توسعة مدل ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مهندسی سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کاربرد سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری در حال گسترش و ارزیابی آن‌ها ضروری است. با توجه به تنوع اجزای سامانه‌های خودکار عملکرد مجموعة سامانه در شبکه تابعی از عملکرد هر یک از اجزاست. توسعة مدل ارزیابی عملکرد با درنظرگرفتن همة جنبه‌های خودکارسازی در شبکه ضروری است. در این تحقیق مدل INACSEM با استفاده از روش ارزیابی کلاسیک برای ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار شبکه‌های آبیاری در دو دیدگاه فنی و عمومی تهیه شده است. دیدگاه فنی شامل تجهیزات و نرم‌افزار و سازه‌های کنترل خودکار در بخش‌های مختلف شبکه و دیدگاه عمومی شامل دیدگاه‌های مدیریتی و اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی است. با استفاده از مدل، نتیجة ارزیابی سامانة خودکار پایش دبی در کانال عقیلی شبکة گتوند برابر 63 درصد با اعتبار 80 درصد به‌دست آمد. تحقیق انجام‌شده بیانگر آن است که مدل جامع توسعه‌یافته ابزاری مناسب برای ارزیابی سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of an Evaluation Model for Automatic Control Systems in Irrigation Networks

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadeghi 1
  • Mohammad Javad Monem 2
1 Senior Expert, Department of Hydraulic Structures, Tarbiyat Modarres University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Hydraulic Structures, Tarbiyat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

For the performance improvement and higher flexibility in irrigation networks, applications of automatic systems are expanding and on evaluation of their success for achieving the objectives are essential and necessary. Considering various equipment, algorithms, and their applications at different levels of irrigation networks, the performance of automatic systems is a function of the performance of all the elements, therefore development of performance evaluation model which takes into account all the required aspects is indispensable. In this study, for a performance evaluation of automatic systems in irrigation networks, INACSEM model is developed, using classical method in terms of technical and general aspects. Technical aspects include equipment, software and control structures, and while general aspects consist of management, social, economic and environmental factors. Results of the model for automatic monitoring systems (Arian, 2000) in Aghili canal of Gotvand Irrigation Network shows that performance of the system is 63% with 80% of credibility. The results revealed that the developed model is a suitable tool for performance evaluation of the automatic systems used in irrigation networks. It proves to consider all the necessary aspects of performance evaluation as regards the automatic systems, revealing the problems arising in each element of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aghili Canal
  • Automation
  • Automatic Systems
  • Irrigation networks
  • Performance Evaluation Model