ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های ترکیبی دراستیک اصلاح‌شده، رگرسیون لجستیک و تحلیل سلسله مراتبی ‌دراستیک (دشت هشتگرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

نحوه انتقال آلاینده‌ها به آب زیرزمینی از نظر موقعیت مکانی و سرعت انتقال آلاینده، متفاوت است که شناسایی این مناطق و مدیریت اصولی آن‌ها برای انواع کاربری‌ها، با توجه به حساسیت آن‌ها در انتقال آلودگی ضروری است. روش دراستیک از جمله روش‌های هم‌پوشانی تهیه نقشه حساسیت به آلودگی است که هفت پارامتر اصلی در انتقال آلودگی به سفره آب زیرزمینی و پخش آلودگی در آن دخالت داده می‌شود. با توجه به اثرات محلی پارامترهای مختلف ورودی مدل دراستیک، نیاز با اصلاح ضرایب و نوع داده‌های ورودی می‌باشد که با توجه به شرایط منطقه و مطالعات جامع و متعدد در دشت هشتگرد، اقدام به بررسی آسیب‌پذیری دشت به روش دراستیک اصلاح‌شده، رگرسیون لجستیک و تحلیل سلسله مراتبی - دراستیک گردید. علاوه بر پارامترهای ورودی روش دراستیک، کاربری اراضی نیز با توجه به نقش آن در تولید آلودگی و همچنین اثرات انسانی وارد محاسبات گردید. در قسمت غربی دشت یک آبخوان تحت فشار وجود دارد که اکثر تغذیه این آبخوان از قسمت‌های شمالی دشت می‌باشد و این قسمت در اعتباریابی خروجی مدل دراستیک با نیترات و همچنین مدل‌های ترکیبی به دلیل مغایرت با پیش‌فرض‌های مدل دراستیک حذف گردید. در اعتباریابی شاخص‌های آسیب‌پذیری، همبستگی اسپیرمن به ترتیب برای دراستیک معمولی، دراستیک اصلاح‌شده، رگرسیون لجستیک و تحلیل سلسله مراتبی دراستیک برابر 79/0، 84/0، 86/0 و 91/0 محاسبه گردید که روش تحلیل سلسله مراتبی دارای بالاترین ضریب همبستگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of groundwater vulnerability using Modified DRASTIC, Logistic Regression and AHP-DRASTIC (Hashtgerd plain)

نویسندگان [English]

  • Bahram Bakhtiare Enayat 1
  • Arash Malekian 2
  • Ali Salajeghe 3
1 university of tehran
2 University of Tehran faculty
3 professor of university of Tehran
چکیده [English]

Parts of the Plain are different roles as pollutants velocity and reach into groundwater. Land assessment and their proper management for a variety of land uses, due to their susceptibility to transfer contaminations is essential. DRASTIC method as overlaying way has the seven influencing parameters for contamination susceptibility mapping. Due to local effects on DRASTIC model parameters, coefficients modify for the input data is required. . According to multiple studies in the Hashtgerd plain, to assess the aquifer vulnerability, modified DRASTIC method, logistic regression-DRASTIC and hierarchical analysis process DRASTIC was used. In addition to the DRASTIC input parameters, land uses were used in analysis considering its role in the production of contamination. The western part of the study area, there is an aquifer that charged from the eastern of the plain. DRASTIC model as output of the model validate with nitrates and eastern areas was excluded. In validating indicators of vulnerability, Spearman correlation, are calculated respectively 0.79, 0.84, 0.86 and 0.91 for DRASTIC, modified DRASTIC, logistic regression-DRASTIC and hierarchical analysis process –DRASTIC and Analytical Hierarchy Process has the highest correlation coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater vulnerability
  • DRASTIC
  • Logistic regression
  • Hierarchical Analysis Process
al-Adamat, R. A., Foster, I. D. & Baban, S. M. 2003. Groundwater vulnerability and risk mapping for the Basaltic aquifer of the Azraq basin of Jordan using GIS, Remote sensing and DRASTIC. Applied Geography, 23, 303-324.
Aller, L., Lehr, J. H., Petty, R. & Bennett, T. 1987. drastic: a standhrdized system to evaluate ground water pollution potential using hydrugedlugic settings.
Fritch, T. G., Mcknight, C. L., Yelderman Jr, J. C. & Arnold, J. G. 2000. An aquifer vulnerability assessment of the Paluxy aquifer, central Texas, USA, using GIS and a modified DRASTIC approach. Environmental Management, 25, 337-345.
Gemitzi, A., Petalas, C., Tsihrintzis, V. A. & Pisinaras, V. 2006. Assessment of groundwater vulnerability to pollution: a combination of GIS, fuzzy logic and decision making techniques. Environmental Geology, 49, 653-673.
Kalinski, R. J., Kelly, W. E., Bogardi, I., Ehrman, R. L. & Yaniamoto, P. D. 1994. Correlation between DRASTIC vulnerabilities and incidents of VOC contamination of municipal wells in Nebraska. Groundwater, 32, 31-34.
Panagopoulos, G., Antonakos, A. & Lambrakis, N. 2006. Optimization of the DRASTIC method for groundwater vulnerability assessment via the use of simple statistical methods and GIS. Hydrogeology Journal, 14, 894-911.
Rupert, M. 2001. Calibration of the DRASTIC ground water vulnerability mapping method. Groundwater, 39, 625-630.
Satty, T. L. 1980. The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill New York.
Secunda, S., Collin, M. & Melloul, A. 1998. Groundwater vulnerability assessment using a composite model combining DRASTIC with extensive agricultural land use in Israel's Sharon region. Journal of Environmental Management, 54, 39-57.
Shahmaleki, N. K., S.M.R.Behbahani, Boani, A. M. & K.Khodai. 2013. Copparson of Logistic Regression, modified drastic and AHP-DRASTIC for  groundwater vulnerability. Journal of Environmental Studies, 38, 79-92.
Shemshaki, A., Mohammadi, Y. & Bolourchi, M. J. 2011. Investigation on Confined Aquifer & its Role on Subsidence Occurrence in Hashtgerd Plain. Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, 20, 137-142.
Tim, U., Jain, D. & Liao, H. H. 1996. Interactive Modeling of Ground‐Water Vulnerability Within a Geographic Information System Environmenta. Groundwater, 34, 618-627.