بررسی اثر زهکش حائل شوره زار قزوین بر سطح ایستابی منطقه با استفاده از مدل Seep/w

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار و مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، گروه مهندسی آب

چکیده

افت سطح آب زیرزمینی مشکلات زیادی را به همراه دارد که یکی از مهمترین این آن، پیشروی آب زیرزمینی شور به سمت اراضی بالادست در دشت­ها است. همچنین، کاهش خروج املاح از طریق جریان آب زیرزمینی مشکل دیگری است که رخ خواهد داد. از راه­های مقابله با این مشکلات، استفاده از زهکش حائل است. پژوهش پیشرو مربوط به طرح پایش و مدل­سازی زهکش حائلی است که در حاشیه شوره­زار مرکزی دشت قزوین و به­منظور کنترل و جلوگیری از پیشروی شوری به سمت اراضی بالادست آن احداث شده است. برای پایش اثر این زهکش، تعداد 99 حلقه چاهک مشاهده­ای در 9 مقطع عمود بر زهکش (A تا I) حفر شد. در هر مقطع، تعداد هفت چاهک در بالادست و به فواصل 10، 25، 50، 100، 250، 500 و 1000 متر و چهار چاهک در پایین‌دست و به فواصل 10، 25، 50 و 250 متری از خط زهکش حفر شد. هر ماه یک بار سطح آب این چاهک­ها قرائت و یک نمونه آب از هریک تهیه شد. با انجام آنالیز شیمیایی این نمونه­ها، تغییرات شیمیایی سفره آب زیرزمینی در اثر وجود زهکش مشخص شد. همچنین، شرایط منطقه تحت تأثیر زهکش با استفاده از بسته نرم­افزاری Geostudio شبیه­سازی شد. از مدل Seep/w یکی از مدل­های این بسته نرم­افزاری برای شبیه­سازی شرایط هیدرولیکی منطقه استفاده شد. مدل عددی مورد استفاده با استفاده از مشاهدات مرداد ماه 89 در مقطع B واسنجی و سپس با آمار برداشت شده در چهار ماه بعد از آن صحت سنجی شد. مقادیر کارآیی مدل­سازی و ضریب تبیین در مرحله واسنجی به ترتیب 91/0 و 97/0 بود. همچنین، کارآیی مدل­سازی و ضریب تبیین در مرحله صحت­سنجی به ترتیب بیش از 87/0 و 91/0 بود که بیانگر دقت بالای مدل در شبیه­سازی سطح آب زیرزمینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Qazvin Marshland Interceptor Drain Effects on Water Table Using Seep/w Model

نویسندگان [English]

  • abbas Sotoodehnia 1
  • Mohadese Jafarei 2
2 Imam Khomeini International University, Water Engineering Dep.
چکیده [English]

The groundwater level dropping has many problems. One of the most important problems is saline groundwater advancing in the upper area of the plains. Also, decreasing of saline effluent from the groundwater is another problem that occurs. The interceptor drain is a method for solving these problems. In this study, effect of Qazvin marshland interceptor drain is simulated. To monitor the effectiveness of these drains, wells of 99 loops were excavated in 9 sections perpendicular to the drain (A to I). Seven wells per section were excavated in the upstream at 10, 25, 50, 100, 250, 500 and 1000 meters distances from the drain and 4 wells in the downstream at 10, 25, 50 and 250 m. The wells water level was measured in once a month and a water sample was taken from each. Chemical analysis of the samples, and chemical changes in ground water drainage were determined. The condition of affected by drainage was simulated using the software package Geostudio. Model, the hydraulic conditions (model Seep/ w) is the model. The numerical model used in section B was calibrated using observations of August 2010 and the data were collected four months after it was verified. In the calibration phase, Values of modeling efficiency and coefficient of determination were 0.91 and 0.97, respectively. These values were 0.87 and 0.91 in validation phase, respectively. These values of validation show the good efficiency of the model in groundwater level prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saline groundwater advancing
  • Geostudio
  • Hydraulic conductivity
Akram, M. and Sotoodehnia, A. (2011). “Monitoring plan of interceptor drain in Qazvin”. Company Reports, Kamab Pars Saman Abran, Ministry of Agricultural. (In Farsi)
Azari, A., Liaghat, Z. and Darbandi, S. (2002). “Drainage, quantity and quality of the return flow”. Drainage Working Group, publisher of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage, first published. (In Farsi)
Carluer, N. and Marsily, G. D. (2004). “Assessment and modeling of the influence of man-made networks on the hydrology of a small watershed: implications for fast flow components, water quality and landscape management”. Journal of Hydrology, 285, 76–95.
Dykes, A. P., Gunn, J. and Convery, K. J. (2008) “Landslides in blanket peat on Cuilcagh Mountain, northwest Ireland”, Geomorphology, 102, 325–340.
Honar. M. R., Shamsnia, S. A. and Gholami, A. (2011). “Evaluation of water flow and infiltration using HYDRUS model in sprinkler irrigation system”. 2nd International Conference on Environmental Engineering and Applications IPCBEE. IACSIT Press, Singapore.
Iranian National Committee on Irrigation and Drainage Development Committee Newsletter, (2008). Iranian National Committee on Irrigation and Drainage, No. 71.
Lashgaripur, Gh. R., Kazemi Golian, R. and Mirshahi, M. (2007). “Effect of groundwater level decline in the quality of the plain frame - Torbatjam”. Proceedings of the First International Congress of Applied Geology, May (2007), Mashhad. (in Farsi)
Lashgaripur, Gh. R., Gafuri, M., Babai. M. and Salehi moteahed, F., (2009). “Effect of indiscriminate harvesting of the quality and quantity of Sabzevar Aquifer using Arcview GIS software and Plotchem” Proceedings of the Second National Conference on Drought Management Strategies, May 2009, Isfahan, Iran (In Farsi).
Moriasi, D. N, Fouss. J.L, Bengtson. R.L, 2007, “Modeling the Effects of Deep Chiseling with DRAINMOD for Alluvial Soils”. Transactions of the ASABE, 50(2), 543-556.
Ronkanen, A. K, Klove. B, 2008, “Hydraulics and flow modeling of water treatment wetlands constructed on peatlands in Northern Finland”. Water Search. 42, 3826–3836.