بهسازی خاک در برابر پدیده رگاب با استفاده از صفحات ژئوگرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

3 مربی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

پدیده رگاب یک فرآیند فرسایشی است که تحت تأثیر جریان نشت رو به بالا در زیر سازه‌های آبی رخ می‌دهد و در صورت عدم توجه کافی برای مقابله با آن ممکن است پایداری و ایمنی سازه هیدرولیکی را تحت تأثیر جدی قرار دهد. در این تحقیق، اثر مسلح سازی یک خاک در تغییر شیب هیدرولیکی بحرانی و نیروی مقاوم به رگاب بررسی شد. مسلح سازی توسط دو نوع ژئوگرید با ابعاد منفذی 6 میلی‌متر (ژئوگرید 1) و 2 میلی‌متر (ژئوگرید 2) صورت پذیرفت. آزمایش‌های یک‌بعدی رگاب روی نمونه‌های یک خاک ماسه‌ای، خاک مسلح شده با صفحات دو نوع ژئوگرید 1 و 2 که به روش استاتیکی متراکم و تهیه شده‌اند، در دستگاه ویژه طراحی شده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد مسلح سازی به‌وسیله صفحات ژئوگرید موجب بهسازی خاک در مقابل پدیده رگاب می‌گردد، به­طوری­که شیب هیدرولیکی بحرانی و نیروی مقاوم به رگاب افزایش می­یابد و افزایش درجه بهسازی وابسته به تعداد صفحات ژئوگرید و موقعیت آن­ها نسبت به یکدیگر در نمونه می­باشد. از طرفی نتایج نشان داد، در شرایط و موقعیت یکسان عملکرد دو نوع ژئوگرید تقریباً مشابه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Treatment a soil against piping phenomenon using geogrid sheets

نویسندگان [English]

  • sepideh akrami 1
  • ali raeesi estabragh 2
  • jamal Abdolahi Baik 3
1 MSc Student, Dept. of Hydraulic Structures irrigation and reclamation, univ of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Dept of irrigation and reclamation, univ of Tehran, Tehran, Iran
3 Lecturer., Dept of irrigation and reclamation, univ of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Piping is an erosive process that occurs in hydraulic structures under the influence of upward seepage. Lack of sufficient notice of this phenomenon may seriously affect the stability of hydraulic structures. In this research work the effect of reinforcement soil on the variations of critical hydraulic gradient and seepage force were investigated through experimental tests. Reinforcement of samples was performed by two geo grids with mesh diameters of 6mm (No.1) and 2mm (No.2). One dimensional piping test were carried out on non-reinforced vs. reinforced sandy soil samples, compacted and fabricated through static methods, and in a specially designed apparatus. The results indicated that the critical hydraulic gradient and resistance against seepage force increased by reinforcement of the samples and that the resistance is a function of the number of the geogrid sheets as well as their location. In addition, the results indicated that the effect of the two geo grids is nearly the same for treatment of the soil against piping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • piping
  • seepage velocity
  • critical hydraulic gradient
  • Soil reinforcement
  • Geogrid
Das, A., Jayashrec, Ch. and Viswandahm, B.V.S. (2009). Effect of randomly distributed geofibers on the piping behaviour of embankments constructed with fly ash as a fill material. Geotextiles and Geomembranes, 27 (5), 341–349.
Foster, M.A., Fell, R. and Spannagle, M. (2000). The statistics of embankment dam failures and accidents. Canadian Geotechnical Journal, 37 (5), 1000–1024.
Iizuka A., Kawai, K., Kim, E.R. and Hirata, M. (2004). Modeling of the confining effect due to the geosynthetic wrapping of compacted soil   specimensGeotextiles and Geomembranes, 22 (5), 329-358.
Ojha, C.S., Singh, V.P. and Adrian, D.D., (2003). Determination of critical head in soil piping. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE 129 (7), 511–518.
Patra, C.R., Das, B.M. and Atalar, C., (2005). Bearing capacity of embedded strip foundation on geogrid-reinforced sand. Geotextiles and Geomembranes, 23 (5), 454-462.
Park, T. and Tan S.A., (2005). Enhanced performance of reinforced soil walls by the inclusion of short fiber. Geotextiles and Geomembranes, 23 (4), 348-361.
Sherard, J.L., Dunnigan, L.P.and. Talbot, J.R., (1984). Basic properties of sand and gravel filters. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE 110 (6), 684–700.
Skempton, A.W., and Brogan, J.M., (1994). Experiments on piping in sandy Gravel, journal of Geotechnique, 44 (3), 444-460.
Sivakumar Babu, G.L., Vasudevan, A.K., (2008). Seepage velocity and piping resistance of coir fiber mixed soils. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE 134 (4), 485–492.
Vidal, M.H. (1978). The development and future of reinforced earth. Proceedings of a Symposium on Earth Reinforcement at the ASCE Annual Convention, Pittsburgh, Pennsylvania, 1-61. 
Varuso, R.J., Grieshaber, J.B. and Nataraj M.S. (2005).   Geosynthetic reinforced levee test section on soft normally consolidated clays. Geotextiles and Geomembranes, 23 (4), 362-383.
Zornberg, J.G. (2002). Discrete Framework for Limit Equilibrium Analysis of Fibre-Reinforced Soil. Géotechnique, 52 (8), 593-604.
ASTM D698. Standard test method for laboratory compaction characteristics of soil using standard effort. ASTM International West Conshohochen, PA, USA.