اثر گلوموس موسه‌ و تنش کم‌آبی بر رشد و تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان ریشة مرکبات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد‌ بخش علوم خاک دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

آزمایشی گلخانه‌‌ای، به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایة کاملاً تصادفی، به‌منظور بررسی اثر قارچ‌های میکوریز ‌آربسکولار بر رشد و تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان ریشة گیاهان رافلمون و نارنج انجام شد. فاکتور‌های استفاده‌شده شامل قارچ میکوریز آربسکولار در دو سطح، شامل قارچ گلوموس موسه و شاهد بدون قارچ، و تنش کم‌آبی در چهار سطح، شامل دور‌های آبیار‌ی 2 و 4 و 6 و 8 روز، بود. با افزایش تنش کم‌آبی، عملکرد مادة خشک اندام هوایی و ریشه کاهش‌ یافت و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربیک پراکسیداز در ریشه بیشتر شد. در هر دو پایه عملکرد مادة خشک اندام هوایی و ریشه و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربیک پراکسیداز ریشه در تیمارهای دارای قارچ نسبت به تیمارهای بدون قارچ، در هر دو شرایط بدون تنش و با تنش کم‌آبی، بیشتر بود. در تیمارهای قارچی با افزایش تنش کم‌آبی درصد کلنیزاسیون ریشه (تا چهل درصد) کاهش یافت.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Glomus mosseae and Water Deficit Stress on Growth and Root Antioxidant Enzyme Changes in Citrus

نویسندگان [English]

  • MEHDI ZAREI 1
  • ZAHRA PAYMANEH 2
1 Assistant Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Former Graduate Student, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

A greenhouse experiment was performed in the framework of a completely randomized design and a factorial arrangement to evaluate the effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) on growth and on root antioxidant enzyme changes of two citrus rootstocks (Sour orange and Rough lemon). The experimental factors were: mycorrhizal treatments at two levels (inoculation with Glomus mosseae vs. control) along with irrigation treatments, namely 4 irrigation intervals of 2, 4, 6 and 8 days each. As water deficit stress increased, shoot and root dry weights decreased, while Catalase (CAT), Super Oxide Dismutase (SOD) and Ascorbate PeroXidase (APX) activities, in roots, increased. Shoot and root dry weights, APX, CAT and SOD activities in roots of the two citrus rootstocks were higher in mycorrhizal vs. non mycorrhizal of two citrus rootstocks under well-watered and water deficit stress conditions. In mycorrhizal plants, root colonization decreased (up to 40%), with increase in the levels of water deficit stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant Enzymes
  • Arbuscular Mycorrhizal Fungi
  • Citrus root
  • water deficit stress