اندازه‌گیری جریان در کانال‌ها با استفاده از فلوم‌های ذوزنقه‌ای با پایه‌های استوانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران.

چکیده

چکیده
بدلیل هزینه‌بر بودن و احتیاج به نیروی متخصص جهت بهره‌برداری از تجهیزات پیشرفته اندازه‌گیری جریان در کانال‌ها، استفاده از روشهای ساده، ارزان و کم‌هزینه همواره مورد توجه محققین و شرکت‌های بهره‌برداری از  شبکه‌های آبیاری و زهکشی بوده است. در این پژوهش اندازه‌گیری جریان در کانال‌ها با استفاده از فلوم‌های ذوزنقه‌ای با پایه‌های استوانه‌ای، به صورت آزمایشگاهی در چهار شیب جانبی بررسی شده است. با اندازه‌گیری عمق جریان در بالادست و پایین‌دست گلوگاه فلوم و بر اساس روابط تابعی، یک رابطه و نمودار جداگانه برای محاسبه دبی جریان در هر شیب‌های جانبی بررسی شده بدست آمد (هم در شرایط جریان آزاد و هم در شرایط جریان مستغرق). همچنین برای تمام شیب‌های جانبی بررسی شده یک رابطه برای شرایط جریان آزاد و دو رابطه برای شرایط جریان مستغرق بدست آمد.  میانگین قدرمطلق خطای نسبی (MARE) برای محاسبه دبی بی‌بعد در شرایط جریان آزاد در شیب‌های جانبی (z) 1، 7/0، 4663/0 و 268/0 به ترتیب 2/6، 6/4، 1/8 و 4/9  و در شرایط جریان مستغرق در شیب‌های جانبی مذکور به ترتیب 17/25، 9/22، 19 و 9/14 درصد برآورد شده است. مقدار این پارامتر آماری برای محاسبه دبی بی‌بعد بر اساس رابطه بدست آمده در شرایط جریان آزاد (یک رابطه برای تمام شیب‌های جانبی بررسی شده)  برابر با 2/8 درصد و در شرایط جریان مستغرق (با استفاده از دو رابطه در نظر گرفته شده)، 9/35 و 3/34 درصد محاسبه شدند. در بین شیب‌های جانبی بررسی شده حداکثر مقدار خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) برای محاسبه دبی بی‌بعد در شرایط جریان آزاد 078/0 و در شرایط جریان مستغرق(با استفاده از دو رابطه در نظر گرفته شده)،  34/0 و 38/0 است. بنابراین استفاده از رابطه مربوط به هر شیب جانبی (رابطه‌ای که بطور جداگانه برای هر شیب جانبی بدست آمده است) دارای خطای کمتری نسبت به استفاده از یک رابطه برای تمام شیب‌های جانبی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flow Measurement in Canals using Trapezoidal Flumes with Cylindrical Piers

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Valizadegan 1
  • Negar Aghdasi 2
1 Department of water engineering, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Khoy Branch, Khoy, Iran.
2 Department of water engineering, Faculty of Agriculture , Islamic Azad University, Khoy Branch, Khoy, Iran
چکیده [English]

