نویسنده = محمدجواد منعم
بررسی اثر خطای بهره‌برداری بر عدم قطعیت عملکرد شبکه‌های آبیاری در روش تحویل توافقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22059/ijswr.2024.363697.669551

علی خورشیدی؛ محمد جواد منعم؛ مهدی مظاهری


بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق و تبدیل ورودی بر روابط دبی-اشل دریچه سالونی

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1095-1106

10.22059/ijswr.2018.242464.667769

فاطمه یوسفوند؛ محمدجواد منعم؛ محمد رضا کاویانپور