برآورد شاخص‌های مختلف تنش آبی ذرت علوفه‌ای جهت مدیریت کم‌آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی آب،گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

مدیریت کم­آبیاری یکی از راهکارهای مؤثر جهت افزایش بهره­وری آب در مناطق خشک و نیمه خشک است. با توجه به اینکه در کم­آبیاری گیاه در معرض تنش آبی است لذا بررسی وضعیت تنش آبی گیاه امری ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تنش آبی ذرت علوفه­ای تحت سطوح مختلف آبیاری با استفاده از نمایه­های مختلف خاک و گیاه است. از این رو تحقیقی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار سطح آبیاری؛ (I50، I75، I100 و I125) در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا گردید. نتایج نشان داد که تأثیر سطوح مختلف آبیاری روی شاخص­های CWSI، RWC، KS، رطوبت باقیمانده خاک، عملکرد محصول و بهره­وری آب در سطح اطمینان یک درصد معنی­دار بود. شاخص CWSI از 18/0 در تیمار I125 به مقدار 47/0 در تیمار I50 افزایش یافت. شاخص محتوای نسبی آب برگ(RWC) نیز با کاهش میزان رطوبت خاک از 68 درصد در تیمار I125  به 42 درصد در تیمار I50 رسید. بیشترین و کمترین مقدار متوسط ضریب تنش آبی(KS) در طول دوره رشد مربوط به تیمارهای I50 و I125 به ترتیب معادل 32/0 و 94/0 بدست آمد. همچنین با کاهش50 درصد نیاز آبی گیاه میزان عملکرد نسبت به شرایط آبیاری کامل حدود 42 درصد کاهش داشت و تیمارهای I100 و I50 به ترتیب با مقادیر 75/2 و 53/2 کیلوگرم بر متر مکعب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره­وری آب بودند. در این تحقیق رابطه بین عملکرد محصول و شاخص­های CWSI، RWC، KS و رطوبت باقیمانده خاک () با همبستگی بالایی حاصل گردید. در نهایت می­توان بیان کرد که شاخص­های تنش آبی قابلیت بررسی تنش آبی در گیاه ذرت علوفه­ای را دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Different Water Stress Indices of Forage Maize for Deficit Irrigation Management

نویسندگان [English]

  • mohadeseh kordi 1
  • Ali hedar Nasrollahi 2
  • Mehri Saeidinia 2
1 Master student, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