Due tothe high cost and the need for Experts to use advanced flow measuring equipment in canals, the use of simple, inexpensive and low-cost methods has always been considered by researchers and operating companies of irrigation and drainage networks. In this study, flow measurement in canals has been investigated experimentally using trapezoidal flumes with cylindrical pier in four side slopes. By measuring the flow depth at upstream and downstream of the flume throat, separate relationships and graphs were obtained to calculate the discharge at each studied side slopes on the base of functional relationships (both in free and submerged flow conditions). Also for the studied side slopes, one relation for free flow conditions and two relations for submerged flow conditions were obtained.  Mean absolute relative error (MARE) for calculation of dimentionaless discharge using the obtained relationships under free flow conditions was obtained 6.2, 4.6, 8.1 and 9.4%, and under submerged flow conditions was obtained 25.17, 22.9, 19 and 14% respectively in side slopes (z) of 1, 0.7, 0.4663 and 0.268. The value of  MARE for calculation of dimensionless discharge using the obtained relation for all studied side slopes was obtained 8.2% under free flow conditions and 35.9 and 34.3% under submerged flow conditions (using two related equations). The maximum root mean square error (RMSE) for calculation of dimensionless discharge for the all studied side slopes, was obtained 0.078 under free flow conditions and 0.34 and 0.38 under submerged flow conditions (using two related equations). Then, using the related relation to each side slope (separately) has less error compared to using a relation for all side slopes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Flow
  • Submerged Flow
  • Trapezoidal Canals
  • Cylindrical Piers
  • Dimensional Analysis
Badar, A. M.  Ghare, A. D.  (2012). Development of discharge prediction model for trapezoidal canals using simple portable flume. International Journal of Hydraulic Engineering. 1(5), 37-42.
Baiamonte, G. and Ferro, V. (2007). Simple flume for flow measurement in sloping open channel. Journal of Irrigation & Drainage Engineering, 133(1), 71-78.
Bos, M. G. (1985). Long-throated flumes and broad-crested weirs.  International institute for land Reclamation  and improvement, Wageningen, The Netherland, 156.
 Das, R.  Nayek, M.  Das, S.  Dutta, P.  and  Mazumdar A. (2017). Design and analysis of 0.127 m (5″) Cutthroat flume. Ain Shams Engineering Journal, 8(3), 295-303.
Ghare, A. D. and  Badar,  A. M. (2014). Experimental studies on the use of mobile cylinders for measurement of flow through rectangular channels. International Journal of Civil Engineering, 12(4), 504-512.
Goel, A. (2006). On a flow meter for discharge measurement in irrigation channels. Flow Measurement and Instrumentation 17(5), 255-257.
Hager, W. H. (1985). Modified venture channel. Journal of Irrigation and    drainage engineering , 111(1) , 19-35. 
Hager, W. H. (1986). Modified trapezoidal venture channel. Journal of Irrigation and drainage engineering , 112(3), 225-241.
Hager, W. H. (1988). Mobile flume for circular channel. Journal of Irrigation and drainage engineering, 114(3), 520-534.
Hayawi, H. A.  Yahya A. A. and  Hayawi, G. A. (2013). Analysis of  hydraulic characteristics of cutthroat flume.  Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ),  21(4), 131-141.
Kapoor, A.  Ghare, A. D.  Vasudeo, A. D. and Badar, A. M. (2019).   Channel Flow Measurement Using Portable  Conical  Central  Baffle. Journal of Irrigationand Drainage Engineering, 145(11), 06019010, 1-9.
Matter, H. A. Khadr, M.  Rashwan, I. M.  (2017). Mobile flume for inverted semicircular Open channel, Mansoura Engieering Journal, 42(4), 27-36.
Mohammadi, M. and Vatankhah, A. (2020). Flow measurement flume with cylindrical and conical walls. Iranian soil and water researches, 51(7), 1637-1651 (in Persian).
Peruginelli, A. and Bonacciz, F. (1997). Mobile prisms for flowmeasurement in rectangular channels.  Journal of  Irrigation and Drainage Engineering, 123(3), 170-174.
Rashwan,  I. M. H and  Idress, M.I.  (2013). Evaluation efficiency for mobile as discharge measurement device for partially filled circular channel. Ain Shams Engineering Journal, 4(2), 199-206.
Samani, Z. and Magallanez, H. (1992). Hydraulic characteristics of a circular flume. Journal of Irrigation and Drainage Engineering,  117(4), 559-567.
Samani, Z. and Magallanez, H. (1993). Measuring water in trapezoidal canals. Journal of Irrigation  and  Drainage Engineering. 119(4), 181-189.
Samani, Z. and Magallanez, H. (2000). Simple Flume for Flow Measurement in Open Channels. Journal of Irrigation & Drainage Engineering, 126(2, 127-129.
Tekade, S. A. Vasudeo, A. D.  Ghare, A. D. and  Ingle, R. N. (2016). Measurement  of flow in supercritical flow regime using cutthroat flumes. S ̄adhan ̄a 41(2), 265–272.