نویسنده = نادر پیرمرادیان
تعداد مقالات: 3
2. اثر متقابل تداوم زهکشی و فاصلۀ زهکش‌های زیرزمینی در زهکشی میان‌فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی

دوره 46، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 707-714

10.22059/ijswr.2015.56794

پروین چاکانی؛ نادر پیرمرادیان؛ محمد رضا یزدانی؛ مریم نوابیان


3. ارزیابی عملکرد پوشش‌های مرکب آلی و معدنی دور زهکش در شرایط مشابه اراضی شالیزاری

دوره 46، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 499-508

10.22059/ijswr.2015.56739

محمد حسین زاده؛ مریم نوابیان؛ نادر پیرمرادیان