بررسی ﺗﺄثیرات تغییر اقلیم بر طول فصل رشد در چشم‌انداز 2020 تا2050 در چند نمونة اقلیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

از دیدگاه هواشناسی کشاورزی، فصل رشد عبارت است از دوره‌ای که گیاه قادر به رشد باشد. این دوره عموماً به فاصلة بین آخرین یخبندان بهاره و اولین یخبندان پاییزه، که دما از آستانه‌ای معین بالاتر است (صفر یا 5 درجة سانتی‌گراد)، اطلاق می‌شود. در آینده یکی از روش‌های مطالعة اقلیم استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جوّ است. اما این مدل‌ها به‌دلیل قدرت تفکیک زمانی و مکانی پایین گویای تغییر اقلیم منطقه‌ای نیستند. در این تحقیق از مدلی آماری برای ریزمقیاس‌نمایی نتایج مدل‌های گردش عمومی جوّ، تحت دو سناریوی انتشار A2 و B1، در چند نمونة اقلیمی استفاده شد. نتایج این تحقیق برای چشم‌انداز 2020 تا 2050 بر مبنای سناریوی A2 نشان می‌دهد برای آستانة دمایی صفر درجة سانتی‌گراد طول فصل رشد در مقایسه با اقلیم گذشته در ایستگاه‌های مشهد، تهران، اصفهان، رشت، و زاهدان افزایش و در ایستگاه‌های تبریز، کرمان، و گرگان کاهش خواهد یافت. تحت سناریوی B1، مشخص شد متغیر مذکور در ایستگاه‌های مشهد و تهران و رشت روندی افزایشی و در ایستگاه‌های کرمان و گرگان روندی کاهشی در مقایسه با اقلیم گذشته دارد. برای آستانة دمایی 5 درجة سانتی‌گراد طول فصل رشد بر مبنای سناریوهای A2 و B1 برای همة ایستگاه‌ها، به جز شیراز، افزایش خواهد یافت. برای 5 روز متوالی با آستانة دمایی کمتر از 5 درجة سانتی‌گراد، تحت سناریوهای A2 وB1، در ایستگاه‌های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمان، و کرمانشاه افزایش خواهد یافت. به‌طور کلی، طول فصل رشد برای هر سه آستانة دمایی تحت هر دو سناریوی انتشار در ایستگاه‌های مشهد و تهران و رشت افزایش خواهد یافت و در ایستگاه اصفهان فقط با آستانة دمایی صفر درجه مبتنی بر سناریوی B1 تغییری مشاهده نشد و برای بقیة حالات در این ایستگاه روندی افزایشی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effects of Climate Change on Length of Growing Season in Several Climatic Regions of Iran

نویسندگان [English]

  • MARZIYEH KHEIRANDISH 1
  • NOZAR GHAHREMAN 2
  • JAVAD BAZRAFSHAN 2
1 Former Graduated Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2 Assistant Professors, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

In agricultural meteorology, the growing season is the period within each year when crops can be grown from a view of thermal conditions. This period is in general, between the last and first frost dates in spring and autumn when temperature is above a specific threshold. There are two other definitions when using a 5 °C as threshold. One of the methods employed in studying future climate is using the General Circulation Models (GCMs), but these models bear low temporal and spatial resolutions and can’t show local changes. In this study, statistical model LARS-WG has been used for downscaling GCM's outputs under A2 and B1 emission scenario conditions in several climatic regions of Iran during the period of 1961-2004 for an estimation of Growing Season Length (GSL). The results revealed that growing seasons of 0°C threshold (under the two scenarios) will increase during 2020 to 2050 in Mashhad, Tehran and Rasht stations while decrease in Kerman, Gorgan, and Tabriz in comparison with their past climates. GSL with 5°C threshold under two scenarios will increase in all the stations except for Shiraz station. In general GSL for all the three definitions under both scenarios would increase in Mashhad, Rasht and Tehran. In case of Esfahan, no significant trend was observed, using 0°C threshold and B1 scenario, and an increasing trend observed for the rest of the conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Downscaling
  • GCM
  • Growing season length
  • LARS_WG