مطالعة آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم‌فشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)

3 استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده

هیدرولیک سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم‌فشار به‌‌صورت آزمایشگاهی و توسط لوله‌های موجود در ایران بررسی شد. بدین منظور اثر بارهای آبی مختلف از 45/0 تا 8/1 متر در لولة لترال به قطر خارجی 32 میلی‌متر (طول‌های 16، 30، 60 و 89 متر) و همچنین لوله‌های لترال به طول 16 متر (قطرهای خارجی 16، 20، 25، 32 میلی‌متر) بر متوسط دبی گسیلنده‌ها، ضریب تغییرات، درصد یکنواختی و همچنین افت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سیستم آبیاری قطره‌ای کم‌فشار، دبی مورد نیاز را با یکنواختی مناسبی در طول لترال تأمین می‌کند. توان و ضریب ارتفاع هیدرولیکی در رابطة دبی‌ـ ارتفاع، به‌ترتیب برابر 819/0 و 975/1 برآورد شد. به‌علاوه نتایج نشان داد که یکنواختی بالای 88درصد در لولة لترال به طول 89 متر (قطر خارجی 32 میلی‌متر) و همچنین لترال به طول 16 متر (قطر خارجی 16 میلی‌متر)، در کمترین ارتفاع هیدرولیکی (5/0 متر) به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Hydraulic Properties of Low-Pressure Drip Irrigation System

نویسندگان [English]

  • System Mahboubeh Sadat Mollaee 1
  • Ali Mahdavi Mazdeh 2
  • Alireza Vatankhah 3
1 Previous MSc. Student, Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Iran
2 Assistant Professor, Water Engineering Department, Imam Khomeini International University, Iran
3 Assistant Professor, Irrigation and Reclamation Engineering Department, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, Hydraulic properties of low pressure drip irrigation systems were studied under laboratory conditions and using of the pipes that exist in Iran. Therefore, effect of various heads from 0.45 to 1.8m was evaluated for lateral pipe with outside diameter 32mm and length of 16, 30, 60 and also the lateral pipe with length 16 and outside diameter of 16, 20, 25 and 32mm, on hydraulic characteristics consist of average emitter discharge, variation coefficient, uniformity and loss. Emitters used in this study were micro-tube with length of 0.7m and outside diameter of 3mm that inserted to the lateral at 1m intervals. Results showed low pressure trickle irrigation system supplied necessary discharge in all of the lateral length and diameters to the end of it. Moreover, examine effect of lateral length and diameter on emitter coefficient uniformity indicated that desirable uniformity obtain in the lateral with length of 89m and outside diameter of 16mm and also the least head.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution uniformity
  • low pressure
  • lateral length and diameter
  • Trickle irrigation