نویسنده = محمدجواد منعم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق و تبدیل ورودی بر روابط دبی-اشل دریچه سالونی

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1095-1106

10.22059/ijswr.2018.242464.667769

فاطمه یوسفوند؛ محمدجواد منعم؛ محمد رضا کاویانپور


3. توسعة مدل ارزیابی سامانه‌های کنترل خودکار در شبکه‌های آبیاری

دوره 44، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 135-142

10.22059/ijswr.2013.50058

فاطمه صادقی؛ محمدجواد منعم