جریان غیرماندگار در سرریز‌ لبه‌تیز مثلثی واقع در انتهای یک مخزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سازه های آبی، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

سرریز‌های لبه‌تیز از سازه‌های متداول در اندازه‌گیری جریان در شبکه‌های آبیاری و دیگر سامانه‌های آبی هستند. نصب و بهره‌برداری این سازه‌ها نسبت به سایر انواع سازه‌ها و تجهیزات، ساده‌تر و هزینه‌های نگهداری آن‌ها هم کمتر است. اما وضعیت عملکرد سرریزهای لبه تیز و روابط دبی-اشل یا منحنی‌های سنجه آن‌ها در شرایط غیرماندگار به ندرت مورد بررسی قرار گرفته‌است. در تحقیق حاضر، جریان غیرماندگار عبوری از سرریز مثلثی 90 درجه که در انتهای یک مخزن قرار گرفته‌است در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر آن بر روی مقادیر دبی عبوری از سرریز سنجیده شد. در این تحقیق نشان داده شد که روش روندیابی پالس اصلاح شده در مقایسه با حل معادلة مخزن دارای نتایج بهتری است و بر اساس نتایج حاصل از روش پالس اصلاح شده، اختلاف قابل توجهی بین مقادیر دبی محاسبه شده از روابط جریان ماندگار و غیرماندگار وجود دارد بطوریکه در برخی شرایط این اختلاف به حدود 40 درصد نیز می‌رسد. لذا استفاده از روابط دبی-اشل و منحنی‌های سنجه متداول ماندگار در شرایط غیرماندگار نیازمند بازنگری و توجه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Unsteady Flow in V-Notch Weir Located at the End of a Storage

نویسندگان [English]

  • Firouz Ghasemzadeh 1
  • Salah Khoochakzadeh 2
1 PhD Candidate, University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Sharp-crested weirs are common measuring devices in rivers and irrigation networks. Their installation and operation are simple yet very practical. The hydraulic performance of sharp-crested weirs and their head-discharge equations in unsteady flow condition are of great interest, however, very limited studies are available in the literature. In the present study, the hydraulic performance of 90° V-notch weir, located at the end of a storage, was investigated in unsteady flow condition and the differences between steady and unsteady overflow were observed and evaluated. The results indicate that the difference between steady and unsteady discharges are significant whereas the difference value of investigated scenarios arise up to 40 percent, sometimes. Therefore, the previous head-discharge equations are no longer valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unsteady flow
  • Stage-discharge
  • V-Notch weir
  • Unsteady head-discharge equation
  • Storage routing
Aricò, C., Nasello, C. and Tucciarelli, T. (2009). Using unsteady-state water level data to estimate channel roughness and discharge hydrograph, Advances in Water Resources, 32, 8, 1223.
Bazaz, A. (2008). Discharge coefficient of weirs in unsteady flow, MSc thesis, Tehran University. (In Persian)
Bos MG. (1989). Discharge measurement structures. Publication no. 161. Delft Hydraulic Laboratory, Delft: The Netherlands. (Also Publication no. 20, ILRI, Wageningen, The Netherlands).
Carter, R. W., Godfrey, R. G. (1960). Storage and flood routing, USGS report, iv, p. 81-104 :ill. ;23 cm.
Chanson H. and Wang H. (2013). Unsteady discharge calibration of a large V-notch weir. Flow Measurement and Instrumentation 29 (2013) 19–24.
Chaudhry. M. H. (2008). Open-Channel Flow. Second Edition. Springer Science+Business Media, LLC. New York.
Chow, V. T. (1959)."Open Channel Hydraulics," McGraw-Hill Kogakusha Ltd., Tokyo, Japan.
Clemmens, A. J., Wahl, T. L., Bos, M. G., and Replogle, J. A. (2001). Water Measurement with Flumes and Weir. Publication no. 58, ILRI, Wageningen, The Netherlands.
De Laine, R. J. (1964). Calibration of weirs using the rate of pondage drawdown, Journal of Hydrology, 2 (1964) 130-140.
Fiorentini, M. and Orlandini, S. (2013). Robust numerical solution of the reservoir routing equation, Advances in Water Resources, 59(2013), p.123–132
Fread, D. L. (1985). Channel routing, Hydrological Forecasting, John Wiley and sons Ltd. New York:John Wiley and Sons; 1985. p.437–503.
Hager, W. and Sinniger, R. (1985). ”Flood Storage in Reservoirs.” J. Irrig. Drain Eng., 111(1), 76–85
Henderson, F.M. (1966). Open channel flow: New York, MacMillan, 522 p.
Johnson, F. A. and Green C.S. (1977). The calibration of sharp crested weirs by the pondage drawdown method, Journal of Hydrology, 33 (1977) 363-373.
Kuhnle, R. A. and Bowie, A. J. (1992). "Loop Rating Curves from Goodwin Creek". Proceedings of the Hydraulic Engineering sessions at Water Forum ’92. Baltimore, Maryland, August 2–6, 1992. (Published by American Society of Civil Engineers).
Raghunath, H. M. (2006). Hydrology: Principles, Analysis, Design, New Age International (P) Ltd., Publishers
USBR. (1989). Flood hydrology manual, A water resources technical publication, First Edition 1989.
USBR. (2012). Laboratory Evaluation of Open Channel Area-Velocity Flow Meters, Hydraulic Laboratory Report HL-2012-03.
USDA-Soil Conservation Service. (1989). Hydrology Training Series. Module 111-Reservoir Flood Routing.