بررسی رفتار باری کانی کائولینایت در محلول الکترولیت کلرید سدیم‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ذرات کلوئیدی خاک به‌دلیل داشتن بار سطحی الکتریکی بر بسیاری از واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی خاک اثر می‌‌گذارند. با توجه به اهمیت این موضوع، هم از دیدگاه کشاورزی و هم از دیدگاه زیست‌محیطی، رفتار باری یک نمونه کائولینایت (کائولینایت سمیرم)، که یکی از انواع ذرات کلوئیدی خاک است، مطالعه شد. بدین منظور، بار سطحی کائولینایت در دامنة pH 4 تا 10 و در سه غلظت 005/0، 05/0، و 5/0 مولار الکترولیت کلرید سدیم به‌روش تیتراسیون پتانسیومتری اندازه‌گیری شد. ترکیبی از نتایج تیتراسیون جرمی و الکترولیتی نقطة صفر بار الکتریکی کائولینایت را در6/7pH= نشان داد. افزایش pH از مقدار اولیه حدود 4 در ابتدا موجب کاهش بار مثبت و سپس موجب افزایش بار منفی شد. بار خالص سطحی کانی در pH<7/6 مثبت و در pH >7/6 منفی اندازه‌‌‌گیری شد. افزایش قدرت یونی محلول موجب افزایش بار سطحی منفی در pH>PZC و کاهش بار سطحی مثبت در pH<PZC شد. اثر منفی قدرت یونی بر بار سطحی در pH<PZC، به وجود بار منفی در صفحات جانبی کانی و در‌نتیجه رقابت کاتیون سدیم با پروتون برای واکنش با این بارها نسبت داده شد.‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Kaolinite Charging Behavior in NaCl Electrolyte Solution

نویسندگان [English]

  • Mostafa Abdolahpour 1
  • Rasoul Rahnemaie 2
  • Malihe Talebi-Atouei 1
  • Fateme Aghamir 1
1 Former MSc. student, Tarbiat Modares University, Iran
2 Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Iran
چکیده [English]

Soil colloid particles influence soil chemical and physical properties by their surface electrical charge. With respect to the importance of this issue from both agricultural and environmental points of view, charging behavior of a kaolinite sample was studied in the pH range of 4 to 10 and at three background electrolyte concentrations, including 0.005, 0.05, 0.5 M NaCl, by potentiometric titration. Using a combination of mass and electrolyte titrations, kaolinite point of zero charge (PZC) was determined to be at pH=7.6. Increase in pH from the initial value of 4 caused at first a gradual decrease in positive surface charge and then a gradual increase in negative surface charge, indicating a net positive surface charge at pH<PZC and a net negative surface charge at pH>PZC. Increase in ionic strength reduced positive surface charge at pH<PZC and enhanced negative surface charge at pH>PZC. The adverse effect of ionic strength on the surface charge at pH<PZC was ascribed to the competition between proton and sodium ions for adsorption on the kaolinite planer surfaces, where some permanent negative charge exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • ion-exchange
  • point of zero charge
  • surface charge