One of the effective ways to increase water productivity in arid and semi-arid regions is Irrigation management. Due to the fact that the plant is exposed to water stress in low irrigation, so it is necessary to study the water stress status of the plant. The purpose of this study is to investigate the water stress status of forage maize in different irrigation levels using different soil and plant indices. Hence a study in the form of a randomized complete block design with four levels of irrigation; (I50, I75, I100 and I125) were performed in the Faculty of Agriculture of Lorestan University. The results indicated that different levels of irrigation on CWSI, RWC, KS and residual soil moisture, crop yield and water productivity affect significantly at confidence level of one percent. The CWSI index increased from 0.18 in I125 treatment to 0.47 in I50 treatment. Decrease in soil moisture content from 68% in I125 treatment to 42% in I50 treatment, decreased the value of relative leaf water content index (RWC). The highest and lowest mean values ​​of water stress coefficient (KS) during the growth period related to I50 and I125 treatments were 0.32 and 0.94 respectively. Also, with a 50% reduction in plant water requirement, the yield compared to full irrigation conditions decreased by about 42% and treatments I100 and I50 with values ​​of 2.75 and 2.53 kg / m3, respectively, had the highest and lowest water productivity. In this study, the relationship between crop yield and indices of CWSI, RWC, KS and residual soil moisture () was obtained with a high correlation.Finally, it can be said that in water stress in forage maize can be investigated through water stress indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil moisture
  • Water requirement
  • CWSI
  • RWC
Ahmadi, H.,  Nasrallah, A.,  Sharifipour, M., &   Eisund, H. (2018). Determination of plant water stress index (CWSI) of soybean for irrigation management for maximum yield and water productivity. Journal of Irrigation and Water Engineering.8 (32) .131-120.(In Farsi)
Ahmadvand, M.,  Sharifipour, M.,  &  Nasrollahi, A. (2018) Investigation of the effect of different levels of irrigation on forage corn yield in Khorramabad region. 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources, Tehran. (In Farsi)
Alizadeh, A.(2005). The relationship between water, soil and plants. Astan Quds Razavi Publications. 407 pages.(In Farsi)
Asgari, A., Hooshmand, A., Bromandansab, S., &  Ziodar, Sh. (2020). Investigation of water stress status of olive trees using water stress index of the plant. Iranian Soil and Water Research.5 (51).(In Farsi)
Azari Nasrabad, A., Mousavi Nik, M., Golavi, M., Sirus Mehr, A., & Beheshti, A. (2016). Effect of Drought Stress at Different Growth Stages on Yield and Yield Components, Cell Membrane Stability and Relative Leaf Water Content of Grain Sorghum Genotypes (Sorghum bicolor L.Moench). Environmental stresses in agricultural sciences .9 (3) .228-217. (In Farsi)
Cakir, R. 2004. Effect of water stress at different development stages on vegetative and reproductive growth of corn. Field Crops Research 89:1-16.
Çolak, Y. B., Yazar, A., Alghory, A., & Tekin, S. (2020). Evaluation of crop water stress index and leaf water potential for differentially irrigated quinoa with surface and subsurface drip systems. Irrigation Science, 1-20.
Ebrahimi, H., Hassanpour Darvishi, H. (2015). The relationship between corn yield and water consumption (computational water requirement and soil moisture deficiency). 4 (9) .613-605.(In Farsi)
Fatahi, kh., Babazadeh, H., Najafi, P., &  Sedghi., H. (2019). Irrigation maize planning (SC-701) using plant water stress index in the north of Isfahan. Irrigation Science and Engineering .42 (1) .118-105. (In Farsi)
Heydari, N., Pursif, M., &  Tavakoli, A. (2014). The effect of drought stress on photosynthesis, its related parameters and relative water content of Anise plant. Journal of Plant Research.27 (5).(In Farsi)
Idso. S. B., R. D. Jackson, P. J. Pinter, R. J. Reginato &  J. L. Hatfield. (1981). Normalizing the stress-degree-day parameter for environmental variability. Journal of Agricultural Meteorology 24: 45-55.
Jalilian, S., Soltani Mohammadi, A., &  Boroumand Nasab, S. (2020). Irrigation planning of corn using CWSI index in climatic conditions of Ahvaz. Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 5 (14).(In Farsi)
Khorsand, A., Rezavarinejad, V., Asgarizadeh, H. Madness Harris, A., Rahimi, A., Besharat, s., &  Ashraf Sadeghi, A. (2019). Determination of water stress index (CWSI) to determine the water stress time of corn crop in Urmia region. Iranian Soil and Water Research.50 (4). (In Farsi)
Lalvand, P., Nasrallah, A., Khormian, M., &  Saeedinia, M. (2020). Evaluation of CWSI index for three maize cultivars under drip irrigation regimes (lands of northern Khuzestan). Protection of water and soil resources. (4) 9. (In Farsi)
Merah, O.)2001(. Potential importance of water status traits for durum wheat improvement under Mediterranean conditions. J. Agric. Sci.Cambridge. 137: 139-145.
Nouri, S., Nasrallah, A., Maleki, A., &  Sharifipour, M. (2020). Estimation of soil moisture using plant water stress index for irrigation management of pinto beans. Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 14 (1) .145-136. (In Farsi)
Rezaei Estakhrouyeh, Abbas. (2012). Investigation of the effect of under-irrigation (DI) and localized root drought (PRD) on yield components and water use efficiency (WUE) of corn. PhD Thesis. Chamran martyr of Ahwaz University.(In Farsi)
Ru, C., Hu, X., Wang, W., Ran, H., Song, T., & Guo, Y. (2020). Evaluation of the Crop Water Stress Index as an Indicator for the Diagnosis of Grapevine Water Deficiency in Greenhouses. Horticulturae, 6(4), 86.
Saeedi, R., Sotoudehnia, A., Ramezani Etedali, H., Kaviani, A., &Theoretical, B. (2018). Study of the effect of water salinity stresses and soil fertility on evapotranspiration of forage maize. Iranian Soil and Water Research, 49 (4) .954-945. (In Farsi)
Saeedinia.M., Nasrallah, A., & Sharifipour, M. (2019). Evaluation of plant water stress index ability in irrigation planning and estimation of forage maize yield. Water and soil research. 50 (3).(In Farsi)
Saraker, A. M., Rahman, M .S. &  Paul, N. K. (1999). Effect of soil moisture on.
sepasskhah, A.R. Tavakoli and S.F. Mousavi,(2006). Principles and application of low irrigation. Committee Publications .(In Farsi)
Sezen, M. S,. Yazar, A., Dasgan, Y., Yucel, S., Akyıldız, A., Tekin, S. and Akhoundnejad, Y., 2016. Evaluation of crop water stress index (CWSI) for red pepper with dripand furrow irrigation under varying irrigation regimes. Agricultural Water Management 143, 59–70.
Shahrokh Nia.M. (2015). Irrigation planning of fields and gardens by measuring plant leaf temperature. Ministry of Agricultural Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Agricultural Research Centers and Natural Resources of Fars Province. Technical Journal, No. 7. (In Farsi)
Shellie, K. C., & King, B. A. (2020). Application of a Daily Crop Water Stress Index to Deficit Irrigate Malbec Grapevine under Semi-Arid Conditions. Agriculture, 10(11), 49