recommendations significantly increased the average rice yield by 259 and 313 kg ha-1, respectively, compared to the usual crop management yield. The economic benefits of N2P2K2 nutrition management practices were not significantly different from N3P3K3, however they were significantly different from the management of farmer custom. These findings showed that for economically sustainable production of rice, it is necessary to pay attention to the interest-cost balance along with the type, amount and time of fertilizer inputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Economic interest
  • Fertilizer
  • Paddy yield
  • Indigenous supply
Ahmad, L. and Mahdi. S. Sh. (2018). Handbook of Satellite farming An Information and Technology Based Agriculture: Site-Specific Nutrient Management (Vol. 5). (pp. 97-108). Springer.
Ali Ahyaei, M, and Behbahanizadeh, A. (1997). Description of soil chemical decomposition methods. Soil and Water Research Institute of Iran. (In Farsi).
Banaei, M. (1998). Revised map of thermal and moisture regimes of soils. Soil and Water Research Institute of Iran. Tehran. Iran. (In Farsi).
Banayo, Niño P.M.C., Haefele, Stephan M., Desamero, Nenita V., and Yoichiro, K. (2018). On -farm assessment of site-specific nutrient management for rainfed lowland rice in the Philippines, Field Crops Research, 220: 88-96
Buresh R.J. (2009). The SSNM concept and its implementation in rice. IFA Crossroads Asia-Pacific Conference, 8-10 December 2009, Kota Kinabalu, Malaysia.
Cassman, k. 1999. Ecological intensification of cereal production systems: yield potential, soil quality, and precision agriculture. Environmental Science, Medicine. 96(11),5952-5959
Chuan, L., Ping, He., Pampolino, M.F., Johnston, A.M., Jin, J., Xu, X., Zhao, S., Qiu, S., and Zhou, W. (2013). Establishing a scientific basis for fertilizer recommendations for wheat in China: Yield response and agronomic efficiency. Field Crops Research, 140, 1–8.
Davatgar, N., Shakouri Katigari, M., and Rezai, L. (2015). Fertility evaluation of Guilan province paddy fields. Land management journal. 3(1), 1-13. (In Farsi).
De Datta SK. (1981). Principles and practices of rice production. John Wiley & Sons, Inc.
Dobermann, A. and Fairhurst, T. H. (2000). Rice: Nutrient disorders and nutrient management. Potash and Phosphate Institute, Potash and Phosphate Institute of Canada, and International Rice Research Institute (Los Baños, Philippines) p. 191
Dobermann, A., Oberthur, T., (1997). Fuzzy mapping of soil fertility- a case study on irrigated rice land in the Phillipines. Geoderma .77, 317–339.
Dobermann, A., Witt, C., Dawe, D., Abdulrachman, S., Gines, H.C., Nagarajan, R., Satawathananont, S., Son, T.T., Tan, P.S.,Wang, G.H.,Chien, N.V.,Thoa, V.T.K., Phung, C.V.,Stalin, P.,Muthukrishnan, P.,Ravi, V.,Babu, M., Chatuporn, S., Sookthongsa, J.,Sun, Q.,Fu, R., Simbahan, G.C and Adviento, M.A.A, (2002).Site-specific nutrient management for intensive rice cropping systems in Asia, Field Crops Research, 74 (1),37-66.
Dobermann, A., Witt, C., Dawe, D., Abdulrachman, S., Gines, H.C., Nagarajan, R., Son, T. T.,Tan, P. S.,Wang, G. H.,Chien, N. V., Thoa, V. T. K., Phung, C. V., Stalin, P., Muthukrishnan, P.,Ravi, V., Babu, M., Simbahan, G. C. Adviento, M. A. A., and Bartolome, V. (2003). Estimating indigenous nutrient supplies for site-specific nutrient management in irrigated rice. Agronomy. Journal, 95: 924-935.
Gupta G, shrestha A, shrestha A, et al. 2016. Evaluation of different nutrient management practice in yield and growth in rice in Morang district. Advance Plants Agriculture Research, 3(6):187-191.
