تأثیر برگ‌پاشی ورمی واش بر شاخص‌های رشد و عملکرد گندم و جذب روی، آهن و فسفر در دانة گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این پ‍ژ‍وهش تأثیر انواع روش‌های تهیة ورمی واش بر برخی شاخص‌های رشد و عملکرد گیاه گندم ارزیابی شد. این آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از 1. ورمی واش (در 15 سطح)، و 2. روش مصرف (در دو سطح استریل و غیراستریل). در این مطالعه جهت تهیة ورمی واش از آب مقطر با سه pH متفاوت (5، 7 و 9) به‌علاوة دو غلظت متفاوت DTPA (تمام‌غلظت و 3/1 غلظت) جهت عصاره‌گیری استفاده شد. ورمی کمپوست بالغ و نابالغ و کرم خاکی مادة اولیه و ورمی واش حاصل به صورت تغذیة برگی مصرف شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد با مصرف ورمی واش عملکرد دانه، وزن هزاردانه، تعداد دانه در خوشه، ارتفاع گیاه، و وزن خشک اندام هوایی گیاه در مقایسه با شاهد افزایش یافت. ورمی واش‌های حاصل از ورمی کمپوست بالغ و نابالغ عصاره‌گیری‌شده با محلولDTPA  بیشترین تأثیر را بر وزن خشک اندام هوایی، عملکرد دانه و وزن هزاردانه داشت. استریل تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های رشد و عملکرد گیاه گندم نداشت و فقط موجب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه شد. کاربرد ورمی واش موجب افزایش جذب روی و آهن در دانة گندم در مقایسه با شاهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Types of Vermiwash on Wheat Growth Indices, Yield and Zinc, Iron and Phosphorus Uptake in Wheat Grain

نویسندگان [English]

  • SAMANEH RAHMATPOUR 1
  • HASAN ALI ALIKHANI 2
  • SEYRD HOSEIN MIR SEYED HOSEINI 3
1 Postgraduate student, Isfahan University of Technology, Iran
2 Associate Professor, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of different preparation methods of vermiwash on certain wheat traits, namely: yield, growth indices as well as Fe, Zn and P uptake, as regards wheat grain was evaluated. A greenhouse experiment was conducted within the framework of factorial Randomized Complete Block Design (RCBD) of four replicates. The treatments included 1) vermiwash (15 levels) and 2) consumption methods (two levels, sterile vs. nonsterile media). Vermiwash was prepared using three types of substrate, namely, 1-mature Vermicompost (V) 2- Immature Vermicompost (IV) 3- Composter Worm (CW). Aqueous extracts of VC and earthworm were obtained using high-purity water (pH 9, 5.0 and 7.0), DTPA fully concentrated vs. 1/3 concentration. Vermiwash was applied as spray on plants. Results indicated that vermiwash application increased seed yield, hundred seed weight, number of seeds in panicle, plant height and shoot dry weight in comparison with control. Vermiwash obtained from mature vermicompost, and from immature vermicompost when extracted through DTPA exerted the most effect on shoot dry weight, seed yield and on hundred seed weights. Sterilization didnot significantly affect yield and growth indices; it just caused significant increase in seed yield. Application of vermiwash increased Fe and Zn uptake (in grain) as compared with control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DTPA
  • earthworm
  • foliar feeding
  • Vermiwash
  • Wheat