تغییرات دمایی آب در عمق مخازن در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مخزن سد آیدوغموش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

مخازن سد‌ها از جمله مهمترین منابع تأمین آب به شمار می‌روند که می‌توانند کیفیت آب را با نغییر دما تحت تاثیر قرار دهند. شرایط متأثر از تغییرات اقلیمی می‌‌توانند بر رژیم حرارتی آب مخازن موثر باشد. این پژوهش تغییرات دمایی آب را در عمق مخزن آیدوغموش تحت شرایط متأثر از تغییرات اقلیمی در بازه زمانی 10 ساله (2039-2030) بررسی می‌کند. دما و بارش توسط مدل CGCM2 (گزارش سوم IPCC) تحت یک سناریو انتشار B2 در بازه زمانی 10 ساله پایه (2000-1991) استخراج و سپس برای شرایط آینده برآورد می‌شوند. در ادامه، شبیه‌سازی لایه‌بندی حرارتی، توسط مدل کیفی CE-QUAL-W2 انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که دما در سطح آب و کف مخزن در شرایط تغییر اقلیم نسبت به شرایط پایه افزایش خواهد یافت. دما در سطح آب به‌طور متوسط 5/1 درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. یافته‌های این پژوهش مدیران و برنامه‌ریزان را در راستای مدیریت بهینه منابع آب یاری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Temperature variation of water in reservoir depth under climate change conditions (Case study: Aidoghmoush dam reservoir)

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Azadi 1
  • Parisa-Sadat Ashofteh 2
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Reservoirs are among the most important sources of water supply that can affect the quality of water by changing the temperature. Conditions affected by climate change could affect the thermal regime of reservoirs water. This study investigates the temperature variation of water in Aidoghmoush reservoir depths under climatic conditions in the 10-year period of climate change (2030-2039). Temperature and precipitation are extracted by the CGCM2 model (IPCC’s Third Assessment Report) under a B2 emission scenario in the 10-year period of time (1991-2000) and then they were estimated for future conditions. In the following, thermal stratification simulation is performed by the CE-QUAL-W2 qualitative model. The results show that the temperature at the water surface and the floor of the reservoir will increase in conditions of climate change relative to the baseline conditions. The water temperature will increase by an average of 1.5 oC. The findings of this study will help managers and planners to optimize water resources management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal regime
  • CE-QUAL-W2 model
  • Quality management of reservoirs
Afshar, A., Feizi, F., Yousefi Moghadam, A., and Saadatpour, M. (2017). Enhanced CE-QUAL-W2 model to predict the fate and transport of volatile organic compounds in water body: Gheshlagh reservoir as case study. Environmental Earth Science, 76: 803, Doi: 10.1007/s12665-017-7108-5.
Afshar, A., Kazemi, H., and Saadatpour, M. (2011). Particle swarm optimization for automatic calibration of large scale water quality model (CE-QUAL-W2): Application to Karkheh Reservoir, Iran. Water Resources Management, 25 (10), 2613-2632.
Amirkani, M., Bozorg-Haddad, O., Ashofteh, P.-S., and Loáiciga, H. A. (2016). Determination of the optimal level of water releases from a reservoir to control water quality. Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, 20 (2), Doi:10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000295.
IPCC (2001). Summary for Policymakers, in McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leary, N.A., Dokken, D.J.and White, K.S. (eds.) (2001) Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability,Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panelon Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 1-1042.
IPCC-TGCIA (Intergovernmental Panel on Climate Change, Task Group on Scenarios for Climate Impact Assessment).(1999). Guideline on the use of scenario date for climate impact and adaptation assessment. Version 1, T .R. Carter, M. Hullme, and M. Lal, eds., Intergovernmental Panel on Climate Change, Task Group on Scenarios for Climate Impact Assessment,69.
IPCC-DDC. (1988). Data distribution center, from http: // ipcc-ddccru.uea.ac.uk/
Firoozi, F., Roozbahany. A., Massah-Bavani, A., and Lotfi. S. (2016). Evaluation of the effect of climate change on the thermal stratification phenomenon of the latan dam reservoir. International Climate Change Conference. (In Farsi)
Nazariha, M., Danaei, E., Hashemi, S-H., and Izad-Doustdar, A. H. (2009). Prediction of Thermal Stratification in Proposed Bakhtyari Reservoir with CE-QUAL-W2. World Environmental and Water Rwsources Cngress, 142(12), DOI: 10.1061/41036(342)398.
Obregon, O., Chilton, R. E., Williams, G. P., James Nelson, E., and Miller, J. B. (2011). Assessing climate change effects in tropical and temperate reservoirs by modeling water quality scenarios. World Environmental and Water Resources Congress, Palm Springs, California, United States, 22-26 May, DOI: 10. 1061 / 41173 (414) 407.
Saeidi, P., Mehrdadi. N., Ardestani, M., and Baghvand. A. (2012). Simulation of thermal stratification and dissolved oxygen concentration CE-QUAL-W2 midel (case study: shahid rajaee dam reservoir. Ecology. (In Farsi)
Saadatpour, M.,Heravi, A. (2016). Study of Environmental Performance Creteria in Karkhe Reservoir Using Enhanced Model of CE-QUAL-W2 (V3.72). Iran-Water Resources Research. (In Farsi)
Saadatpour, M., Afshar, A., Edinger, J. E. (2017). Meta-model Assisted 2D Hydrodynamic and Thermal Simulation Model (CE-QUAL-W2) in Deriving Optimal Reservoir Operational Strategy in Selective Withdrawal Scheme. Water Resources Management, DOI: 10.1007/s11269-017-1658-x.
Zargarpour, H., Gheravi. M., and Dehghan, J. (2007). Thermal stratification in tandem reservoirs- case study: karun 1, karun 2, and karun 3 reservoirs. Iran-Water Resources Research Engineering. (In Farsi)