Haefele, S. M., N. Sipaseuth, V. Phengsouvanna, K. Dounphady, and S. Vongsouthi. (2010). Agro-economic evaluation of fertilizer recommendations for rainfed lowland rice. Field Crops Research. 119: 215-224.
International Rice Research Institute (IRRI) (2006) Site-specific nutrient management, www.irrri.org/irrc/ssnm/, accessed 20 March 2006
Kamprath, E.J., D.B. Beegle, P.E. Fixen, S.C. Hodges, B.C. Joern, A.P. Mallarino, R.O. Miller, J.T. Sims, R. Ward, and A.M. Wolf. (2000). Relevance of soil testing to agriculture and the environment. CAST Issue Paper 15. Counc. for Agricultural Science and Technology., Ames, IA.
Kavoosi, M., and Malakouti, M.J. (2006). Determination of Potassium Critical Level with Ammonium Acetate Extractant in Guilan Rice Fields. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources.10 (3):113-124. (In Farsi).
Kong, K., Kato, Y., MEN, S., Seng, V., Yamauchi, A., Kikuta, M., Choi, Il., and Ehara, H. (2019). Agro-economic Evaluation of Fertilizer Management for Wet Season Rice in Southern Cambodia. Tropic agronomy development10.11248/jsta.63.210. Agro-economic Evaluation of Fertilizer Management for Wet Season Rice in Southern Cambodia (jst.go.jp)
Nagumo, T., Tajima, Sh., Chikushi, S., and Yamashita, A. (2013). Phosphorus Balance and Soil Phosphorus Status in Paddy Rice Fields with Various Fertilizer Practices, Plant Production Science, 16:1, 69-76.
Noto Susanto, A., and Marthen, S. (2015). Assessment of Indigenous N, P and K Supply for Rice Site Specific Nutrient Management in Buru Regency. Journal of Tropical Soils. 19. 151-159. 10.5400/jts. 2014.v19i3.151-159.
Padasht Dehkaei, F. et al. (2015). Rice guide (planting, holding, harvesting and post-harvest) for Basij plan together with the farmer. (Pp.122-140) Publisher: Agricultural Education Publishing. (In Farsi).
Pampolino, M. F., I. J. Manguiat, S. Ramanathan, H. C. Gines, P.S. Tan, T. T. N. Chir, R. Rajendran, and R. J. Buresh. (2007). Environmental impact and economic benefits of site-specific nutrient management (SSNM) in irrigated rice systems. Agricultural Systems. 93: 1-24.
Pandey, N., Sarawgi, A. K., Rastogi, N. K. and Tripathi, R. S. (1999), Effect of farmyard manure and chemical N fertilizer on grain yield and quality of scented rice (Oryza sativa) varieties, Indian Journal of Agricultural Science. 69, 621– 3.
Ponnamperuma, F. N. 1972. The Chemistry of submerged soils. Advances in Agronomy.24: 29-96.
Popp MP, Slaton, N.A, Norsworthy JS, Dixon B. 2021. Rice yield response to potassium: An economic analysis. Agronomy Journal, 113:287–297. https://doi.org/10.1002/agj2.20471
 
Reetz, H.F. Jr. and P.E. Fixen. (2000). Site-Specific Management of Rice Fertilizers Based on Gis Soil Information In: Site-specific Management Guidelines Series. Potash and Phosphate Institute (PPI), SSMG-28.
Satyanarayana, T. Kaushik, M., and Biradar, D. (2011). New approaches and tools for site-specific nutrient management with reference to potassium. Karnataka. Journal of Agricultural Sciences.,24 (1): (86-90).
Singh, V.K., Gautam, P., Nanda, G., Dhaliwal, S.S., Pramanick, B., Meena, Sh.S., Alsanie, W., Gaber, A., Sayed, S., and Hossain, A. (2021). Soil Test Based Fertilizer Application Improves Productivity, Profitability and Nutrient Use Efficiency of Rice (Oryza sativa L.) under Direct Seeded Condition. Journal of Agronomy.,11 (9): (1756).
Yoshida, S. (1981). Fundamentals of rice crop science. International Rice Research Institute Los Banos, Laguna, Philippines.p.269.