بررسی جابجایی‌های قائم و افقی سد خاکی ایوشان با استفاده از ابزاردقیق و تحلیل عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد ، ایران.

2 دانش آموخته، آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)،بروجرد ، ایران.

چکیده

به طورکلی ایمنی سد تنها به طراحی و ساخت آن مربوط نمی‏شود، بلکه به رفتارنگاری کاملی از عملکرد آن در اولین دوره آبگیری و بهره‏برداری و همچنین سرویس‏دهی منظم در طول عمر سد وابسته است. در این پژوهش جابجایی‌های قائم و افقی سد ایوشان با استفاده از نتایج ابزاردقیق در یک دوره زمانی هشت ساله در سه دوره ساخت، اولین آبگیری و بهره‌برداری تحلیل شده است. مدل عددی بزرگترین مقطع سد توسط نرم‌افزارهایGeostudio و Plaxis  تهیه و با لحاظ مدل رفتاری موهر کولمب بررسی گردید. با توجه به نتایج ابزاردقیق، نشست‎ در هسته سد روند افزایشی داشته و بعد از گذشت مدتی از پایان ساخت سد تقریباً به مقدار ثابتی می‌رسد. حداکثر نشست هسته سد در پایان مرحله ساخت به میزان 809 میلی‌متر و معادل 2/1 درصد ارتفاع سد در تراز میانی رخ داده است. جابجایی‌های افقی در جهت طولی بالادست سد کاملاً تحت تاثیر تراز آب مخزن و نیروهای هیدرواستاتیکی است. بیشینه جابجایی افقی در پوسته بالادست سد ایوشان 6/75 میلی‌متر می‌باشد. پس از آبگیری سد، مقدار نشست از ترازهای پایین به طرف ترازهای بالا (تاج سد) روند افزایشی داشته است. به منظور تطبیق داده‎های مشاهداتی و پیش‎بینی شده از رگرسیون چند متغیره و از معیار ضریب تعیین استفاده شد که نتایج  هم‌خوانی حدود 85 درصدی بین داده‎های مشاهداتی و پیش‎بینی شده را نشان می‎دهد و بیانگر اینست که مقادیر نشست حداکثر و محل وقوع آنها با مشخصات فنی موجود مطابقت خوبی دارد و نشان‌دهنده عملکرد مناسب سد ازلحاظ نشست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Vertical and Horizontal Displacements of Eyvashan Earth Dam Using Instrumentation and Numerical Analysis

نویسندگان [English]

  • Mehdi Komasi 1
  • behrang beiranvand 2
1 Assistant Professor, Hydraulic Structure, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Ayatollah ozma Borujerdi, Borujerd, Iran
2 Assistant Professor, Hydraulic Structure, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Ayatollah ozma Borujerdi, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Generally, the safety of a dam is not only related to its design and construction, but also to the complete characterization of its performance during the first dewatering and operation period, as well as regular service during the life of the dam. In this study, the vertical and horizontal displacements of the Eyvashan Dam were analyzed using actual instrument results in an eight-year period in three steps of construction, first dewatering and operation period. The numerical model of the largest section of the dam was prepared by Geostudio and Plaxis software and examined with respect to the behavioral model of Mohr–Coulomb. According to the results of the instrumentation, the settlement of the dam core has increasing trend and sometimes after the construction, it reaches almost constant. The maximum settlement of the dam core at the end of construction phase was 809 mm which is equal to 1.2% of the dam height at the middle level. The horizontal displacements in the longitudinal direction of dam upstream are completely influenced by the reservoir water level and hydrostatic forces. The maximum horizontal displacement in the upper crust of Eyvashan dam is 75.6 mm. After reservoir filling, the amount of settlement from the lower levels to the higher levels (crest of the dam) have had an increasing trend. In order to adapt the observational and predictive data, multivariate regression and determination coefficient were used which showed a consistency result of about 85 percent between observation and prediction data. This indicates that the maximum settlements and their location are agreed well with the technical specifications, revealing the proper operation of the dam in terms of settlement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eyvashan earth dam
  • Geostudio
  • Instrumentation
  • Plaxis
  • settlement
Abdan Faraz Consulting Engineers Co. (2003). Report on the project of the Eyvashan Reservoir Dam.
Abhilasha, P.S. and Balan, T.G. (2014). Numerical Analysis of Seepage in Embankment Dams. Journal of Mechanical and Civil Engineering.13-23.
Beiranvand Yeganeh, N., Mushrefifar, M.R., Mehrnehad, H.R. and Kazempour, S. (2014).Study on the settlement of the Ziba Mohammad earth dam of Khorramabad with the software Plaxis and Geostudio. 1th national conference on soil mechanics and foundation engineering, Iran. (In Farsi).
Clough, R.W. and Woodward, R. J. (1967). Analysis of Embankment Stresses and Deformations. Journal of Soil Mechanics and Found. 529-549.
Dinashinia, M.B. and Arab, Y. (2008). Study of settlement of Karkheh Dam. 2th National Conference on Hydroelectric Power Plants, Iran. (In Farsi)
Duncan, J.M. and Chang, C.Y. (1970). Nonlinear analysis of stress and strain. Soil Mechanics and Foundations Division. 1657-1673.
Ebrahimnejad Sedigh, E., Emami Tabrizi, M. and Barari, S.A. (2000). Measurement of settlement of the Alavian Dam during the exploitation period. 4th Iranian Dam Construction Conference, Iran. (In Farsi).
Gikas, V. and Sakellario, M. (2008). Horizontal deflection Analysis of a large earth dam by means of geodetic and geotechnical methods.13th FIG international symposium on deformation measurements and analysis and 4th IAG symposium on geodesy for geotechnical and structural engineering.
Jannati, P. and Mohammadi, M. (2010) .Investigation of excess pore pressure of pore water generated by earthquake in the clay core of soil dams under the influence of nucleus shape. 9th Iranian Hydraulic Conference, Tehran, Iran. (In Farsi).
Mousavi Azar, S.R., Asadi Anbardan, M. and Akhlaghi, M. (2016). Zenoz earth dam settlement behavior from view point by comparing instrumental data and numerical results", 4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Iran. (In Farsi)
Pelecanos,L., Skarlatos,D. and Pantazis, G. (2018). Finite element analysis of the monitored long-term settlement behaviour of Kouris earth dam in Cyprus, 9th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering - Porto, Portugal.
Rashidi, M. and Haeri, M. (2017). Evaluation of behaviors of earth and rock fill dams during construction and initial impounding using instrumentation data and numerical modeling. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 709-725.
 Rashidi, M., Haeri, M. and Azizyan Gh. (2018). Numerical analysis and monitoring of an embankment dam during construction and first impounding Case study: Siah Sang Dam. Scientia Iranica A, 25(2), 505-515
Sharifi, A.M., Ghaderi, K. and Rahnama, M.B. (2011). Analysis of the 15 Khordad earth dam during the exploitation period using instrumentation data and sign points. 11th national irrigation and evaporation reduction seminar, Iran. (In Farsi).