افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب

2 عضو هیات علمی

3 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

چکیده

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل WAPABA و مقایسه کارایی آن با مدل SALAS در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل‌ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (CE،RMSE،R2و MAE) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده مدل­ها و اندازه‌گیری­شده در ایستگاه­های هیدرومتری استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل SALAS رواناب را در ایستگاه­ها بیشتر از میزان واقعی برآورد کرده که علت برآورد بیشتر این مدل وزن­دهی بیشتر به بارش و وزن­دهی کمتر به سایر پارامترها است. درحالی‌که مدل WAPABA مقدار رواناب را با در نظر گرفتن وزن­های یکسان برای هریک از پارامترها با دقت بهتری شبیه‌سازی کرده ولی در ایستگاه قطعه چهار شبیه‌سازی مدل مناسب نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving runoff prediction using WAPABA model

نویسندگان [English]

  • Behnam Rashidi 1
  • Shahab Araghinejad 2
  • Kumars Ebrahimi 3
1 MSc Student
2 Associate Professor
3
چکیده [English]

This paper aims to increase the accuracy of runoff predictions using WAPABA model and with comparing its efficiency with SALAS model outputs, involving hydrometric runoff data of North Markazi Province-Iran, for year 2010-2011. The above mentioned models were applied and calibrated using the mentioned historical data. Then the performance of each model were evaluated using different criteria including; CE, RMSE, R2 and MAE. Also, comparison of the models predictions with the measured data were made. Results show that the predicted runoff data using SALAS model are values more than the measured data, which can be due to the weighting values of this model. In other words in SALAS model the weights which relate to precipitation is more than other parameters. While WAPABA runoff model with the same weights, which are considered for all parameters, have a better and accurate predictions. However, in this study for the Ghet-e-Char station of the case study WAPABA model had not suitable predictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • precision
  • Performance
  • Runoff
  • SALAS
Vandewiele, G.l. Xu, C. Ni-Lar-Win, Y, (1992). Methodology and comparative study of monthly water balance models in Belgium, china and burma, journal of hydrology, 43.
Arnel, W. Nigel (1992). Factors controlling the effects of climate change on river flow regimes in humid temperate environmenta, Journal of hydrology, 132.
Rajurkar. M.P. Kothyarib. U.C. Chaube. U.C (2004).Modeling of the daily rainfallrunoff relationship with artificial neural network, Journal of Hydrology, 285.
Saito, Laurel. Biondi, Franco. SALAS, Jose D. Panorska, Anna. Kozubowski, Tomasz (2008). Watershed modeling approach to streamflow reconstruction from tree-ring records, Environmental Research Letters, 3:024006 (6pp) doi:10.1088/1748-9326/3/2/024006.
Lilua, Xiong. GuoShenglianego (1999). A two –parameter monthly water balance model and its application, Journal of hydrology, 216, 1-2
Peel, M.C.Chiew, F.H. Western, A.W. McMahon, T.A. 2008.Extension of Unimpaired Monthly Streamflow Data and Regionalisation of Paramete Values to Estimate Streamflow in Ungauged Catchments.National Land and Water Resources Audit Report. Centre for Environmental Applied Hydrology, University of Melbourne, Melbourne, VIC, Australia, p. 37.
Zhang, L. Potter, N.Hickel, K. Zhang, Y. Shao, Q. 2008. Water balance modelling over variable time scales based on the Budyko framework – model development and testing. J. Hydrol. 360 (1–4), 117–131.
Salas, Jose D (2003). Conceptual Model of a Watershed at Seasonal Time Scales (SEAMOD-03), Hydrology and Water Resources Program, Dep. of Civil Engineering, Colorado State University. USA.
Mahdavi,M. and azarakhshi, M.(2003). Determining the appropriate monthly water balance model of small watershed in the country.Iranian Journal of Natural Resources, (3). (In Farsi)
Delavar, M. morid, S. Shafiei far, M. (2008). Simulation, sensitivity and uncertainty analysis in groundwater level changes to the components of the water balance of Lake Urmia. HydraulicJournal, (3).(In Farsi)
Mirzaei, M. and Khazaei, M. (2014). Evaluation of the efficiency of simulation of surface flow water balance model SALAS Watersheds in the province Kohgiloyeh and Boyerahmad. Geographyand Development, (35), 95-108. (In Farsi)