بررسی و مقایسه توزیع مجدد رطوبت در آبیاری قطره‌ای با جریان پالسی و جریان پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

آبیاری پالسی از یک فاز آبیاری و یک فاز استراحت تشکیل می‌شود. کاربرد متناوب آب در آبیاری قطره‌ای باعث می‌شود که پیشروی با آب کمتری نسبت به جریان پیوسته تکمیل شود که بر روی الگوی رطوبتی خاک تأثیر می‌گذارد. توزیع رطوبت در خاک پس از قطع آبیاری توزیع مجدد گفته می‌شود. توزیع مجدد رطوبت به‌اندازه‌ای قابل‌توجه است که لازم است در طراحی لحاظ شود. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی توزیع مجدد آب در خاک در آبیاری قطره‌ای برای دو حالت جریان پالسی و پیوسته است. برای این منظور از قطره‌چکان‌هایی با دبی‌های 4/2 و 8 لیتر بر ساعت برای سه بافت خاک در یک مدل فیزیکی استفاده شد. نتایج نشان داد که توزیع مجدد رطوبتی در خاک رسی برای دبی 4/2 لیتر بر ساعت (در حالت عمودی) قابل‌توجه بود و به 23 درصد هم رسید. نتایج نشان داد کهمقدار توزیع مجدد در جهت افقی در خاک شنی نسبت به خاک رسی برای دبی کمتر (4/2 لیتر بر ساعت) در آبیاری پیوسته 7 درصد بیشتر است و برای آبیاری پالسی این مقدار 5 درصد می‌باشد. همچنین مقدار توزیع مجدد در جهت قائم در خاک رسی نسبت به شنی برای دبی کمتر در آبیاری پیوسته 6 درصد و برای آبیاری پالسی 4 درصد بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and comparing of redistribution of moisture in drip irrigation by pulsed flow and continuous flow

نویسندگان [English]

  • arash mohammad beigi
  • Farhad Mirzaei
  • Negin Ashraf
چکیده [English]

Pulse irrigation is consisted of an irrigation phase and a resting or non-operative irrigation phase. Water intermittent use causes that advance front with less volume water over continuous irrigation is completed, which it effect on the pattern of soil moisture. Another important subject in trickle irrigation is water distribution in non- operative irrigation that called redistribution. Amount of Redistribution is notable so it should have been considered in designing. The main objective of this present study is to evaluate pulsed and continuous redistribution of water in drip irrigation. For this purpose, both pulse and continuous surface drip irrigation by specified discharge (2.4 and 8 L/hr.) on three soil textures was tested in a physical model. The results showed that the vertical moisture redistribution in clay for less discharge (2.4 L/hr) is considerable and reached to 23 percent. The conclusion in continues showed horizontal redistribution in sandy for less discharge is 7 percent more than clay and this is 5 percent for pulse. Also for continues the vertical redistribution value in clay with q1 is about 6 percent and for pulse is about 4 percent more than clay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: horizontal front advance
  • resting phase
  • vertical front advance
  • wetting pattern
  • pulse irrigation
Beeson, R. C. (1992). Restricting overhead irrigation to dawn limits growth in container-grown woody ornamentals. HortScience, 27(9), 996–999.
Cote, C. M., Bristow, K. L., Charlesworth, P. B., Cook, F. J., & Thorburn, P. J. (2003). Analysis of soil wetting and solute transport in subsurface trickle irrigation. Irrigation Science, 22(3-4), 143–156.
Dole, J. (1993). Water and fertilizer rate reduction. Greenhouse Grower. 11(13),24-28.
Elmaloglou, S., & Diamantopoulos, E. (2009). Effects of hysteresis on redistribution of soil moisture and deep percolation at continuous and pulse drip irrigation. Agricultural Water Management, 96, 533–538.
Karimi.B, Mirzaie, F., & Sohrabi, T. (2013). Evaluation of Moisture Front Redistribution in Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems. water-soil science. 23(3), 183–192.
Karmeli, D., & Peri, G. (1974). Basic principles of pulse irrigation. Irrigation and Drainage Division, 100(3), 309–319.
Lamm FR, Ayars JE, Nakayama FS, 2007. Micro Irrigation for Crop Production (Design, Operation and Management). Publication of Elsevier Academic Press. USA
Levin, I., & Van Rooyen, F. C. (1977). Soil water flow and distribution in horizontal and vertical directions as influenced by intermittent water application. Soil Science, 124(6), 355–365.
Levin, I., Van Rooyen, P. C., & Van Rooyen, F. C. (1979). The effect of discharge rate and intermittent water application by point-source irrigation on the soil moisture distribution pattern. Soil Science Society of America. 43(1), 8–16.
Mostaghimi, S., Mitchell, J.K., (1983). Pulsed trickling effect on soil moisture distribution. Water Resour. Bull. 19 (4), 605–612.
Pitts D.J., Y.J. Tsai, T.A. Obreza and D.L. Myhre. (1991). Flooding and drip irrigation frequency effects on tomatoes in South Florida, Trans. American Society of Agricultural Engineers, 34 (3), 865–870.