ارزیابی عملکرد گسیلنده کنترل‌کننده حجم آب در مقایسه با گسیلنده‌های متداول در سیستم آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

افزایش یکنواختی پخش آب در سیستم‌های آبیاری میکرو هدفی مهم در تحقیقات کاربردی است. به‌رغم پیشرفت‌ زیاد در ساخت قطره‌چکان‌ها، برخی گزارش‌های تحقیقاتی به ناتوانی آن‌ها در یکنواختی پخش آب اشاره دارند. برای ایجاد یکنواختی پخش آب بیشتر در طراحی آبیاری میکرو، لازم است گسیلنده‌هایی با ضریب تغییرات ساخت کارخانه‌ای کم و توزیع یکنواختی آب بالا ساخته شود. در این پژوهش، عملکرد یک گسیلندة جدید، که گسیلندة کنترل‌کنندة حجم آب نامیده شد، با عملکرد چهار قطره‌چکان متداول ارزیابی و مقایسه شد. نتایج نشان داد عملکرد و همة پارامترهای یکنواختی گسیلندة کنترل‌کنندة حجم آب در همة فشارهای اعمالی مطلوب‌تر است. نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین یکنواختی پخش در فشار اعمالی 5/1 بار در گسیلندة کنترل‌کنندة حجم آب حاصل می‌شود و در بابلر در بهترین شرایط یکنواختی پخش 3/38 درصد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Water Volume Controller Emitter as Compared with the Conventional Emitters in Micro Irrigation Systems

نویسندگان [English]

  • Saeid Zamani 1
  • Javad Behmanesh 2
  • Kamran Zeinalzade 3
1 Ph. D. student, Faculty of Agriculture, Urmai University
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Urmai University
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Urmai University
چکیده [English]

Increasing water distribution uniformity in micro irrigation systems has been an important subject in applied researches. Despite considerable progress in emitters’ construction, some research reports refer to their incapability in water distribution uniformity. In order to achieve greater uniformity in micro irrigation, it is necessary to manufacture emitters with low variation in manufacturing coefficient vs. high water uniformity distribution. Throughout the present research the performance of new drippers, named Water Volume Controller (WVC) vs. four common emitters were assessed and compared. The results showed that the performance as well as all the uniformity parameters related to Water Volume Controller within all the applied pressures were desirable. The results finally indicated that the maximum emission uniformity in the Water Volume Controller drippers (at 1.5 bar applied pressure) was obtained to be 96% whereas for bubbler emitters in the best conditions, the mentioned parameter was recorded 38.3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water distribution uniformity
  • Micro irrigation system
  • Water Volume Controller Emitter
  • discharge
  • Pressure changing
Alizadeh, A. (2009). Trickle irrigation (Principle and practice). second Edition. Published by the Emam Reza University. 494 p. (In Farsi).
ASAE standards. (2003). Design and installation of micro-irrigation systems (EP405.1).St. Joseph, Mich. ASAE.28(2).
Barragan, J., Bralts, V., and Wu, I. P. (2005). Assessment of Emission Uniformity for Micro-irrigation Design. Biosystems Engineering 93 (1), 89–97.
Capra, A. and Scicolone, B. (1998). Water quality and distribution uniformity in drip/trickle irrigation systems. Journal of Agricultural Engineering Research, 70, 355-365.
Hezarjaribi, A., Dehghani, A. A., Meftah Height, M., and Kiani, A. (2008). Hydraulic performances of various trickle irrigation emitters. Journal of Agronomy, 7, 265-271.
Keller, J. and Karmeli, D. (1974). Trickle irrigation design parameters .Transactions of the ASAE, 17(4), 678–684.
Kirnak, H., Dogan, E., Demir, S., and Yalcin, S. (2004). Determination of Hydraulic Performance of Trickle Irrigation Emitters used in Irrigation Systems in the Harran Plain. Turk. J. Agric. For. 28, 223-230.
Madramootoo, C. A., Khatri, K. C., and Rigby, M. (1987). Hydraulic performance of five different trickle irrigation emitters. Canadian Agricultural Engineering , 30, 1- 4.
National engineering hand book, (1984): Part 623, Section 15 Chapter 7, Trickle irrigation.
Omid, M. H., Esmaeili Varaki, M., Habibzadeh Gharehbaba, A., and Liaghat, A. M. (2008). Investigation on the hydraulic properties of drip tape irrigation pipes, Iran. J. Irrig. and Drain. 2, 1. 127-137. (In Farsi).
Wu, I. P. and Gitlin, H. M. (1974). Hydraulic and uniformity of drip irrigation. J. of Irrigation and Drainage Division, ASCE, Vol. 99 , No . IR2.