بررسی تأثیر انتشار کربن فعال بر خصوصیات هیدرودینامیکی محیط متخلخل ماسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی) ره)

چکیده

استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در آبیاری به‌عنوان یکی از منابع آب نامتعارف به‌واسطة محدودیت منابع آب در کشور در حال گسترش است. در فرایندهای تصفیه یکی از افزودنی‌های پرکاربرد، کربن فعال بوده است که به هنگام ورود به محیط متخلخل امکان ایجاد تغییر در خصوصیات هیدرولیکی خاک و تخریب آن را به‌دنبال دارد. در این پژوهش، اثر میزان کربن فعال ورودی به انحای مختلف بر خصوصیات هیدرودینامیکی خاک نوع ماسه از طریق مدل‌سازی هیدرولیکی بررسی شد. ارتباط هدایت هیدرولیکی اشباع، چگالی ظاهری و تخلخل یک خاک ماسه‌ای طی دو مرحله آزمایش شامل عبور آب از مخلوط خاک-کربن با غلظت 1 تا 7 درصد جرمی و عبور مخلوط آب‌ـ کربن با غلظت‌های 5/0 تا 2 درصد از نمونه خاک بررسی شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که هدایت هیدرولیکی اشباع ماسه به‌ازای غلظت خاک‌ـ کربن 7‌درصد از 06/0 به 014/0 سانتی‌متر بر ثانیه )با حدود 80‌درصد کاهش( و تخلخل از 44/0 به 426/0 کاهش یافت و چگالی ظاهری از 5/1 به 507/1 گرم بر سانتی‌مترمکعب افزایش پیدا کرد. همچنین، مشاهده شد که با عبور مخلوط آب‌ـ کربن از نمونه ماسه با غلظت 2 درصد جرمی، هدایت هیدرولیکی و تخلخل به‌ترتیب 5/91‌درصد و حدود 6‌درصد کاهش و چگالی ظاهری 71/0 درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Effects of Infiltration of Activated Carbon on Hydrodynamic Properties of a Sandy Porous Media

نویسندگان [English]

  • Mahsa Jamshidi 1
  • Peyman Arasteh 2
  • Abas Sotoodehnia 2
1 MS Student, IKIU, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, IKIU, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Application of outflow water from treatment plants for irrigation as a non-usual water resource is being developed due to the lack of usual water resources in Iran. Activated carbon as a conditioner in water treatment procedures causes undesired changes in hydraulic properties of porous media and soil degradation. In this paper, the effects of activated carbon concentration on hydrodynamic properties of a sand soil were studied through a physical modeling activity. Variation of saturated hydraulic conductivity, bulk density and porosity of the sand was measured for two categorical tests. First, for the flowing of fresh water through a soil-carbon mixture with 1 to 7 mass percent and the other for the mixture of water-carbon with 0.5 to 2 mass percent through the sand. The results showed that the saturated hydraulic conductivity of sand decrease 80 percent due to mixture of 7 percent sand-carbon and reduced from 0.06 cm/s to 0.014 cm/s, porosity was reduced from 0.44 to 0.426 and bulk density was increased from 1.5 to 1.507 g/cm3. Also, reduction of 91.5% and 6% for saturated hydraulic conductivity and porosity, respectively and an increase of 0.71% in bulk density were observed due to flowing water-carbon through the sand column with concentration of 2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic conductivity
  • hydraulic-physical model