نویسنده = حمیده غفاری
بهسازی زیستی خاک‌های ماسه‌ای روان با آنزیم برای کنترل فرسایش هیدرولیکی

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1571-1584

10.22059/ijswr.2021.315449.668906

سودابه نیکبخت؛ حمیده غفاری؛ سید محمد علی زمردیان؛ مرجان مجدی نسب


بررسی مقاومت برشی خاک تثبیت یافته با روش میکروبیولوژی

دوره 48، شماره 4، آذر 1396، صفحه 737-748

10.22059/ijswr.2017.214313.667526

سید محمد علی زمردیان؛ حمیده غفاری


بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل

دوره 48، شماره 4، آذر 1396، صفحه 879-890

10.22059/ijswr.2017.213498.667521

سید محمد علی زمردیان؛ حمیده غفاری؛ زهرا قاسمی